Genesis 16

ושרי אשת אברם לא ילדה לו ולה שפחה מצרית ושמה הגר
ותאמר שרי אל אברם הנה נא עצרני יהוה מלדת בא נא אל שפחתי אולי אבנה ממנה וישמע אברם לקול שרי
ותקח שרי אשת אברם את הגר המצרית שפחתה מקץ עשר שנים לשבת אברם בארץ כנען ותתן אתה לאברם אישה לו לאשה
ויבא אל הגר ותהר ותרא כי הרתה ותקל גברתה בעיניה
ותאמר שרי אל אברם חמסי עליך אנכי נתתי שפחתי בחיקך ותרא כי הרתה ואקל בעיניה ישפט יהוה ביני וביניך
ויאמר אברם אל שרי הנה שפחתך בידך עשי לה הטוב בעיניך ותענה שרי ותברח מפניה
וימצאה מלאך יהוה על עין המים במדבר על העין בדרך שור
ויאמר הגר שפחת שרי אי מזה באת ואנה תלכי ותאמר מפני שרי גברתי אנכי ברחת
ויאמר לה מלאך יהוה שובי אל גברתך והתעני תחת ידיה
10 ויאמר לה מלאך יהוה הרבה ארבה את זרעך ולא יספר מרב
11 ויאמר לה מלאך יהוה הנך הרה וילדת בן וקראת . שמו ישמעאל כי שמע יהוה אל עניך
12 והוא יהיה פרא אדם ידו בכל ויד כל בו ועל פני כל אחיו ישכן
13 ותקרא שם יהוה הדבר אליה אתה אל ראי כי אמרה הגם הלם ראיתי אחרי ראי
14 על כן קרא לבאר באר לחי ראי הנה בין קדש ובין ברד
15 ותלד הגר לאברם בן ויקרא אברם . שם בנו אשר ילדה הגר ישמעאל
16 ואברם בן שמנים שנה ושש שנים בלדת הגר את ישמעאל לאברם
Copyright information for SPMT