Genesis 17

1ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים וירא יהוה אל אברם ויאמר אליו אני אל שדי התהלך לפני והיה תמים
2ואתנה בריתי ביני ובינך וארבה אותך במאד מאד
3ויפל אברם על פניו וידבר אתו אלהים לאמר
4אני הנה בריתי אתך והיית לאב המון גוים
5ולא יקרא עוד את שמך אברם והיה שמך אברהם כי אב המון גוים נתתיך
6והפרתי אתך במאד מאד ונתתיך לגוים ומלכים ממך יצאו
7והקמתי את בריתי ביני ובינך ובין זרעך אחריך לדרתם לברית עולם להיות לך לאלהים ולזרעך אחריך
8ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגריך את כל ארץ כנען לאחזת עולם והייתי להם לאלהים
9ויאמר אלהים אל אברהם ואתה את בריתי תשמר אתה וזרעך אחריך לדרתם
10זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר
11ונמלתם את בשר ערלתכם והיה לאות ברית ביני וביניכם
12ובן שמנת ימים ימול לכם כל זכר לדרתיכם יליד בית ומקנת כסף מכל בן נכר אשר לא מזרעך הוא
13המול ימול יליד ביתך ומקנת כספך והיתה בריתי בבשרכם לברית עולם
14וערל זכר אשר לא ימול את בשר ערלתו . . ונכרתה הנפש ההוא מעמיה את בריתי הפר
15ויאמר אלהים אל אברהם שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי כי שרה שמה
16וברכתי אתה וגם נתתי ממנה לך בן וברכתיה והיתה לגוים מלכי עמים ממנה יהיו
17ויפל אברהם על פניו ויצחק ויאמר בלבו הלבן מאה שנה יולד ואם שרה הבת תשעים שנה תלד
18ויאמר אברהם אל האלהים לו ישמעאל יחיה לפניך
19ויאמר אלהים אבל . שרה אשתך ילדת לך בן וקראת את שמו יצחק והקמתי את בריתי אתו לברית עולם לזרעו אחריו
20ולישמעאל שמעתיך הנה ברכתי אתו והפריתי אתו והרביתי אתו במאד מאד שנים עשר נשיאם יוליד ונתתיו לגוי גדול
21ואת בריתי אקים את יצחק אשר תלד לך שרה למועד הזה בשנה האחרת
22ויכל לדבר אתו ויעל אלהים מעל אברהם
23ויקח אברהם את ישמעאל בנו ואת כל ילידי ביתו ואת כל מקנת כספו כל זכר באנשי בית אברהם וימל את בשר ערלתם בעצם היום הזה כאשר דבר אתו אלהים
24ואברהם בן תשעים ותשע שנה בהמלו . בשר ערלתו
25וישמעאל בנו בן שלש עשרה שנה בהמלו את בשר ערלתו
26בעצם היום הזה נמול אברהם וישמעאל בנו
27וכל אנשי ביתו יליד בית ומקנת כסף מאת בן נכר נמלו אתו
Copyright information for SPMT