Genesis 17

ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים וירא יהוה אל אברם ויאמר אליו אני אל שדי התהלך לפני והיה תמים
ואתנה בריתי ביני ובינך וארבה אותך במאד מאד
ויפל אברם על פניו וידבר אתו אלהים לאמר
אני הנה בריתי אתך והיית לאב המון גוים
ולא יקרא עוד את שמך אברם והיה שמך אברהם כי אב המון גוים נתתיך
והפרתי אתך במאד מאד ונתתיך לגוים ומלכים ממך יצאו
והקמתי את בריתי ביני ובינך ובין זרעך אחריך לדרתם לברית עולם להיות לך לאלהים ולזרעך אחריך
ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגריך את כל ארץ כנען לאחזת עולם והייתי להם לאלהים
ויאמר אלהים אל אברהם ואתה את בריתי תשמר אתה וזרעך אחריך לדרתם
10 זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר
11 ונמלתם את בשר ערלתכם והיה לאות ברית ביני וביניכם
12 ובן שמנת ימים ימול לכם כל זכר לדרתיכם יליד בית ומקנת כסף מכל בן נכר אשר לא מזרעך הוא
13 המול ימול יליד ביתך ומקנת כספך והיתה בריתי בבשרכם לברית עולם
14 וערל זכר אשר לא ימול את בשר ערלתו . . ונכרתה הנפש ההוא מעמיה את בריתי הפר
15 ויאמר אלהים אל אברהם שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי כי שרה שמה
16 וברכתי אתה וגם נתתי ממנה לך בן וברכתיה והיתה לגוים מלכי עמים ממנה יהיו
17 ויפל אברהם על פניו ויצחק ויאמר בלבו הלבן מאה שנה יולד ואם שרה הבת תשעים שנה תלד
18 ויאמר אברהם אל האלהים לו ישמעאל יחיה לפניך
19 ויאמר אלהים אבל . שרה אשתך ילדת לך בן וקראת את שמו יצחק והקמתי את בריתי אתו לברית עולם לזרעו אחריו
20 ולישמעאל שמעתיך הנה ברכתי אתו והפריתי אתו והרביתי אתו במאד מאד שנים עשר נשיאם יוליד ונתתיו לגוי גדול
21 ואת בריתי אקים את יצחק אשר תלד לך שרה למועד הזה בשנה האחרת
22 ויכל לדבר אתו ויעל אלהים מעל אברהם
23 ויקח אברהם את ישמעאל בנו ואת כל ילידי ביתו ואת כל מקנת כספו כל זכר באנשי בית אברהם וימל את בשר ערלתם בעצם היום הזה כאשר דבר אתו אלהים
24 ואברהם בן תשעים ותשע שנה בהמלו . בשר ערלתו
25 וישמעאל בנו בן שלש עשרה שנה בהמלו את בשר ערלתו
26 בעצם היום הזה נמול אברהם וישמעאל בנו
27 וכל אנשי ביתו יליד בית ומקנת כסף מאת בן נכר נמלו אתו
Copyright information for SPMT