Genesis 18

1וירא אליו יהוה באלני ממרא והוא ישב פתח האהל כחם היום
2וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים נצבים עליו וירא וירץ לקראתם מפתח האהל וישתחו ארצה
3ויאמר אדני אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבר מעל עבדך
4יקח נא מעט מים ורחצו רגליכם והשענו תחת העץ
5ואקחה פת לחם וסעדו לבכם אחר תעברו כי על כן עברתם על עבדכם ויאמרו כן תעשה כאשר דברת
6וימהר אברהם האהלה אל שרה ויאמר מהרי שלש סאים קמח סלת לושי ועשי עגות
7ואל הבקר רץ אברהם ויקח בן בקר רך וטוב ויתן אל הנער וימהר לעשות אתו
8ויקח חמאה וחלב ובן . הבקר אשר עשה ויתן לפניהם והוא עמד עליהם תחת העץ ויאכלו
9ויאמרו אליו איה שרה אשתך ויאמר הנה באהל
10ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה והנה בן לשרה אשתך ושרה שמעת פתח האהל והוא אחריו
11ואברהם ושרה זקנים באים בימים חדל להיות לשרה ארח כנשים
12ותצחק שרה בקרבה לאמר אחרי בלתי היתה לי עדנה ואדני זקן
13ויאמר יהוה אל אברהם למה זה צחקה שרה לאמר האף אמנם אלד ואני זקנתי
14היפלא מיהוה דבר למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן
15ותכחש שרה לאמר לא צחקתי כי יראה ויאמר לא כי צחקת
16ויקמו משם האנשים וישקפו על פני סדם ואברהם הלך עמם לשלחם
17ויהוה אמר המכסה אני מאברהם . אשר אני עשה
18ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברכו בו כל גויי הארץ
19כי ידעתיו למען אשר יצוה . את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך יהוה לעשות צדקה ומשפט למען הביא יהוה על אברהם את אשר דבר עליו
20ויאמר יהוה זעקת סדם ועמרה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאד
21ארדה נא ואראה הכצעקתה הבאה אלי עשו כלה ואם לא אדעה
22ויפנו משם האנשים וילכו סדמה ואברהם עודנו עמד לפני יהוה
23ויגש אברהם ויאמר האף תספה צדיק עם רשע
24אולי יש חמשים צדיקם בתוך העיר האף תספה ולא תשא למקום למען חמשים הצדיקם אשר בקרבה
25חללה לך מעשת . כדבר הזה להמית צדיק עם רשע והיה כצדיק כרשע חללה לך השפט כל הארץ לא יעשה משפט
26ויאמר יהוה אם אמצא בסדם חמשים צדיקם בתוך העיר ונשאתי לכל המקום בעבורם
27ויען אברהם ויאמר הנה נא הואלתי לדבר אל אדני ואנכי עפר ואפר
28אולי יחסרון חמשים הצדיקם חמשה התשחית בחמשה את כל העיר ויאמר לא אשחית אם אמצא שם ארבעים וחמשה
29ויסף עוד לדבר אליו ויאמר . אולי ימצאון שם ארבעים ויאמר לא אעשה בעבור הארבעים
30ויאמר אל נא יחר לאדני ואדברה אולי ימצאון שם שלשים ויאמר לא אעשה אם אמצא שם שלשים
31ויאמר הנה נא הואלתי לדבר אל אדני אולי ימצאון שם עשרים ויאמר לא אשחית בעבור העשרים
32ויאמר אל נא יחר לאדני ואדברה אך הפעם אולי ימצאון שם עשרה ויאמר לא אשחית בעבור העשרה
33וילך יהוה כאשר כלה לדבר אל אברהם ואברהם שב למקמו
Copyright information for SPMT