Genesis 20

1ויסע משם אברהם ארצה הנגב וישב בין קדש ובין שור ויגר בגרר
2ויאמר אברהם אל שרה אשתו אחתי הוא וישלח אבימלך מלך גרר ויקח את שרה
3ויבא אלהים אל אבימלך בחלום הלילה ויאמר לו הנך מת על . האשה אשר לקחת והוא בעלת בעל
4ואבימלך לא קרב אליה ויאמר אדני הגוי גם צדיק תהרג
5הלא הוא אמר לי אחתי הוא והיא גם הוא אמרה אחי הוא בתם לבבי ובנקין כפי עשיתי זאת
6ויאמר אליו האלהים בחלם גם אנכי ידעתי כי בתם לבבך עשית זאת ואחשך גם אנכי אותך מחטו לי על כן לא נתתיך לנגע אליה
7ועתה השב . אשת האיש כי נביא הוא ויתפלל בעדך וחיה ואם אינך משיב דע כי מות תמות אתה וכל אשר לך
8וישכם אבימלך בבקר ויקרא לכל עבדיו וידבר את כל הדברים האלה באזניהם וייראו . האנשים מאד
9ויקרא אבימלך לאברהם ויאמר לו מה עשית לנו ומה חטאתי לך כי הבאת עלי ועל ממלכתי חטאה גדלה מעשים אשר לא יעשו עשית עמדי
10ויאמר אבימלך אל אברהם מה ראית כי עשית את הדבר הזה
11ויאמר אברהם . . כי אמרתי רק אין יראת אלהים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי
12וגם אמנה אחתי . בת אבי הוא אך לא בת אמי ותהי לי לאשה
13ויהי כאשר התעו אתי אלהים מבית אבי . . ואמר לה זה חסדך אשר תעשי עמדי אל כל המקום אשר נבוא שמה אמרי לי אחי הוא
14ויקח אבימלך . . צאן ובקר ועבדים ושפחת ויתן לאברהם וישב לו את שרה אשתו
15ויאמר אבימלך הנה ארצי לפניך בטוב בעיניך שב
16ולשרה אמר הנה נתתי אלף כסף לאחיך הנה הוא לך כסות עינים לכל אשר אתך ואת כל ונכחת
17ויתפלל אברהם אל האלהים וירפא אלהים את אבימלך ואת אשתו ואמהתיו וילדו
18כי עצר עצר יהוה בעד כל רחם לבית אבימלך על דבר שרה אשת אברהם
Copyright information for SPMT