Genesis 24

1ואברהם זקן בא בימים ויהוה ברך את אברהם בכל
2ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו המשל בכל אשר לו שים נא ידך תחת ירכי
3ואשביעך ביהוה אלהי השמים ואלהי הארץ אשר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר אנכי יושב בקרבו
4כי אל ארצי ואל מולדתי תלך ולקחת אשה לבני ליצחק
5ויאמר אליו העבד אולי לא תאבה האשה ללכת אחרי אל הארץ הזאת ההשב אשיב את בנך אל הארץ אשר יצאת משם
6ויאמר אליו אברהם השמר לך פן תשיב את בני שמה
7יהוה אלהי השמים אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי ואשר דבר לי ואשר נשבע לי לאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת הוא ישלח מלאכו לפניך ולקחת אשה לבני משם
8ואם לא תאבה האשה ללכת אחריך ונקית משבעתי זאת רק את בני לא תשב שמה
9וישם העבד את ידו תחת ירך אברהם אדניו וישבע לו על הדבר הזה
10ויקח העבד עשרה גמלים מגמלי אדניו וילך וכל טוב אדניו בידו ויקם וילך אל ארם נהרים אל עיר נחור
11ויברך הגמלים מחוץ לעיר אל באר המים לעת ערב לעת צאת השאבת
12ויאמר יהוה אלהי אדני אברהם הקרה נא לפני היום ועשה חסד עם אדני אברהם
13הנה אנכי נצב על עין המים ובנות אנשי העיר יצאת לשאב מים
14והיה הנער אשר אמר אליה הטי נא כדך ואשתה ואמרה שתה וגם גמליך אשקה אתה הכחת לעבדך ליצחק ובה אדע כי עשית חסד עם אדני .
15ויהי הוא טרם כלה לדבר . . והנה רבקה יצאת אשר ילדה לבתואל בן מלכה אשת נחור אחי אברהם וכדה על שכמה
16והנער טבת מראה מאד בתולה ואיש לא ידעה ותרד העינה ותמלא כדה ותעל
17וירץ העבד לקראתה ויאמר הגמיאיני נא מעט מים מכדך
18ותאמר שתה אדני ותמהר ותרד כדה על ידה ותשקהו
19ותכל להשקתו ותאמר גם לגמליך אשאב עד אם כלו לשתת
20ותמהר ותער כדה אל השקת ותרץ עוד אל הבאר לשאב ותשאב לכל גמליו
21והאיש משתאה לה מחריש לדעת ההצליח יהוה דרכו אם לא
22ויהי כאשר כלו הגמלים לשתות ויקח האיש נזם זהב בקע משקלו . . . ושני צמידים על ידיה עשרה זהב משקלם
23ויאמר בת מי את הגידי נא לי היש בית אביך מקום לנו ללין
24ותאמר אליו בת בתואל אנכי בן מלכה אשר ילדה לנחור
25ותאמר אליו גם תבן גם מספוא רב עמנו גם מקום ללון
26ויקד האיש וישתחו ליהוה
27ויאמר ברוך יהוה אלהי אדני אברהם אשר לא עזב חסדו ואמתו מעם אדני . אנכי בדרך נחני יהוה בית אחי אדני
28ותרץ הנער ותגד לבית אמה כדברים האלה
29ולרבקה אח ושמו לבן וירץ לבן אל האיש החוצה אל העין
30ויהי כראת את הנזם ואת הצמדים על ידי אחתו וכשמעו את דברי רבקה אחתו לאמר כה דבר אלי האיש ויבא אל האיש והנה עמד על הגמלים על העין
31ויאמר בוא ברוך יהוה למה תעמד בחוץ ואנכי פניתי הבית ומקום לגמלים
32ויבא האיש הביתה ויפתח הגמלים ויתן תבן ומספוא לגמלים ומים לרחץ רגליו ורגלי האנשים אשר אתו
33ויישם לפניו לאכל ויאמר לא אכל עד אם דברתי דברי ויאמר דבר
34ויאמר עבד אברהם אנכי
35ויהוה ברך את אדני מאד ויגדל ויתן לו צאן ובקר וכסף וזהב ועבדם ושפחת וגמלים וחמרים
36ותלד שרה אשת אדני בן לאדני אחרי זקנתה ויתן לו את כל אשר לו
37וישבעני אדני לאמר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר אנכי ישב בארצו .
38אם לא אל בית אבי תלך ואל משפחתי ולקחת אשה לבני
39ואמר אל אדני אלי לא תלך האשה אחרי
40ויאמר אלי יהוה אשר התהלכתי לפניו ישלח מלאכו אתך והצליח דרכך ולקחת אשה לבני ממשפחתי ומבית אבי
41אז תנקה מאלתי כי תבוא אל משפחתי ואם לא יתנו לך והיית נקי מאלתי
42ואבא היום אל העין ואמר יהוה אלהי אדני אברהם אם ישך נא מצליח דרכי אשר אנכי הלך עליה
43הנה אנכי נצב על עין המים והיה העלמה היצאת לשאב ואמרתי אליה השקיני נא מעט מים מכדך
44ואמרה אלי גם אתה שתה וגם לגמליך אשאב הוא האשה אשר הכיח יהוה לבן אדני
45אני טרם אכלה לדבר אל לבי והנה רבקה יצאת וכדה על שכמה ותרד העינה ותשאב ואמר אליה השקיני נא . . .
46ותמהר ותורד כדה מעליה ותאמר שתה וגם גמליך אשקה ואשת וגם הגמלים השקתה
47ואשאל אתה ואמר בת מי את ותאמר בת בתואל בן נחור אשר ילדה לו מלכה ואשם הנזם על אפה והצמידים על ידיה
48ואקד ואשתחוה ליהוה ואברך את יהוה אלהי אדני אברהם אשר הנחני בדרך אמת לקחת את בת אחי אדני לבנו
49ועתה אם ישכם עשים חסד ואמת את אדני הגידו לי ואם לא הגידו לי ואפנה על ימין או על שמאל
50ויען לבן ובתואל ויאמרו מיהוה יצא הדבר לא נוכל דבר אליך רע או טוב
51הנה רבקה לפניך קח ולך ותהי אשה לבן אדניך כאשר דבר יהוה
52ויהי כאשר שמע עבד אברהם את דבריהם וישתחו ארצה ליהוה
53ויוצא העבד כלי כסף וכלי זהב ובגדים ויתן לרבקה ומגדנת נתן לאחיה ולאמה
54ויאכלו וישתו הוא והאנשים אשר עמו וילינו ויקומו בבקר ויאמר שלחני לאדני
55ויאמר אחיה ואמה תשב הנער אתנו ימים או עשור אחר תלך
56ויאמר אלהם אל תאחרו אתי ויהוה הצליח . דרכי שלחוני ואלכה . לאדני
57ויאמרו נקרא לנער ונשאלה את פיה
58ויקראו לרבקה ויאמרו אליה התלכי עם האיש הזה ותאמר אלך
59וישלחו את רבקה אחתם ואת מנקתה ואת עבד אברהם ואת אנשיו
60ויברכו את רבקה ויאמרו לה אחתנו את היי לאלפי רבבה ויירש זרעך את שער שנאיו
61ותקם רבקה ונערתיה ותרכבנה על הגמלים ותלכנה אחרי האיש ויקח העבד את רבקה וילך
62ויצחק בא מבוא באר לחי ראי והוא יושב בארץ הנגב
63ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב וישא עיניו וירא והנה גמלים באים
64ותשא רבקה את עיניה ותרא את יצחק ותפל מעל הגמל
65ותאמר אל העבד מי האיש הלזה ההלך בשדה לקראתנו ויאמר העבד הוא אדני ותקח הצעיף ותתכס
66ויספר העבד ליצחק את כל הדברים אשר עשה
67ויבאה יצחק האהלה שרה אמו ויקח את רבקה ותהי לו לאשה ויאהבה וינחם יצחק אחרי אמו
Copyright information for SPMT