Genesis 36

ואלה תלדות עשו הוא אדום
עשו לקח את נשיו מבנות כנען את עדה בת אילון החתי ואת אהליבמה בת ענה בת צבעון החוי
ואת בשמת בת ישמעאל אחות נביות
ותלד עדה לעשו את אליפז ובשמת ילדה את רעואל
ואהליבמה ילדה את יעיש ואת יעלם ואת קרח אלה בני עשו אשר ילדו לו בארץ כנען
ויקח עשו את נשיו ואת בניו ואת בנתיו ואת כל נפשות ביתו ואת מקנהו ואת כל בהמתו ואת כל קנינו אשר רכש בארץ כנען וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו
כי היה רכושם רב משבת יחדו ולא יכלה ארץ מגוריהם לשאת אתם מפני מקניהם
וישב עשו בהר שעיר עשו הוא אדום
ואלה תלדות עשו אבי אדום בהר שעיר
10 אלה שמות בני עשו אליפז בן עדה אשת עשו רעואל בן בשמת אשת עשו
11 ויהיו בני אליפז תימן אומר צפו וגעתם וקנז
12 ותמנע היתה פילגש לאליפז בן עשו ותלד לאליפז את עמלק אלה בני עדה אשת עשו
13 ואלה בני רעואל נחת וזרח שמה ומזה אלה היו בני בשמת אשת עשו
14 ואלה היו בני אהליבמה בת ענה בת צבעון אשת עשו ותלד לעשו את יעיש ואת יעלם ואת קרח
15 אלה אלופי בני עשו בני אליפז בכור עשו אלוף תימן אלוף אומר אלוף צפו אלוף קנז
16 אלוף קרח אלוף געתם אלוף עמלק אלה אלופי אליפז בארץ אדום אלה בני עדה
17 ואלה בני רעואל בן עשו אלוף נחת אלוף זרח אלוף שמה אלוף מזה אלה אלופי רעואל בארץ אדום אלה בני בשמת אשת עשו
18 ואלה בני אהליבמה אשת עשו אלוף יעוש אלוף יעלם אלוף קרח אלה אלופי אהליבמה בת ענה אשת עשו
19 אלה בני עשו ואלה אלופיהם . הוא אדום
20 אלה בני שעיר החרי ישבי הארץ לוטן ושובל וצבעון וענה
21 ודשון ואצר ודישן אלה אלופי החרי בני שעיר בארץ אדום
22 ויהיו בני לוטן חרי והימם ואחות לוטן תמנע
23 ואלה בני שובל עלון ומנחת ועיבל שפו ואונם
24 ואלה בני צבעון ואיה וענה הוא ענה אשר מצא את הימם במדבר ברעתו את החמרים לצבעון אביו
25 ואלה בני ענה דשן ואהליבמה בת ענה
26 ואלה בני דישן חמדן ואשבן ויתרן וכרן
27 אלה בני אצר בלהן וזעון ועקן
28 אלה בני דישן עוץ וארן
29 אלה אלופי החרי אלוף לוטן אלוף שובל אלוף צבעון אלוף ענה
30 אלוף דשן אלוף אצר אלוף דישן אלה אלופי החרי לאלפיהם בארץ שעיר
31 ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך מלך לבני ישראל
32 וימלך באדום בלע בן בעור ושם עירו דנהבה
33 וימת בלע וימלך תחתיו יובב בן זרח מבצרה
34 וימת יובב וימלך תחתיו חשם מארץ התימני
35 וימת חשם וימלך תחתיו הדד בן בדד המכה את מדין בשדה מואב ושם עירו עוית
36 וימת הדד וימלך תחתיו שמלה ממשרקה
37 וימת שמלה וימלך תחתיו שאול מרחבות הנהר
38 וימת שאול וימלך תחתיו בעל חנן בן עכבור
39 וימת בעל חנן בן עכבור וימלך תחתיו הדר ושם עירו פעו ושם אשתו מהיטבאל בת מטרד בת מי זהב
40 ואלה שמות אלופי עשו למשפחתם למקמתם בשמתם אלוף תמנע אלוף עלוה אלוף יתת
41 אלוף אהליבמה אלוף אלה אלוף פינן
42 אלוף קנז אלוף תימן אלוף מבצר
43 אלוף מגדיאל אלוף עירם אלה אלופי אדום למשבתם בארץ אחזתם הוא עשו אבי אדום
Copyright information for SPMT