Genesis 40

ויהי אחר הדברים האלה חטאו משקה מלך מצרים והאפה לאדניהם למלך מצרים
ויקצף פרעה על שני סריסיו על שר המשקים ועל שר האופים
ויתן אתם במשמר בית שר הטבחים אל בית הסהר מקום אשר יוסף אסור שם
ויפקד שר הטבחים את יוסף אתם וישרת אתם ויהיו ימים במשמר
ויחלמו חלום שניהם איש חלמו בלילה אחד איש כפתרון חלמו המשקה והאפה אשר למלך מצרים אשר אסורים בבית הסהר
ויבא אליהם יוסף בבקר וירא אתם והנם זעפים
וישאל את סריסי פרעה אשר אתו במשמר בית אדניו לאמר מדוע פניכם רעים היום
ויאמרו אליו חלום חלמנו ופתר אין אתו ויאמר אלהם יוסף הלוא לאלהים פתרנים ספרו נא לי
ויספר שר המשקים את חלמו ליוסף ויאמר לו בחלומי והנה גפן לפני
10 ובגפן שלשה שריגם והוא כפרחת עלתה נצה הבשילו אשכלתיה ענבים
11 וכוס פרעה בידי ואקח את הענבים ואשחט אתם אל כוס פרעה ואתן את הכוס על כף פרעה
12 ויאמר לו יוסף זה פתרנו שלשת השרגים שלשת ימים הם
13 בעוד שלשת ימים ישא פרעה את ראשך והשיבך על כנך ונתת כוס פרעה בידו כמשפט הראשון אשר היית משקהו
14 כי אם זכרתני אתך כאשר ייטב לך ועשית נא עמדי חסד והזכרתני אל פרעה והוצאתני מן הבית הזה
15 כי גנב גנבתי מארץ העברים וגם פה לא עשיתי מאומה כי שמו אתי בבור
16 וירא שר האפים כי טוב פתר ויאמר אל יוסף אף אני בחלומי והנה שלשה סלי חרי על ראשי
17 ובסל העליון מכל מאכל פרעה מעשה אפה והעוף אכל אתם מן הסל מעל ראשי
18 ויען יוסף ויאמר זה פתרנו שלשת הסלים שלשת ימים הם
19 בעוד שלשת ימים ישא פרעה את ראשך מעליך ותלה אותך על עץ ואכל העוף את בשרך מעליך
20 ויהי ביום השלישי יום הלדת את פרעה ויעש משתה לכל עבדיו וישא את ראש שר המשקים ואת ראש שר האפים בתוך עבדיו
21 וישב את שר המשקים על משקהו ויתן . הכוס על כף פרעה
22 ואת שר האפים תלה כאשר פתר להם יוסף
23 ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו
Copyright information for SPMT