Genesis 44

ויצו את אשר על ביתו לאמר מלא את אמתחת האנשים אכל כאשר יוכלון שאת ושים כסף איש בפי אמתחתו
ואת גביעי גביע הכסף תשים בפי אמתחת הקטן ואת כסף שברו ויעש כדבר יוסף אשר דבר
הבקר אור והאנשים שלחו המה וחמריהם
הם יצאו את העיר לא הרחיקו ויוסף אמר לאשר על ביתו קום רדף אחרי האנשים והשגתם ואמרת אלהם למה שלמתם רעה תחת טובה
הלוא זה אשר ישתה אדני בו והוא נחש ינחש בו הרעתם אשר עשיתם
וישגם וידבר אלהם את הדברים האלה
ויאמרו אליו למה ידבר אדני כדברים האלה חלילה לעבדיך מעשות כדבר הזה
הן כסף אשר מצאנו בפי אמתחתינו השיבנו אליך מארץ כנען ואיך נגנב מבית אדניך כסף או זהב
אשר ימצא אתו מעבדיך ומת וגם אנחנו נהיה לאדני לעבדים
10 ויאמר גם עתה כדבריכם כן הוא אשר ימצא אתו יהיה לי עבד ואתם תהיו נקים
11 וימהרו ויורדו איש את אמתחתו ארצה ויפתחו איש אמתחתו
12 ויחפש בגדול החל ובקטן כלה וימצא הגביע באמתחת בנימן
13 ויקרעו שמלתם ויעמס איש על חמרו וישבו העירה
14 ויבא יהודה ואחיו ביתה יוסף והוא עודנו שם ויפלו לפניו ארצה
15 ויאמר להם יוסף מה המעשה הזה אשר עשיתם הלוא ידעתם כי נחש ינחש איש אשר כמני
16 ויאמר יהודה מה נאמר לאדני מה נדבר ומה נצטדק האלהים מצא את עון עבדיך הננו עבדים לאדני גם אנחנו גם אשר נמצא הגביע בידו
17 ויאמר חלילה לי מעשות זאת האיש אשר נמצא הגביע בידו הוא יהיה לי עבד ואתם עלו לשלום אל אביכם
18 ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני ידבר נא עבדך דבר באזני אדני ואל יחר אפך בעבדך כי כמוך כפרעה
19 אדני שאל את עבדיו לאמר היש לכם אב או אח
20 ונאמר אל אדני יש לנו אב זקן וילד זקנים קטן ואחיו מת ויותר הוא לבדו לאמו ואביו אהבו
21 ותאמר אל עבדיך הורדהו אלי ואשימה עיני עליו
22 ונאמר אל אדני לא יוכל הנער לעזב את אביו ועזב את אביו ומת
23 ותאמר אל עבדיך אם לא ירד אחיכם הקטן אתכם לא תספון לראות פני
24 ויהי כי עלינו אל עבדך אבי ונגד לו את דברי אדני
25 ויאמר אבינו שבו שברו לנו מעט אכל
26 ונאמר לא נוכל לרדת אם יש אחינו הקטן אתנו וירדנו כי לא נוכל לראות . פני האיש ואחינו הקטן איננו אתנו
27 ויאמר עבדך אבי אלינו אתם ידעתם כי שנים ילדה לי אשתי
28 ויצא האחד מאתי ואמר אך טרף טרף ולא ראיתיו עד הנה
29 ולקחתם גם את זה מעם פני וקרהו אסון והורדתם את שיבתי ברעה שאלה
30 ועתה כבאי אל עבדך אבי והנער איננו אתנו ונפשו קשורה בנפשו
31 והיה כראותו כי אין הנער . ומת והורידו עבדיך את שיבת עבדך אבינו ביגון שאלה
32 כי עבדך ערב את הנער מעם אבי לאמר אם לא אביאנו אליך וחטאתי לאבי כל הימים
33 ועתה ישב נא עבדך תחת הנער עבד לאדני והנער יעל עם אחיו
34 כי איך אעלה אל אבי והנער איננו אתי פן אראה ברע אשר ימצא את אבי
Copyright information for SPMT