Genesis 44

1ויצו את אשר על ביתו לאמר מלא את אמתחת האנשים אכל כאשר יוכלון שאת ושים כסף איש בפי אמתחתו
2ואת גביעי גביע הכסף תשים בפי אמתחת הקטן ואת כסף שברו ויעש כדבר יוסף אשר דבר
3הבקר אור והאנשים שלחו המה וחמריהם
4הם יצאו את העיר לא הרחיקו ויוסף אמר לאשר על ביתו קום רדף אחרי האנשים והשגתם ואמרת אלהם למה שלמתם רעה תחת טובה
5הלוא זה אשר ישתה אדני בו והוא נחש ינחש בו הרעתם אשר עשיתם
6וישגם וידבר אלהם את הדברים האלה
7ויאמרו אליו למה ידבר אדני כדברים האלה חלילה לעבדיך מעשות כדבר הזה
8הן כסף אשר מצאנו בפי אמתחתינו השיבנו אליך מארץ כנען ואיך נגנב מבית אדניך כסף או זהב
9אשר ימצא אתו מעבדיך ומת וגם אנחנו נהיה לאדני לעבדים
10ויאמר גם עתה כדבריכם כן הוא אשר ימצא אתו יהיה לי עבד ואתם תהיו נקים
11וימהרו ויורדו איש את אמתחתו ארצה ויפתחו איש אמתחתו
12ויחפש בגדול החל ובקטן כלה וימצא הגביע באמתחת בנימן
13ויקרעו שמלתם ויעמס איש על חמרו וישבו העירה
14ויבא יהודה ואחיו ביתה יוסף והוא עודנו שם ויפלו לפניו ארצה
15ויאמר להם יוסף מה המעשה הזה אשר עשיתם הלוא ידעתם כי נחש ינחש איש אשר כמני
16ויאמר יהודה מה נאמר לאדני מה נדבר ומה נצטדק האלהים מצא את עון עבדיך הננו עבדים לאדני גם אנחנו גם אשר נמצא הגביע בידו
17ויאמר חלילה לי מעשות זאת האיש אשר נמצא הגביע בידו הוא יהיה לי עבד ואתם עלו לשלום אל אביכם
18ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני ידבר נא עבדך דבר באזני אדני ואל יחר אפך בעבדך כי כמוך כפרעה
19אדני שאל את עבדיו לאמר היש לכם אב או אח
20ונאמר אל אדני יש לנו אב זקן וילד זקנים קטן ואחיו מת ויותר הוא לבדו לאמו ואביו אהבו
21ותאמר אל עבדיך הורדהו אלי ואשימה עיני עליו
22ונאמר אל אדני לא יוכל הנער לעזב את אביו ועזב את אביו ומת
23ותאמר אל עבדיך אם לא ירד אחיכם הקטן אתכם לא תספון לראות פני
24ויהי כי עלינו אל עבדך אבי ונגד לו את דברי אדני
25ויאמר אבינו שבו שברו לנו מעט אכל
26ונאמר לא נוכל לרדת אם יש אחינו הקטן אתנו וירדנו כי לא נוכל לראות . פני האיש ואחינו הקטן איננו אתנו
27ויאמר עבדך אבי אלינו אתם ידעתם כי שנים ילדה לי אשתי
28ויצא האחד מאתי ואמר אך טרף טרף ולא ראיתיו עד הנה
29ולקחתם גם את זה מעם פני וקרהו אסון והורדתם את שיבתי ברעה שאלה
30ועתה כבאי אל עבדך אבי והנער איננו אתנו ונפשו קשורה בנפשו
31והיה כראותו כי אין הנער . ומת והורידו עבדיך את שיבת עבדך אבינו ביגון שאלה
32כי עבדך ערב את הנער מעם אבי לאמר אם לא אביאנו אליך וחטאתי לאבי כל הימים
33ועתה ישב נא עבדך תחת הנער עבד לאדני והנער יעל עם אחיו
34כי איך אעלה אל אבי והנער איננו אתי פן אראה ברע אשר ימצא את אבי
Copyright information for SPMT