Genesis 49

ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים
הקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם
ראובן בכרי אתה כחי וראשית אוני יתר שאת ויתר עז
פחז כמים אל תותר כי עלית משכבי אביך אז חללת יצועי עלה
שמעון ולוי אחים כלי חמס מכרתיהם
בסדם אל תבא נפשי בקהלם אל תחד כבדי כי באפם הרגו איש וברצנם עקרו שור
ארור אפם כי עז ועברתם כי קשתה אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל
יהודה אתה יודוך אחיך ידך בערף איביך ישתחוו לך בני אביך
גור אריה יהודה מטרף בני עלית כרע רבץ כאריה וכלביא מי יקימנו
10 לא יסור שבט מיהודה ומחקק מבין רגליו עד כי יבא שילה ולו יקהת עמים
11 אסרי לגפן עירה ולשרקה בני אתנו כבס ביין לבשו ובדם ענבים סותה
12 חכלילי עינים מיין ולבן שנים מחלב
13 זבולן לחוף ימים ישכן והוא לחוף אנית וירכתו על צידן
14 יששכר חמר גרם רבץ בין המשפתים
15 וירא מנחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה ויט שכמו לסבל ויהי למס עבד
16 דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל
17 יהי דן נחש עלי דרך שפיפן עלי ארח הנשך עקבי סוס ויפל רכבו אחור
18 לישועתך קויתי יהוה
19 גד גדוד יגודנו והוא יגד עקב
20 מאשר שמנה לחמו והוא יתן מעדני מלך
21 נפתלי אילה שלחה הנתן אמרי שפר
22 בן פרת יוסף בן פרת עלי עין בנות צעדה עלי שור
23 וימררהו ורבו וישטמהו בעלי חצים
24 ותשב באיתן קשתו ויפזו זרעי ידיו מידי אביר יעקב משם רעה אבן ישראל
25 מאל אביך ויעזרך ואת שדי ויברכך ברכת שמים מעל ברכת תהום רבצת תחת ברכת שדים ורחם
26 ברכת אביך . גברו על ברכת הורי עד תאות גבעת עולם תהיין לראש יוסף ולקדקד נזיר אחיו
27 בנימין זאב יטרף בבקר יאכל עד ולערב יחלק שלל
28 כל אלה שבטי ישראל שנים עשר וזאת אשר דבר להם אביהם ויברך אותם איש אשר כברכתו ברך אתם
29 ויצו אותם ויאמר אלהם אני נאסף אל עמי קברו אתי אל אבתי אל המערה אשר בשדה עפרון החתי
30 במערה אשר בשדה המכפלה אשר על פני ממרא בארץ כנען אשר קנה אברהם את השדה מאת עפרן החתי לאחזת קבר
31 שמה קברו את אברהם ואת שרה אשתו שמה קברו את יצחק ואת רבקה אשתו ושמה קברתי את לאה
32 מקנה השדה והמערה אשר בו מאת בני חת
33 ויכל יעקב לצות את בניו ויאסף רגליו אל המטה ויגוע ויאסף אל עמיו
Copyright information for SPMT