Genesis 6

1ויהי כי החל האדם לרב על פני האדמה ובנות ילדו להם
2ויראו בני האלהים את בנות האדם כי טבת הנה ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו
3ויאמר יהוה לא ידון רוחי באדם לעלם בשגם הוא בשר והיו ימיו מאה ועשרים שנה
4הנפלים היו בארץ בימים ההם וגם אחרי כן אשר יבאו בני האלהים אל בנות האדם וילדו להם המה הגברים אשר מעולם אנשי השם
5וירא יהוה כי רבה רעת האדם בארץ וכל יצר מחשבת לבו רק רע כל היום
6וינחם יהוה כי עשה את האדם בארץ ויתעצב אל לבו
7ויאמר יהוה אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה מאדם עד בהמה עד רמש ועד עוף השמים כי נחמתי כי עשיתם
8ונח מצא חן בעיני יהוה
9אלה תולדת נח נח איש צדיק תמים היה בדרתיו את האלהים התהלך נח
10ויולד נח שלשה בנים את שם את חם ואת יפת
11ותשחת הארץ לפני האלהים ותמלא הארץ חמס
12וירא אלהים את הארץ והנה נשחתה כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ
13ויאמר אלהים לנח קץ כל בשר בא לפני כי מלאה הארץ חמס מפניהם והנני משחיתם את הארץ
14עשה לך תבת עצי גפר קנים תעשה את התבה וכפרת אתה מבית ומחוץ בכפר
15וזה אשר תעשה אתה שלש מאות אמה ארך התבה חמשים אמה רחבה ושלשים אמה קומתה
16צהר תעשה לתבה ואל אמה תכלנה מלמעלה ופתח התבה בצדה תשים תחתים שנים ושלשים תעשה
17ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ לשחת כל בשר אשר בו רוח חיים מתחת השמים כל אשר בארץ יגוע
18והקמתי את בריתי אתך ובאת אל התבה אתה ובניך ואשתך ונשי בניך אתך
19ומכל החי מכל בשר שנים מכל תביא אל התבה להחית אתך זכר ונקבה יהיו .
20מהעוף למינהו ומן הבהמה למינה מכל . רמש . האדמה למינהו שנים מכל יבאו אליך להחיות
21ואתה קח לך מכל מאכל אשר יאכל ואספת אליך והיה לך ולהם לאכלה
22ויעש נח ככל אשר צוה אתו אלהים כן עשה
Copyright information for SPMT