Genesis 7

1ויאמר יהוה לנח . בא אתה וכל ביתך אל התבה כי אתך ראיתי צדיק לפני בדור הזה
2מכל הבהמה הטהורה תקח לך שבעה שבעה איש ואשתו ומן הבהמה אשר לא טהרה הוא שנים איש ואשתו
3גם . מעוף השמים . שבעה שבעה זכר ונקבה לחיות זרע על פני כל הארץ
4כי לימים עוד שבעה אנכי ממטיר על הארץ ארבעים יום וארבעים לילה ומחיתי את כל היקום אשר עשיתי מעל פני האדמה
5ויעש נח ככל אשר צוהו יהוה
6ונח בן שש מאות שנה והמבול היה מים על הארץ
7ויבא נח ובניו ואשתו ונשי בניו אתו אל התבה מפני מי המבול
8מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהרה ומן העוף וכל אשר רמש על האדמה
9שנים שנים באו אל נח אל התבה זכר ונקבה כאשר צוה אלהים את נח
10ויהי לשבעת הימים ומי המבול היו על הארץ
11בשנת שש מאות שנה לחיי נח בחדש השני בשבעה עשר יום לחדש ביום הזה נבקעו כל מעינות תהום רבה וארבת השמים נפתחו
12ויהי הגשם על הארץ ארבעים יום וארבעים לילה
13בעצם היום הזה בא נח ושם וחם ויפת בני נח ואשת נח ושלשת נשי בניו אתם אל התבה
14המה וכל החיה למינה וכל הבהמה למינה וכל הרמש הרמש על הארץ למינהו וכל העוף למינהו כל צפור כל כנף
15ויבאו אל נח אל התבה שנים שנים מכל הבשר אשר בו רוח חיים
16והבאים זכר ונקבה . . מכל בשר באו כאשר צוה אתו אלהים ויסגר יהוה בעדו
17ויהי המבול ארבעים יום על הארץ וירבו המים וישאו את התבה ותרם מעל הארץ
18ויגברו המים וירבו מאד על הארץ ותלך התבה על פני המים
19והמים גברו מאד מאד על הארץ ויכסו כל ההרים הגבהים אשר תחת כל השמים
20חמש עשרה אמה מלמעלה גברו המים ויכסו ההרים
21ויגוע כל בשר הרמש על הארץ בעוף ובבהמה ובחיה ובכל השרץ השרץ על הארץ וכל האדם
22כל אשר נשמת רוח חיים באפיו מכל אשר בחרבה מתו
23וימח את כל היקום אשר על פני האדמה מאדם עד בהמה עד רמש ועד עוף השמים וימחו מן הארץ וישאר אך נח ואשר אתו בתבה
24ויגברו המים על הארץ חמשים ומאת יום
Copyright information for SPMT