Leviticus 1

1ויקרא אל משה וידבר יהוה אליו מאהל מועד לאמר
2דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם אדם כי יקריב מכם קרבן ליהוה מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם
3אם עלה קרבנו מן הבקר זכר תמים יקריבנו אל פתח אהל מועד יקריב אתו לרצנו לפני יהוה
4וסמך . ידו על ראש העלה ונרצה לו לכפר עליו
5ושחט את בן הבקר לפני יהוה והקריבו בני אהרן הכהנים את הדם וזרקו את הדם על המזבח סביב אשר פתח אהל מועד
6והפשיט את העלה ונתח אתה לנתחיה
7ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח וערכו עצים על האש
8וערכו בני אהרן הכהנים את הנתחים את הראש ואת הפדר על העצים אשר על האש אשר על המזבח
9וקרבו וכרעיו ירחץ במים והקטיר הכהן את הכל המזבחה עלה . אשה ריח ניחוח ליהוה
10ואם מן הצאן . קרבנו . מן הכשבים או מן העזים לעלה זכר תמים יקריבנו . . . . . .
11ושחט אתו על ירך המזבח צפנה לפני יהוה וזרקו בני אהרן הכהנים את דמו על המזבח סביב
12ונתח אתו לנתחיו ואת ראשו ואת פדרו וערך הכהן אתם על העצים אשר על האש אשר על המזבח
13והקרב והכרעים ירחץ במים והקריב הכהן את הכל והקטיר המזבחה עלה הוא אשה ריח ניחח ליהוה
14ואם מן העוף עלה קרבנו ליהוה והקריב מן התרים או מן בני היונה את קרבנו
15והקריבו הכהן אל המזבח ומלק את ראשו והקטיר המזבחה ונמצה דמו על קיר המזבח
16והסיר את מראתו בנצתה והשליך אתה אצל המזבח קדמה אל מקום הדשן
17ושסע אתו בכנפיו לא יבדיל והקטיר אתו הכהן המזבחה על העצים אשר על האש עלה הוא אשה ריח ניחח ליהוה
Copyright information for SPMT