Leviticus 19

וידבר יהוה אל משה לאמר
דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם קדשים תהיו כי קדוש אני יהוה אלהיכם
איש אמו ואביו תיראו ואת שבתתי תשמרו אני יהוה אלהיכם
אל תפנו אל האלילם ואלהי מסכה לא תעשו לכם אני יהוה אלהיכם
וכי תזבחו זבח שלמים ליהוה לרצנכם תזבחהו
ביום זבחכם יאכל וממחרת והנותר עד יום השלישי באש ישרף
ואם האכל יאכל ביום השלישי פגול הוא לא ירצה
ואכליו עונו ישא כי את קדש יהוה חלל ונכרתה הנפש ההוא מעמיה
ובקצרכם את קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך לקצר ולקט קצירך לא תלקט
10 וכרמך לא תעולל ופרט כרמך לא תלקט לעני ולגר תעזב אתם אני יהוה אלהיכם
11 לא תגנבו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו
12 ולא תשבעו בשמי לשקר וחללת את שם אלהיך אני יהוה
13 לא תעשק את רעך ולא תגזל לא תלין פעלת שכיר אתך עד בקר
14 לא תקלל חרש ולפני עור לא תתן מכשל ויראת מאלהיך אני יהוה
15 לא תעשו עול במשפט לא תשא פני דל ולא תהדר פני גדול בצדק תשפט . עמיתך
16 לא תלך רכיל בעמיך לא תעמד על דם רעך אני יהוה
17 לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא
18 לא תקם ולא תטר את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני יהוה
19 את חקתי תשמרו בהמתך לא תרביע כלאים שדך לא תזרע כלאים ובגד כלאים שעטנז לא יעלה עליך
20 ואיש כי ישכב את אשה שכבת זרע והוא שפחה נחרפת לאיש והפדה לא נפדתה או חפשה לא נתן לה בקרת תהיה . לא יומתו כי לא חפשה
21 והביא את אשמו ליהוה אל פתח אהל מועד איל אשם
22 וכפר עליו הכהן באיל האשם לפני יהוה על חטאתו אשר חטא ונסלח לו מחטאתו אשר חטא
23 וכי תבאו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם . ערלתו את פריו שלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל
24 ובשנה הרביעת יהיה כל פריו קדש הלולים ליהוה
25 ובשנה החמישת תאכלו את פריו להוסיף לכם תבואתו אני יהוה אלהיכם
26 לא תאכלו על הדם לא תנחשו ולא תעוננו
27 לא תקפו . פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקנך
28 ושרט לנפש לא תתנו בבשרכם וכתבת קעקע לא תתנו בכם אני יהוה
29 אל תחלל את בתך להזנותה ולא תזנה הארץ ומלאה הארץ זמה
30 את שבתתי תשמרו ומקדשי תיראו אני יהוה
31 אל תפנו אל האבת ואל הידענים אל תבקשו לטמאה בהם אני יהוה אלהיכם
32 מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת מאלהיך אני יהוה
33 וכי יגור אתך גר בארצכם לא תונו אתו
34 כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר אתכם ואהבת לו כמוך כי גרים הייתם בארץ מצרים אני יהוה אלהיכם
35 לא תעשו עול במשפט במדה במשקל ובמשורה
36 מאזני צדק אבני צדק איפת צדק והין צדק יהיה לכם אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים
37 ושמרתם את כל חקתי ואת כל משפטי ועשיתם אתם אני יהוה
Copyright information for SPMT