Leviticus 2

1ונפש כי תקריב קרבן מנחה ליהוה סלת יהיה קרבנו ויצק עליה שמן ונתן עליה לבנה . .
2והביאה אל בני אהרן הכהנים וקמץ משם מלא קמצו מסלתה ומשמנה על כל לבנתה והקטיר הכהן את אזכרתה המזבחה אשה ריח ניחח ליהוה
3והנותרת מן המנחה לאהרן ולבניו קדש קדשים מאשי יהוה
4וכי תקרב קרבן מנחה מאפה תנור סלת חלות מצת בלולת בשמן ורקיקי מצות משחים בשמן
5ואם מנחה על המחבת קרבנך סלת בלולה בשמן מצה תהיה
6פתות אתה פתים ויצקת עליה שמן מנחה הוא
7ואם מנחת מרחשת קרבנך סלת בשמן תעשה
8והבאת את המנחה אשר יעשה מאלה ליהוה והקריבה אל הכהן והגישה אל המזבח
9והרים הכהן מן המנחה את אזכרתה והקטיר המזבחה אשה ריח ניחח ליהוה
10והנותרת מן המנחה לאהרן ולבניו קדש קדשים מאשי יהוה
11כל המנחה אשר תקריבו ליהוה לא תעשה חמץ כי כל שאר וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה ליהוה
12קרבן ראשית תקריבו אתם ליהוה ואל המזבח לא יעלו לריח ניחח
13וכל קרבן מנחתך במלח תמלח ולא תשבית מלח ברית אלהיך מעל מנחתך על כל קרבנך תקריב מלח
14ואם תקריב מנחת בכורים ליהוה אביב קלוי באש גרש כרמל תקריב את מנחת בכוריך
15ונתת עליה שמן ושמת עליה לבנה מנחה הוא
16והקטיר הכהן את אזכרתה מגרשה ומשמנה על כל לבנתה אשה ליהוה
Copyright information for SPMT