Leviticus 25

1וידבר יהוה אל משה בהר סיני לאמר
2דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי תבאו אל הארץ אשר אני נתן לכם ושבתה הארץ שבת ליהוה
3שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמר כרמך ואספת את תבואתה
4ובשנה השביעת שבת שבתון יהיה לארץ שבת ליהוה שדך לא תזרע וכרמך לא תזמר
5את ספיח קצירך לא תקצור ואת ענבי נזירך לא תבצר שנת שבתון יהיה לארץ
6והיתה שבת הארץ לכם לאכלה לך ולעבדך ולאמתך ולשכירך ולתושבך הגרים עמך
7ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכל
8וספרת לך שבע שבתת שנים שבע שנים שבע פעמים והיו לך ימי שבע שבתת השנים תשע וארבעים שנה
9והעברת שופר תרועה בחדש השבעי בעשור לחדש ביום הכפרים תעבירו שופר בכל ארצכם
10וקדשתם את שנת החמשים שנה וקראתם דרור בארץ לכל ישביה יובל הוא תהיה לכם ושבתם איש אל אחזתו ואיש אל משפחתו תשבו
11יובל הוא שנת החמשים שנה תהיה לכם לא תזרעו ולא תקצרו את ספיחיה ולא תבצרו את נזריה
12כי יובל הוא קדש תהיה לכם מן השדה תאכלו את תבואתה
13בשנת היובל הזאת תשבו איש אל אחזתו
14וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך אל תונו איש את אחיו
15במספר שנים אחר היובל תקנה מאת עמיתך במספר שני תבואת ימכר לך
16לפי רב השנים תרבה מקנתו ולפי מעט השנים תמעיט מקנתו כי מספר תבואת הוא מכר לך
17ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלהיך כי אני יהוה אלהיכם
18ועשיתם את חקתי ואת משפטי תשמרו ועשיתם אתם וישבתם על הארץ לבטח
19ונתנה הארץ פריה ואכלתם לשבע וישבתם לבטח עליה
20וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעת הן לא נזרע ולא נאסף את תבואתנו
21וצויתי את ברכתי לכם בשנה הששית ועשת את התבואה לשלש השנים
22וזרעתם את השנה השמינת ואכלתם מן התבואה ישן עד השנה התשיעת עד בוא תבואתה תאכלו ישן
23והארץ לא תמכר לצמתת כי לי הארץ כי גרים ותושבים אתם עמדי
24ובכל ארץ אחזתכם גאלה תתנו לארץ
25כי ימוך אחיך ומכר מאחזתו ובא גאלו הקרב אליו וגאל את ממכר אחיו
26ואיש כי לא יהיה לו גאל והשיגה ידו ומצא כדי גאלתו
27וחשב את שני ממכרו והשיב את העדף לאיש אשר מכר לו ושב לאחזתו
28ואם לא מצאה ידו די השיב לו והיה ממכרו ביד הקנה אתו עד שנת היובל ויצא ביבל ושב לאחזתו
29ואיש כי ימכר בית מושב עיר חומה והיתה גאלתו עד תם שנת ממכרו ימים תהיה גאלתו
30ואם לא יגאל עד מלאת לו שנה תמימה וקם הבית אשר בעיר אשר לא חמה לצמיתת לקנה אתו לדרתיו לא יצא ביבל
31ובתי החצרים אשר אין להם חמה סביב על שדה הארץ יחשב גאלה תהיה לו וביבל יצא
32וערי הלוים בתי ערי אחזתם גאלת עולם תהיה ללוים
33ואשר יגאל מן הלוים ויצא ממכר בית ועיר אחזתו ביבל כי בתי ערי הלוים הוא אחזתם בתוך בני ישראל
34ושדה מגרש עריהם לא ימכר כי אחזת עולם הוא להם
35וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו גר ותושב וחי . עמך
36אל תקח מאתו נשך ותרבית ויראת מאלהיך וחי אחיך עמך
37את כספך לא תתן לו בנשך ובמרבית לא תתן אכלך
38אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם לאלהים
39וכי ימוך אחיך עמך ונמכר לך לא תעבד בו עבדת עבד
40כשכיר כתושב יהיה עמך עד שנת היבל יעבד עמך
41ויצא מעמך הוא ובניו עמו ושב אל משפחתו ואל אחזת אבתיו ישוב
42כי עבדי הם אשר הוצאתי אתם מארץ מצרים לא ימכרו ממכרת עבד
43לא תרדה בו בפרך ויראת מאלהיך
44ועבדך ואמתך אשר יהיו לך מאת הגוים אשר סביבתיכם מהם תקנו עבד ואמה
45וגם מבני התושבים הגרים עמכם מהם תקנו וממשפחתם אשר עמכם אשר הולידו בארצכם והיו לכם לאחזה
46והתנחלתם אתם לבניכם אחריכם לרשת אחזה לעלם בהם תעבדו ובאחיכם בני ישראל איש באחיו לא תרדה בו בפרך
47וכי תשיג יד גר ותושב עמך ומך אחיך עמו ונמכר לגר תושב עמך או לעקר משפחת גר
48אחרי נמכר גאלה תהיה לו אחד מאחיו יגאלנו
49או דדו או בן דדו יגאלנו או משאר בשרו ממשפחתו יגאלנו או השיגה ידו ונגאל
50וחשב עם קנהו משנת המכרו לו עד שנת היבל והיה כסף ממכרו במספר שנים כימי שכיר יהיה עמו
51אם עוד רבות בשנים לפיהן ישיב גאלתו מכסף מקנתו
52ואם מעט נשאר בשנים עד שנת היבל וחשב לו כפי שניו ישיב את גאלתו
53כשכיר שנה בשנה יהיה עמו לא ירדנו בפרך לעיניך
54ואם לא יגאל באלה ויצא בשנת היבל הוא ובניו עמו
55כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים אני יהוה אלהיכם
Copyright information for SPMT