Leviticus 26

1לא תעשו לכם אלילם ופסל ומצבה לא תקימו לכם ואבן משכית לא תתנו בארצכם להשתחות עליה כי אני יהוה אלהיכם
2את שבתתי תשמרו ומקדשי תיראו אני יהוה
3אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אתם
4ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו
5והשיג לכם דיש את בציר ובציר ישיג את זרע ואכלתם לחמכם לשבע וישבתם לבטח בארצכם
6ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד והשבתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבר בארצכם
7ורדפתם את איביכם ונפלו לפניכם לחרב
8ורדפו מכם חמשה מאה ומאה מכם רבבה ירדפו ונפלו איביכם לפניכם לחרב
9ופניתי אליכם והפריתי אתכם והרביתי אתכם והקימתי את בריתי אתכם
10ואכלתם ישן נושן וישן מפני חדש תוציאו
11ונתתי משכני בתוככם ולא תגעל נפשי אתכם
12והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלהים ואתם תהיו לי לעם
13אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים מהית להם עבדים ואשבר מטת עלכם ואולך אתכם קוממיות
14ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצות האלה
15ואם בחקתי תמאסו ואם את משפטי תגעל נפשכם לבלתי עשות את כל מצותי להפרכם את בריתי
16אף אני אעשה זאת לכם והפקדתי עליכם בהלה את השחפת ואת הקדחת מכלות עינים ומדיבת נפש וזרעתם לריק זרעכם ואכלהו איביכם
17ונתתי פני בכם ונגפתם לפני איביכם ורדו בכם שנאיכם ונסתם ואין רדף אתכם
18ואם עד אלה לא תשמעו לי ויספתי ליסרה אתכם שבע על חטאתיכם
19ושברתי את גאון עזכם ונתתי את שמיכם כברזל ואת ארצכם כנחשה
20ותם לריק כחכם ולא תתן ארצכם את יבולה ועץ הארץ לא יתן פריו
21ואם תלכו עמי קרי ולא תאבו לשמע לי ויספתי עליכם מכה שבע כחטאתיכם
22והשלחתי בכם את חית השדה ושכלה אתכם והכריתה את בהמתכם והמעיטה אתכם ונשמו דרכיכם
23ואם באלה לא תוסרו לי והלכתם עמי קרי
24והלכתי אף אני עמכם . בקרי והכיתי אתכם גם אני שבע על חטאתיכם
25והבאתי עליכם חרב נקמת נקם ברית ונאספתם אל עריכם ושלחתי דבר בתוככם ונתתם ביד אויב
26בשברי לכם מטה לחם ואפו עשר נשים לחמכם בתנור אחד והשיבו לחמכם במשקל ואכלתם ולא תשבעו
27ואם בזאת לא תשמעו לי והלכתם עמי בקרי
28והלכתי עמכם בחמת קרי ויסרתי אתכם אף אני שבע על חטאתיכם
29ואכלתם בשר בניכם ובשר בנתיכם תאכלו
30והשמדתי את במתיכם והכרתי את חמניכם ונתתי את פגריכם על פגרי גלוליכם וגעלה נפשי אתכם
31ונתתי את עריכם חרבה והשמותי את מקדשיכם ולא אריח בריח ניחחכם
32והשמתי אני את הארץ ושממו עליה איביכם הישבים בה
33ואתכם אזרה בגוים והריקתי אחריכם חרב והיתה ארצכם שממה ועריכם יהיו חרבה
34אז תרצה הארץ את שבתתיה כל ימי השמה ואתם בארץ איביכם אז תשבת הארץ והרצת את שבתתיה
35כל ימי השמה תשבת את אשר לא שבתה בשבתתיכם בשבתכם עליה
36והנשארים בכם והבאתי מרך בלבבם בארצת איביהם ורדף אתם קול עלה נדף ונסו מנסת חרב ונפלו ואין רדף
37וכשלו איש באחיו כמפני חרב ורדף אין ולא תהיה לכם תקומה לפני איביכם
38ואבדתם בגוים ואכלה אתכם ארץ איביכם
39והנשארים בכם ימקו בעונם בארצת איביכם ואף בעונת אבתם אתם ימקו
40והתודו את עונם ואת עון אבתם במעלם אשר מעלו בי ואף אשר הלכו עמי בקרי
41אף אני אלך עמם בקרי והבאתי אתם בארץ איביהם או אז יכנע לבבם הערל ואז ירצו את עונם
42וזכרתי את בריתי יעקוב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכר והארץ אזכר
43והארץ תעזב מהם ותרץ את שבתתיה בהשמה מהם והם ירצו את עונם יען וביען במשפטי מאסו ואת חקתי געלה נפשם
44ואף גם זאת בהיותם בארץ איביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלתם להפר בריתי אתם כי אני יהוה אלהיהם
45וזכרתי להם ברית ראשנים אשר הוצאתי אתם מארץ מצרים לעיני הגוים להיות להם לאלהים אני יהוה
46אלה החקים והמשפטים והתורת אשר נתן יהוה בינו ובין בני ישראל בהר סיני ביד משה
Copyright information for SPMT