Leviticus 7

1וזאת תורת האשם קדש קדשים הוא
2במקום אשר ישחטו את העלה ישחטו את האשם ואת דמו יזרק על המזבח סביב
3ואת כל חלבו יקריב ממנו את האליה ואת החלב המכסה את הקרב . . . . . .
4ואת שתי הכלית ואת החלב אשר עליהן אשר על הכסלים ואת היתרת על הכבד על הכלית יסירנה
5והקטיר אתם הכהן המזבחה אשה ליהוה אשם הוא
6כל זכר בכהנים יאכלנו במקום קדוש יאכל קדש קדשים הוא
7כחטאת כאשם תורה אחת להם הכהן אשר יכפר בו לו יהיה
8והכהן המקריב את עלת איש עור העלה אשר הקריב לכהן לו יהיה
9וכל מנחה אשר תאפה בתנור וכל נעשה במרחשת ועל מחבת לכהן המקריב אתה לו תהיה
10וכל מנחה בלולה בשמן וחרבה לכל בני אהרן תהיה איש כאחיו
11וזאת תורת זבח השלמים אשר יקריב ליהוה
12אם על תודה יקריבנו והקריב על זבח התודה חלות מצות בלולת בשמן ורקיקי מצות משחים בשמן וסלת מרבכת חלת בלולת בשמן
13על חלת לחם חמץ יקריב קרבנו על זבח תודת שלמיו
14והקריב ממנו אחד מכל קרבן תרומה ליהוה לכהן הזרק את דם השלמים לו יהיה
15ובשר זבח תודת שלמיו ביום קרבנו יאכל לא יניח ממנו עד בקר
16ואם נדר או נדבה זבח קרבנו ביום הקריבו את זבחו יאכל וממחרת והנותר ממנו יאכל
17והנותר מבשר הזבח ביום השלישי באש ישרף
18ואם האכל יאכל מבשר זבח שלמיו ביום השלישי לא ירצה המקריב אתו לא יחשב לו פגול יהיה והנפש האכלת ממנו עונה תשא
19והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל באש ישרף והבשר כל טהור יאכל בשר
20והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים אשר ליהוה וטמאתו עליו ונכרתה הנפש ההוא מעמיה
21ונפש כי תגע בכל טמא בטמאת אדם או בבהמה טמאה או בכל שקץ טמא ואכל מבשר זבח השלמים אשר ליהוה ונכרתה הנפש ההוא מעמיה
22וידבר יהוה אל משה לאמר
23דבר אל בני ישראל לאמר כל חלב שור וכשב ועז לא תאכלו
24וחלב נבלה וחלב טרפה יעשה לכל מלאכה ואכל לא תאכלהו
25כי כל אכל חלב מן הבהמה אשר יקריב ממנה אשה ליהוה ונכרתה הנפש האכלת מעמיה
26וכל דם לא תאכלו בכל מושבתיכם לעוף ולבהמה
27כל נפש אשר תאכל כל דם ונכרתה הנפש ההוא מעמיה
28וידבר יהוה אל משה לאמר
29דבר אל בני ישראל לאמר המקריב את זבח שלמיו ליהוה יביא את קרבנו ליהוה מזבח שלמיו
30ידיו תביאינה את אשי יהוה את החלב על החזה יביאנו את החזה להניף אתו תנופה לפני יהוה
31והקטיר הכהן את החלב המזבחה והיה החזה לאהרן ולבניו
32ואת שוק הימין תתנו תרומה לכהן מזבחי שלמיכם
33המקריב את דם השלמים ואת החלב מבני אהרן לו תהיה שוק הימין למנה
34כי את חזה התנופה ואת שוק התרומה לקחתי מאת בני ישראל מזבחי שלמיהם ואתן אתם לאהרן הכהן ולבניו לחק עולם מאת בני ישראל
35זאת משחת אהרן ומשחת בניו מאשי יהוה ביום הקריב אתם לכהן ליהוה
36אשר צוה יהוה לתת להם ביום משחו אתם מאת בני ישראל חקת עולם לדרתם
37זאת התורה לעלה למנחה ולחטאת ולאשם ולמלואים ולזבח השלמים
38אשר צוה יהוה את משה בהר סיני ביום צותו את בני ישראל להקריב את קרבניהם ליהוה במדבר סיני
Copyright information for SPMT