Numbers 10

1וידבר יהוה אל משה לאמר
2עשה לך שתי חצוצרת כסף מקשה תעשה אתם והיו לך למקרא העדה ולמסע את המחנות
3ותקעו בהן ונועדו אליך כל העדה אל פתח אהל מועד
4ואם באחת יתקעו ונועדו אליך הנשיאים ראשי אלפי ישראל
5ותקעתם תרועה ונסעו המחנות החנים קדמה
6ותקעתם תרועה שנית ונסעו המחנות החנים תימנה תרועה יתקעו למסעיהם
7ובהקהיל את הקהל תתקעו ולא תריעו
8ובני אהרן הכהנים יתקעו בחצצרות והיו לכם לחקת עולם לדרתיכם
9וכי תבאו מלחמה בארצכם על הצר הצרר אתכם והרעתם בחצצרת ונזכרתם לפני יהוה אלהיכם ונושעתם מאיביכם
10וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשכם ותקעתם בחצצרת על עלתיכם ועל זבחי שלמיכם והיו לכם לזכרון לפני . אלהיכם אני יהוה אלהיכם . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11ויהי בשנה השנית בחדש השני בעשרים בחדש נעלה הענן מעל משכן העדת
12ויסעו בני ישראל למסעיהם ממדבר סיני וישכן הענן במדבר פארן
13ויסעו בראשנה על פי יהוה ביד משה
14ויסע דגל מחנה בני יהודה בראשנה לצבאתם ועל צבאו נחשון בן עמינדב
15ועל צבא מטה בני יששכר נתנאל בן צוער
16ועל צבא מטה בני זבולן אליאב בן חלן
17והורד המשכן ונסעו בני גרשון ובני מררי נשאי המשכן
18ונסע דגל מחנה . ראובן לצבאתם ועל צבאו אליצור בן שדיאור
19ועל צבא מטה בני שמעון שלמיאל בן צורישדי
20ועל צבא מטה בני גד אליסף בן דעואל
21ונסעו הקהתים נשאי המקדש והקימו את המשכן עד באם
22ונסע דגל מחנה בני אפרים לצבאתם ועל צבאו אלישמע בן עמיהוד
23ועל צבא מטה בני מנשה גמליאל בן פדהצור
24ועל צבא מטה בני בנימן אבידן בן גדעוני
25ונסע דגל מחנה בני דן מאסף לכל המחנת לצבאתם ועל צבאו אחיעזר בן עמישדי
26ועל צבא מטה בני אשר פגעיאל בן עכרן
27ועל צבא מטה בני נפתלי אחירע בן עינן
28אלה מסעי בני ישראל לצבאתם ויסעו
29ויאמר משה לחבב בן רעואל המדיני חתן משה נסעים אנחנו אל המקום אשר אמר יהוה אתו אתן לכם לכה אתנו והטבנו לך כי יהוה דבר טוב על ישראל
30ויאמר אליו לא אלך כי אם אל ארצי ואל מולדתי אלך
31ויאמר אל נא תעזב אתנו כי על כן ידעת חנתנו במדבר והיית לנו לעינים
32והיה כי תלך עמנו והיה הטוב ההוא אשר ייטיב יהוה עמנו והטבנו לך
33ויסעו מהר יהוה דרך שלשת ימים וארון ברית יהוה נסע לפניהם דרך שלשת ימים לתור להם מנוחה
34וענן יהוה עליהם יומם בנסעם מן המחנה
35ויהי בנסע הארן ויאמר משה קומה יהוה ויפצו איביך וינסו משנאיך מפניך
36ובנחה יאמר שובה יהוה רבבות אלפי ישראל
Copyright information for SPMT