Numbers 13

וידבר יהוה אל משה לאמר
שלח לך אנשים ויתרו את ארץ כנען אשר אני נתן לבני ישראל איש אחד איש אחד למטה אבתיו תשלחו כל נשיא בהם
וישלח אתם משה ממדבר פארן על פי יהוה כלם אנשים ראשי בני ישראל המה
ואלה שמותם למטה ראובן שמוע בן זכור
למטה שמעון שפט בן חורי
למטה יהודה כלב בן יפנה
למטה יששכר יגאל בן יוסף
למטה אפרים הושע בן נון
למטה בנימן פלטי בן רפוא
10 למטה זבולן גדיאל בן סודי
11 למטה יוסף למטה מנשה גדי בן סוסי
12 למטה דן עמיאל בן גמלי
13 למטה אשר סתור בן מיכאל
14 למטה נפתלי נחבי בן ופסי
15 למטה גד גאואל בן מכי
16 אלה שמות האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ . ויקרא משה להושע בן נון יהושע
17 וישלח אתם משה לתור את ארץ כנען ויאמר אלהם עלו זה בנגב ועליתם את ההר
18 וראיתם את הארץ . מה הוא ואת העם הישב עליה החזק הוא . הרפה . המעט הוא אם רב .
19 ומה הארץ אשר הוא ישב בה הטובה הוא אם רעה . ומה הערים אשר הוא יושב בהנה הבמחנים אם במבצרים
20 ומה הארץ השמנה הוא אם רזה . היש בה עץ אם אין והתחזקתם ולקחתם . מפרי הארץ והימים ימי בכורי ענבים
21 ויעלו . ויתרו את הארץ ממדבר צן עד רחב לבא חמת
22 ויעלו בנגב ויבא עד חברון ושם אחימן ששי ותלמי ילידי הענק וחברון שבע שנים נבנתה לפני צען מצרים
23 ויבאו עד נחל אשכל . . ויכרתו משם זמורה ואשכול ענבים אחד . וישאהו במוט בשנים ומן הרמנים ומן התאנים
24 למקום ההוא קרא נחל אשכול על אדות האשכול אשר כרתו משם בני ישראל
25 וישבו מתור . הארץ מקץ ארבעים יום
26 וילכו ויבאו אל משה ואל אהרן ואל כל עדת בני ישראל אל מדבר פארן קדשה וישיבו אתם דבר ואת כל העדה ויראום את פרי הארץ
27 ויספרו לו ויאמרו באנו אל הארץ אשר שלחתנו וגם זבת חלב ודבש הוא וזה פריה
28 אפס כי עז העם הישב בארץ והערים בצרות גדלת מאד וגם ילדי הענק ראינו שם
29 עמלק יושב בארץ הנגב והחתי . והיבוסי והאמרי יושב בהר והכנעני יושב על הים ועל יד הירדן
30 ויהס כלב את העם אל משה ויאמר . עלה נעלה וירשנו אתה כי יכול נוכל לה
31 והאנשים אשר עלו עמו אמרו לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו
32 ויציאו דבת הארץ אשר תרו אתה אל בני ישראל לאמר הארץ אשר עברנו בה לתור אתה ארץ אכלת יושביה הוא וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מדות
33 ושם ראינו את הנפילים בני ענק מן הנפלים ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Copyright information for SPMT