Numbers 15

1וידבר יהוה אל משה לאמר
2דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי תבאו אל ארץ מושבתיכם אשר אני נתן לכם
3ועשיתם אשה ליהוה עלה או זבח לפלא נדר או בנדבה או במעדיכם לעשות ריח ניחח ליהוה מן הבקר או מן הצאן
4והקריב המקריב . קרבנו ליהוה מנחה סלת עשרון בלול ברבעית ההין שמן
5ויין לנסך רביעית ההין תעשה על העלה או לזבח לכבש האחד
6או לאיל תעשה מנחה סלת שני עשרנים בלולה בשמן שלשית ההין
7ויין לנסך שלשית ההין תקריב ריח ניחח ליהוה
8וכי תעשה בן בקר עלה או זבח לפלא נדר או שלמים ליהוה
9והקריב על בן הבקר מנחה סלת שלשה עשרנים בלול בשמן חצי ההין
10ויין תקריב לנסך חצי ההין אשה ריח ניחח ליהוה
11ככה יעשה לשור האחד או לאיל האחד או לשה בכבשים או בעזים
12כמספר אשר תעשו ככה תעשו לאחד כמספרם
13כל האזרח יעשה ככה את אלה להקריב אשה ריח ניחח ליהוה
14וכי יגור אתכם גר או אשר בתוככם לדרתיכם ועשה אשה ריח ניחח ליהוה כאשר תעשו כן יעשה
15הקהל חקה אחת לכם ולגר הגר חקת עולם לדרתיכם ככם כגר יהיה לפני יהוה
16תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם ולגר הגר אתכם
17וידבר יהוה אל משה לאמר
18דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם בבאכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה
19והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה ליהוה
20ראשית ערסתכם חלה תרימו תרומה כתרומת גרן כן תרימו אתה
21מראשית ערסתיכם תתנו ליהוה תרומה לדרתיכם
22וכי תשגו ולא תעשו את כל המצות האלה אשר דבר יהוה אל משה
23את כל אשר צוה יהוה אליכם ביד משה מן היום אשר צוה יהוה והלאה לדרתיכם
24והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה ועשו כל העדה פר בן בקר אחד לעלה לריח ניחח ליהוה ומנחתו ונסכו כמשפט ושעיר עזים אחד לחטת
25וכפר הכהן על כל עדת בני ישראל ונסלח להם כי שגגה הוא והם הביאו את קרבנם אשה ליהוה וחטאתם לפני יהוה על שגגתם
26ונסלח לכל עדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם כי לכל העם בשגגה
27ואם נפש אחת תחטא בשגגה והקריבה עז בת שנתה לחטאת
28וכפר הכהן על הנפש השגגת בחטאה בשגגה לפני יהוה לכפר עליו ונסלח לו
29האזרח בבני ישראל ולגר הגר בתוכם תורה אחת יהיה לכם לעשה בשגגה
30והנפש אשר תעשה ביד רמה מן האזרח ומן הגר את יהוה הוא מגדף ונכרתה הנפש ההוא מקרב עמה
31כי דבר יהוה בזה ואת מצותו הפר הכרת תכרת הנפש ההוא עונה בה
32ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו איש מקשש עצים ביום השבת
33ויקריבו אתו המצאים אתו מקשש עצים אל משה ואל אהרן ואל כל העדה
34ויניחו אתו במשמר כי לא פרש מה יעשה לו
35ויאמר יהוה אל משה מות יומת האיש רגום אתו באבנים כל העדה מחוץ למחנה
36ויציאו אתו כל העדה אל מחוץ למחנה וירגמו אתו באבנים וימת כאשר צוה יהוה את משה
37ויאמר יהוה אל משה לאמר
38דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם ועשו להם ציצת על כנפי בגדיהם לדרתם ונתנו על ציצת הכנף פתיל תכלת
39והיה לכם לציצת וראיתם אתו וזכרתם את כל מצות יהוה ועשיתם אתם ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זנים אחריהם
40למען תזכרו ועשיתם את כל מצותי והייתם קדשים לאלהיכם
41אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים אני יהוה אלהיכם
Copyright information for SPMT