Numbers 2

1וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר
2איש על דגלו באתת לבית אבתם יחנו בני ישראל מנגד סביב לאהל מועד יחנו
3והחנים קדמה מזרחה דגל מחנה יהודה לצבאתם ונשיא לבני יהודה נחשון בן עמינדב
4וצבאו ופקדיהם ארבעה ושבעים אלף ושש מאות
5והחנים עליו מטה יששכר ונשיא לבני יששכר נתנאל בן צוער
6וצבאו ופקדיו ארבעה וחמשים אלף וארבע מאות
7מטה זבולן ונשיא לבני זבולן אליאב בן חלן
8וצבאו ופקדיו שבעה וחמשים אלף וארבע מאות
9כל הפקדים למחנה יהודה מאת אלף ושמנים אלף וששת אלפים וארבע מאות לצבאתם ראשנה יסעו
10דגל מחנה ראובן תימנה לצבאתם ונשיא לבני ראובן אליצור בן שדיאור
11וצבאו ופקדיו ששה וארבעים אלף וחמש מאות
12והחונם עליו מטה שמעון ונשיא לבני שמעון שלמיאל בן צורישדי
13וצבאו ופקדיהם תשעה וחמשים אלף ושלש מאות
14ומטה גד ונשיא לבני גד אליסף בן רעואל
15וצבאו ופקדיהם חמשה וארבעים אלף ושש מאות וחמשים
16כל הפקדים למחנה ראובן מאת אלף ואחד וחמשים אלף וארבע מאות וחמשים לצבאתם ושנים יסעו
17ונסע אהל מועד מחנה הלוים בתוך המחנת כאשר יחנו כן יסעו איש על ידו לדגליהם
18דגל מחנה אפרים לצבאתם ימה ונשיא לבני אפרים אלישמע בן עמיהוד
19וצבאו ופקדיהם ארבעים אלף וחמש מאות
20ועליו מטה מנשה ונשיא לבני מנשה גמליאל בן פדהצור
21וצבאו ופקדיהם שנים ושלשים אלף ומאתים
22ומטה בנימן ונשיא לבני בנימן אבידן בן גדעני
23וצבאו ופקדיהם חמשה ושלשים אלף וארבע מאות
24כל הפקדים למחנה אפרים מאת אלף ושמנת אלפים ומאה לצבאתם ושלשים יסעו
25דגל מחנה דן צפנה לצבאתם ונשיא לבני דן אחיעזר בן עמישדי
26וצבאו ופקדיהם שנים וששים אלף ושבע מאות
27והחנים עליו מטה אשר ונשיא לבני אשר פגעיאל בן עכרן
28וצבאו ופקדיהם אחד וארבעים אלף וחמש מאות
29ומטה נפתלי ונשיא לבני נפתלי אחירע בן עינן
30וצבאו ופקדיהם שלשה וחמשים אלף וארבע מאות
31כל הפקדים למחנה דן מאת אלף ושבעה וחמשים אלף ושש מאות לאחרנה יסעו לדגליהם
32אלה פקודי בני ישראל לבית אבתם כל פקודי המחנת לצבאתם שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים
33והלוים לא התפקדו בתוך בני ישראל כאשר צוה יהוה את משה
34ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה יהוה את משה כן חנו לדגליהם וכן נסעו איש למשפחתיו על בית אבתיו
Copyright information for SPMT