Numbers 23

1ויאמר בלעם אל בלק בנה לי בזה שבעה מזבחת והכן לי בזה שבעה פרים ושבעה אילים
2ויעש בלק כאשר דבר בלעם ויעל בלק ובלעם פר ואיל במזבח
3ויאמר בלעם . לבלק התיצב על עלתך ואלכה . אולי יקרה יהוה לקראתי ודבר מה יראני והגדתי לך וילך . . . . . . . . . שפי
4ויקר . אלהים אל בלעם ויאמר אליו את שבעת המזבחת ערכתי ואעל פר ואיל במזבח
5וישם . יהוה דבר בפי בלעם ויאמר שוב אל בלק וכה תדבר
6וישב אליו והנה נצב על עלתו הוא וכל שרי מואב
7וישא משלו ויאמר מן ארם ינחני בלק מלך מואב מהררי קדם לכה ארה לי יעקב ולכה זעמה ישראל
8מה אקב לא קבה אל ומה אזעם לא זעם יהוה
9כי מראש צרים אראנו ומגבעות אשורנו הן עם לבדד ישכן ובגוים לא יתחשב
10מי מנה עפר יעקב . ומספר את רבע ישראל תמת נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמהו
11ויאמר בלק אל בלעם מה עשית לי לקב איבי לקחתיך והנה ברכת ברך
12ויען ויאמר הלא את אשר ישים יהוה בפי אתו אשמר לדבר
13ויאמר אליו בלק לך נא אתי אל מקום אחר אשר תראנו משם אפס קצהו תראה וכלו לא תראה וקבנו לי משם
14ויקחהו שדה צפים אל ראש הפסגה ויבן . שבעה מזבחת ויעל פר ואיל במזבח
15ויאמר . אל בלק התיצב כה על עלתך ואנכי אקרה כה
16ויקר . יהוה אל בלעם וישם דבר בפיו ויאמר שוב אל בלק וכה תדבר
17ויבא אליו והנו נצב על עלתו ושרי מואב אתו ויאמר לו בלק מה דבר יהוה
18וישא משלו ויאמר קום בלק ושמע האזינה עדי בנו צפר
19לא איש אל ויכזב ובן אדם ויתנחם ההוא אמר ולא יעשה ודבר ולא יקימנה
20הנה ברך לקחתי וברך ולא אשיבנה
21לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל יהוה אלהיו עמו ותרועת מלך בו
22אל מוציאם ממצרים כתועפת ראם לו
23כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל
24הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה
25ויאמר בלק אל בלעם גם קב לא תקבנו גם ברך לא תברכנו
26ויען בלעם ויאמר אל בלק הלא דברתי אליך לאמר כל . אשר ידבר יהוה אתו אעשה
27ויאמר בלק אל בלעם לכה נא אקחך אל מקום אחר אולי יישר בעיני האלהים וקבתו לי משם
28ויקח בלק את בלעם ראש הפעור הנשקף על פני הישימן
29ויאמר בלעם אל בלק בנה לי בזה שבעה מזבחת והכן לי בזה שבעה פרים ושבעה אילם
30ויעש בלק כאשר אמר בלעם ויעל פר ואיל . במזבח
Copyright information for SPMT