Numbers 24

1וירא בלעם כי טוב בעיני יהוה לברך את ישראל ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים . . . וישת אל המדבר פניו
2וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלהים
3וישא משלו ויאמר נאם בלעם בנו בער ונאם הגבר שתם העין
4נאם שמע אמרי אל אשר מחזה שדי יחזה נפל וגלוי עינים
5מה טבו אהליך יעקב משכנתיך ישראל
6כנחלים נטיו כגנת עלי נהר כאהלים נטע יהוה כארזים עלי מים
7יזל מים מדליו וזרעו במים רבים וירם מאגג מלכו ותנשא מלכתו
8אל מוציאו ממצרים כתועפת ראם לו יאכל גוים צריו ועצמתיהם יגרם וחציו ימחץ .
9כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו מברכיך ברוך וארריך ארור
10ויחר אף בלק אל בלעם ויספק את כפיו ויאמר בלק אל בלעם לקב איבי קראתיך . והנה ברכת ברך זה שלש פעמים
11ועתה ברח לך אל מקומך אמרתי כבד אכבדך והנה מנעך יהוה מכבוד
12ויאמר בלעם אל בלק הלא גם אל מלאכיך אשר שלחת אלי דברתי לאמר
13אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבר את פי יהוה לעשות טובה או רעה מלבי אשר ידבר יהוה . אתו אדבר
14ועתה הנני הולך לעמי לכה איעצך . אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים
15וישא משלו ויאמר נאם בלעם בנו בער ונאם הגבר שתם העין
16נאם שמע אמרי אל וידע דעת עליון מחזה שדי יחזה נפל וגלוי עינים
17אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל ומחץ פאתי מואב וקרקר כל בני שת
18והיה אדום ירשה והיה ירשה שעיר איביו וישראל עשה חיל
19וירד מיעקב והאביד שריד מעיר
20וירא את עמלק וישא משלו ויאמר ראשית גוים עמלק ואחריתו עדי אבד
21וירא את הקיני וישא משלו ויאמר איתן מושבך ושים בסלע קנך
22כי אם יהיה לבער קין עד מה אשור תשבך
23וישא משלו ויאמר אוי מי יחיה משמו אל
24וצים מיד כתים וענו אשור וענו עבר וגם הוא עדי אבד
25ויקם בלעם וילך וישב למקמו וגם בלק הלך לדרכו
Copyright information for SPMT