Numbers 27

1ותקרבנה בנות צלפחד בן חפר בן גלעד בן מכיר בן מנשה למשפחת מנשה בן יוסף ואלה שמות בנתיו מחלה נעה וחגלה ומלכה ותרצה
2ותעמדנה לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאם וכל העדה פתח אהל מועד לאמר
3אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על יהוה בעדת קרח כי בחטאו מת . ובנים לא היו לו
4למה יגרע שם אבינו מתוך משפחתו כי אין לו בן תנה לנו אחזה . בתוך אחי אבינו
5ויקרב משה את משפטן לפני יהוה
6ויאמר יהוה אל משה לאמר
7כן בנות צלפחד דברת נתן תתן להם אחזת נחלה בתוך אחי אביהם והעברת את נחלת אביהן להן
8ואל בני ישראל תדבר לאמר איש כי ימות ובן אין לו והעברתם את נחלתו לבתו
9ואם אין לו בת ונתתם את נחלתו לאחיו
10ואם אין לו אחים ונתתם את נחלתו לאחי אביו
11ואם אין אחים לאביו ונתתם את נחלתו לשארו הקרב אליו ממשפחתו וירש אתה והיתה לבני ישראל לחקת משפט כאשר צוה יהוה את משה
12ויאמר יהוה אל משה . עלה אל הר העברים הזה וראה את הארץ אשר נתתי לבני ישראל
13וראיתה אתה ונאספת אל עמיך גם אתה כאשר נאסף אהרן אחיך
14כאשר מריתם . פי במדבר צן במריבת העדה להקדישני במים לעיניהם הם מי מריבת קדש מדבר צן
15וידבר משה אל יהוה לאמר
16יפקד יהוה אלהי הרוחת לכל בשר איש על העדה
17אשר יצא לפניהם ואשר יבא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם ולא תהיה עדת יהוה כצאן אשר אין להם רעה
18ויאמר יהוה אל משה קח לך את יהושע בן נון איש אשר רוח בו וסמכת את ידך עליו
19והעמדת אתו לפני אלעזר הכהן . . ולפני כל העדה וצויתה אתו לעיניהם
20ונתתה מהודך עליו למען ישמעו כל עדת בני ישראל
21ולפני אלעזר הכהן יעמד ושאל לו במשפט האורים לפני יהוה על פיו יצאו ועל פיו יבאו הוא וכל בני ישראל אתו וכל העדה .
22ויעש משה כאשר צוה יהוה אתו ויקח את יהושע . . ויעמדהו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה
23ויסמך את ידיו עליו ויצוהו כאשר דבר יהוה ביד משה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Copyright information for SPMT