Numbers 28

וידבר יהוה אל משה לאמר
צו את בני ישראל ואמרת אלהם את קרבני לחמי לאשי ריח ניחחי תשמרו להקריב לי במועדו
ואמרת להם זה האשה אשר תקריבו ליהוה כבשים בני שנה תמימם שנים ליום עלה תמיד
את הכבש אחד תעשה בבקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים
ועשירית האיפה סלת למנחה בלולה בשמן כתית רביעת ההין
עלת תמיד העשיה בהר סיני לריח ניחח אשה ליהוה
ונסכו רביעת ההין לכבש האחד בקדש הסך נסך שכר ליהוה
ואת הכבש השני תעשה בין הערבים כמנחת הבקר וכנסכו תעשה אשה ריח ניחח ליהוה
וביום השבת שני כבשים בני שנה תמימם ושני עשרנים סלת מנחה בלולה בשמן ונסכו
10 עלת שבת בשבתו על עלת התמיד ונסכה
11 ובראשי חדשיכם תקריבו עלה ליהוה פרים בני בקר שנים ואיל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימם
12 ושלשה עשרנים סלת מנחה בלולה בשמן לפר האחד ושני עשרנים סלת מנחה בלולה בשמן לאיל האחד
13 ועשרן עשרון סלת מנחה בלולה בשמן לכבש האחד עלה ריח ניחח אשה ליהוה
14 ונסכיהם חצי ההין יהיה לפר . ושלישת ההין לאיל ורביעת ההין לכבש . יין זאת עלת חדש בחדשו לחדשי השנה
15 ושעיר עזים אחד לחטאת ליהוה על עלת התמיד יעשה ונסכו
16 ובחדש הראשון בארבעה עשר יום לחדש פסח ליהוה
17 ובחמשה עשר יום לחדש הזה חג שבעת ימים מצות יאכל
18 ביום הראשון מקרא קדש כל מלאכת עבדה לא תעשו
19 והקרבתם אשה עלה ליהוה פרים בני בקר שנים ואיל אחד ושבעה כבשים בני שנה תמימם יהיו לכם
20 ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר ושני עשרנים לאיל תעשו
21 עשרון עשרון תעשה לכבש האחד לשבעת הכבשים
22 ושעיר . . חטאת אחד לכפר עליכם
23 מלבד עלת הבקר אשר לעלת התמיד תעשו את אלה
24 כאלה תעשו ליום שבעת ימים לחם אשה ריח ניחח ליהוה על עולת התמיד יעשה ונסכו
25 וביום השביעי מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו
26 וביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה ליהוה בשבעתיכם מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו
27 והקרבתם עולה . לריח ניחח ליהוה פרים בני בקר שנים איל אחד שבעה כבשים בני שנה . . . .
28 ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר האחד שני עשרנים לאיל האחד
29 עשרון עשרון לכבש האחד לשבעת הכבשים
30 שעיר עזים אחד . לכפר עליכם
31 מלבד עלת התמיד ומנחתו תעשו . תמימם יהיו לכם ונסכיהם
Copyright information for SPMT