Numbers 28

1וידבר יהוה אל משה לאמר
2צו את בני ישראל ואמרת אלהם את קרבני לחמי לאשי ריח ניחחי תשמרו להקריב לי במועדו
3ואמרת להם זה האשה אשר תקריבו ליהוה כבשים בני שנה תמימם שנים ליום עלה תמיד
4את הכבש אחד תעשה בבקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים
5ועשירית האיפה סלת למנחה בלולה בשמן כתית רביעת ההין
6עלת תמיד העשיה בהר סיני לריח ניחח אשה ליהוה
7ונסכו רביעת ההין לכבש האחד בקדש הסך נסך שכר ליהוה
8ואת הכבש השני תעשה בין הערבים כמנחת הבקר וכנסכו תעשה אשה ריח ניחח ליהוה
9וביום השבת שני כבשים בני שנה תמימם ושני עשרנים סלת מנחה בלולה בשמן ונסכו
10עלת שבת בשבתו על עלת התמיד ונסכה
11ובראשי חדשיכם תקריבו עלה ליהוה פרים בני בקר שנים ואיל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימם
12ושלשה עשרנים סלת מנחה בלולה בשמן לפר האחד ושני עשרנים סלת מנחה בלולה בשמן לאיל האחד
13ועשרן עשרון סלת מנחה בלולה בשמן לכבש האחד עלה ריח ניחח אשה ליהוה
14ונסכיהם חצי ההין יהיה לפר . ושלישת ההין לאיל ורביעת ההין לכבש . יין זאת עלת חדש בחדשו לחדשי השנה
15ושעיר עזים אחד לחטאת ליהוה על עלת התמיד יעשה ונסכו
16ובחדש הראשון בארבעה עשר יום לחדש פסח ליהוה
17ובחמשה עשר יום לחדש הזה חג שבעת ימים מצות יאכל
18ביום הראשון מקרא קדש כל מלאכת עבדה לא תעשו
19והקרבתם אשה עלה ליהוה פרים בני בקר שנים ואיל אחד ושבעה כבשים בני שנה תמימם יהיו לכם
20ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר ושני עשרנים לאיל תעשו
21עשרון עשרון תעשה לכבש האחד לשבעת הכבשים
22ושעיר . . חטאת אחד לכפר עליכם
23מלבד עלת הבקר אשר לעלת התמיד תעשו את אלה
24כאלה תעשו ליום שבעת ימים לחם אשה ריח ניחח ליהוה על עולת התמיד יעשה ונסכו
25וביום השביעי מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו
26וביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה ליהוה בשבעתיכם מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו
27והקרבתם עולה . לריח ניחח ליהוה פרים בני בקר שנים איל אחד שבעה כבשים בני שנה . . . .
28ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר האחד שני עשרנים לאיל האחד
29עשרון עשרון לכבש האחד לשבעת הכבשים
30שעיר עזים אחד . לכפר עליכם
31מלבד עלת התמיד ומנחתו תעשו . תמימם יהיו לכם ונסכיהם
Copyright information for SPMT