Numbers 29

ובחדש השביעי באחד לחדש מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו יום תרועה יהיה לכם
ועשיתם עלה לריח ניחח ליהוה פר בן בקר אחד איל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימם
ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר שני עשרנים לאיל
ועשרון אחד לכבש האחד לשבעת הכבשים
ושעיר עזים אחד חטאת לכפר עליכם
מלבד עלת החדש ומנחתה ועלת התמיד ומנחתה ונסכיהם כמשפטם לריח ניחח אשה ליהוה
ובעשור לחדש השביעי הזה מקרא קדש יהיה לכם ועניתם את נפשתיכם כל מלאכה לא תעשו
והקרבתם עלה ליהוה ריח ניחח פר בן בקר אחד איל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימם יהיו לכם
ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר שני עשרנים לאיל האחד
10 עשרון עשרון לכבש האחד לשבעת הכבשים
11 שעיר עזים אחד חטאת מלבד חטאת הכפרים ועלת התמיד ומנחתה ונסכיהם
12 ובחמשה עשר יום לחדש השביעי . מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו וחגתם חג ליהוה שבעת ימים
13 והקרבתם עלה אשה ריח ניחח ליהוה פרים בני בקר שלשה עשר אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם יהיו .
14 ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר האחד לשלשה עשר פרים שני עשרנים לאיל האחד לשני האילם
15 ועשרון עשרון לכבש האחד לארבעה עשר כבשים .
16 ושעיר עזים אחד חטאת מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכה
17 וביום השני פרים בני בקר שנים עשר אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם
18 ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט
19 ושעיר עזים אחד חטאת מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכיהם
20 וביום השלישי פרים עשתי עשר אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם
21 ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט
22 ושעיר . חטאת אחד מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכה
23 וביום הרביעי פרים עשרה אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם
24 מנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט
25 ושעיר עזים אחד חטאת מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכה
26 וביום החמישי פרים תשעה אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם
27 ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט
28 ושעיר . חטאת אחד . . . מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכה
29 וביום הששי פרים שמנה אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם
30 ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט
31 ושעיר . חטאת אחד מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכיה
32 וביום השביעי פרים שבעה אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם
33 ומנחתם ונסכהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפטם
34 ושעיר . חטאת אחד מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכה
35 ביום השמיני עצרת תהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו
36 והקרבתם עלה אשה ריח ניחח ליהוה פר אחד איל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימם
37 מנחתם ונסכיהם לפר לאיל ולכבשים במספרם כמשפט
38 ושעיר . חטאת אחד מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכה
39 אלה תעשו ליהוה במועדיכם לבד מנדריכם ונדבתיכם לעלתיכם ולמנחתיכם ולנסכיכם ולשלמיכם
Copyright information for SPMT