Numbers 29

1ובחדש השביעי באחד לחדש מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו יום תרועה יהיה לכם
2ועשיתם עלה לריח ניחח ליהוה פר בן בקר אחד איל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימם
3ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר שני עשרנים לאיל
4ועשרון אחד לכבש האחד לשבעת הכבשים
5ושעיר עזים אחד חטאת לכפר עליכם
6מלבד עלת החדש ומנחתה ועלת התמיד ומנחתה ונסכיהם כמשפטם לריח ניחח אשה ליהוה
7ובעשור לחדש השביעי הזה מקרא קדש יהיה לכם ועניתם את נפשתיכם כל מלאכה לא תעשו
8והקרבתם עלה ליהוה ריח ניחח פר בן בקר אחד איל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימם יהיו לכם
9ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר שני עשרנים לאיל האחד
10עשרון עשרון לכבש האחד לשבעת הכבשים
11שעיר עזים אחד חטאת מלבד חטאת הכפרים ועלת התמיד ומנחתה ונסכיהם
12ובחמשה עשר יום לחדש השביעי . מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו וחגתם חג ליהוה שבעת ימים
13והקרבתם עלה אשה ריח ניחח ליהוה פרים בני בקר שלשה עשר אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם יהיו .
14ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר האחד לשלשה עשר פרים שני עשרנים לאיל האחד לשני האילם
15ועשרון עשרון לכבש האחד לארבעה עשר כבשים .
16ושעיר עזים אחד חטאת מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכה
17וביום השני פרים בני בקר שנים עשר אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם
18ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט
19ושעיר עזים אחד חטאת מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכיהם
20וביום השלישי פרים עשתי עשר אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם
21ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט
22ושעיר . חטאת אחד מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכה
23וביום הרביעי פרים עשרה אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם
24מנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט
25ושעיר עזים אחד חטאת מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכה
26וביום החמישי פרים תשעה אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם
27ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט
28ושעיר . חטאת אחד . . . מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכה
29וביום הששי פרים שמנה אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם
30ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט
31ושעיר . חטאת אחד מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכיה
32וביום השביעי פרים שבעה אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם
33ומנחתם ונסכהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפטם
34ושעיר . חטאת אחד מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכה
35ביום השמיני עצרת תהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו
36והקרבתם עלה אשה ריח ניחח ליהוה פר אחד איל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימם
37מנחתם ונסכיהם לפר לאיל ולכבשים במספרם כמשפט
38ושעיר . חטאת אחד מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכה
39אלה תעשו ליהוה במועדיכם לבד מנדריכם ונדבתיכם לעלתיכם ולמנחתיכם ולנסכיכם ולשלמיכם
Copyright information for SPMT