Numbers 3

1ואלה תולדת אהרן ומשה ביום דבר יהוה את משה בהר סיני
2ואלה שמות בני אהרן הבכר נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר
3אלה שמות בני אהרן הכהנים המשחים אשר מלא ידם לכהן
4וימת נדב ואביהוא לפני יהוה בהקרבם אש זרה לפני יהוה במדבר סיני ובנים לא היו להם ויכהן אלעזר ואיתמר על פני אהרן אביהם
5וידבר יהוה אל משה לאמר
6הקרב את מטה לוי והעמדת אתו לפני אהרן הכהן ושרתו אתו
7ושמרו את משמרתו ואת משמרת כל העדה לפני אהל מועד לעבד את עבדת המשכן
8ושמרו את כל כלי אהל מועד ואת משמרת בני ישראל לעבד את עבדת המשכן
9ונתתה את הלוים לאהרן ולבניו נתונם נתונם המה לו מאת בני ישראל
10ואת אהרן ואת בניו תפקד ושמרו את כהנתם והזר הקרב יומת
11וידבר יהוה אל משה לאמר
12ואני הנה לקחתי את הלוים מתוך בני ישראל תחת כל בכור פטר רחם מבני ישראל . . והיו לי הלוים
13כי לי כל בכור ביום הכתי כל בכור בארץ מצרים הקדשתי לי כל בכור בישראל מאדם עד בהמה לי יהיו אני יהוה
14וידבר יהוה אל משה במדבר סיני לאמר
15פקד את בני לוי לבית אבתם למשפחתם כל זכר מבן חדש ומעלה תפקדם
16ויפקד אתם משה על פי יהוה כאשר צוה
17ויהיו אלה בני לוי בשמתם גרשון וקהת ומררי
18ואלה שמות בני גרשון למשפחתם לבני ושמעי
19ובני קהת למשפחתם עמרם ויצהר חברון ועזיאל
20ובני מררי למשפחתם מחלי ומושי אלה הם משפחת הלוי לבית אבתם
21לגרשון משפחת הלבני ומשפחת השמעי אלה הם משפחת הגרשני
22פקדיהם במספר כל זכר מבן חדש ומעלה פקדיהם שבעת אלפים וחמש מאות
23משפחת הגרשני אחרי המשכן יחנו ימה
24ונשיא בית אב לגרשני אליסף בן לאל
25ומשמרת בני גרשון באהל מועד המשכן והאהל מכסהו ומסך פתח אהל מועד
26וקלעי החצר ואת מסך פתח החצר אשר על המשכן ועל המזבח סביב ואת מיתריו לכל עבדתו
27ולקהת משפחת העמרמי ומשפחת היצהרי ומשפחת החברני ומשפחת העזיאלי אלה הם משפחת הקהתי
28במספר כל זכר מבן חדש ומעלה שמנת אלפים ושש מאות שמרי משמרת הקדש
29משפחת בני קהת יחנו על ירך המשכן תימנה
30ונשיא בית אב למשפחת הקהתי אליצפן בן עזיאל
31ומשמרתם הארן והשלחן והמנרה והמזבחת וכלי הקדש אשר ישרתו בהם והמסך וכל עבדתו
32ונשיא נשיאי הלוי אלעזר בן אהרן הכהן פקדת שמרי משמרת הקדש
33למררי משפחת המחלי ומשפחת המושי אלה הם משפחת מררי
34ופקדיהם במספר כל זכר מבן חדש ומעלה ששת אלפים ומאתים
35ונשיא בית אב למשפחת מררי צוריאל בן אביחיל על ירך המשכן יחנו צפנה
36ופקדת משמרת בני מררי קרשי המשכן ובריחיו ועמדיו ואדניו וכל כליו וכל עבדתו
37ועמדי החצר סביב ואדניהם ויתדתם ומיתריהם
38והחנים . לפני המשכן קדמה לפני אהל מועד מזרחה משה ואהרן ובניו שמרים משמרת המקדש למשמרת בני ישראל והזר הקרב יומת
39כל פקודי הלוים אשר פקד משה ואהרן על פי יהוה למשפחתם כל זכר מבן חדש ומעלה שנים ועשרים אלף
40ויאמר יהוה אל משה פקד כל בכר זכר לבני ישראל מבן חדש ומעלה ושא את מספר שמתם
41ולקחת את הלוים לי אני יהוה תחת כל בכר בבני ישראל ואת בהמת הלוים תחת כל בכור בבהמת בני ישראל
42ויפקד משה כאשר צוה יהוה אתו את כל בכור בבני ישראל
43ויהי כל בכור זכר במספר שמת מבן חדש ומעלה לפקדיהם שנים ועשרים אלף שלשה ושבעים ומאתים
44וידבר יהוה אל משה לאמר
45קח את הלוים תחת כל בכור בבני ישראל ואת בהמת הלוים תחת בהמתם והיו לי הלוים אני יהוה
46ואת פדויי השלשה והשבעים והמאתים העדפים על הלוים מבכור בני ישראל
47ולקחת חמשת חמשת שקלים לגלגלת בשקל הקדש תקח עשרים גרה השקל
48ונתתה הכסף לאהרן ולבניו פדויי העדפים בהם
49ויקח משה את כסף הפדיום מאת העדפים על פדויי הלוים
50מאת בכור בני ישראל לקח את הכסף חמשה וששים ושלש מאות ואלף בשקל הקדש
51ויתן משה את כסף הפדים לאהרן ולבניו על פי יהוה כאשר צוה יהוה את משה
Copyright information for SPMT