Numbers 33

אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאתם ביד משה ואהרן
ויכתב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי יהוה ואלה מסעיהם למוצאיהם
ויסעו מרעמסס בחדש הראשון בחמשה עשר יום לחדש הראשון ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה לעיני כל מצרים
ומצרים מקברים את אשר הכה יהוה בהם כל בכור ובאלהיהם עשה יהוה שפטים
ויסעו בני ישראל מרעמסס ויחנו בסכת
ויסעו מסכת ויחנו באתם אשר בקצה המדבר
ויסעו מאתם וישב על פי החירת אשר על פני בעל צפון ויחנו לפני מגדל
ויסעו מפני החירת ויעברו בתוך הים המדברה וילכו דרך שלשת ימים במדבר אתם ויחנו במרה
ויסעו ממרה ויבאו אילמה ובאילם שתים עשרה עינת מים ושבעים תמרים ויחנו שם
10 ויסעו מאילם ויחנו על ים סוף
11 ויסעו מים סוף ויחנו במדבר סין
12 ויסעו ממדבר סין ויחנו בדפקה
13 ויסעו מדפקה ויחנו באלוש
14 ויסעו מאלוש ויחנו ברפידם ולא היה שם מים לעם לשתות
15 ויסעו מרפידם ויחנו במדבר סיני
16 ויסעו ממדבר סיני ויחנו בקברת התאוה
17 ויסעו מקברת התאוה ויחנו בחצרת
18 ויסעו מחצרת ויחנו ברתמה
19 ויסעו מרתמה ויחנו ברמן פרץ
20 ויסעו מרמן פרץ ויחנו בלבנה
21 ויסעו מלבנה ויחנו ברסה
22 ויסעו מרסה ויחנו בקהלתה
23 ויסעו מקהלתה ויחנו בהר שפר ויסעו מהר שפר
25 ויחנו בחרדה ויסעו מחרדה ויחנו במקהלת
26 ויסעו ממקהלת ויחנו בתחת
27 ויסעו מתחת ויחנו בתרח
28 ויסעו מתרח ויחנו במתקה
29 ויסעו ממתקה ויחנו בחשמנה
30 ויסעו מחשמנה ויחנו במסרות
31 ויסעו ממסרות ויחנו בבני יעקן
32 ויסעו מבני יעקן ויחנו בחר הגדגד
33 ויסעו מחר הגדגד ויחנו ביטבתה
34 ויסעו מיטבתה ויחנו בעברנה
35 ויסעו מעברנה ויחנו בעצין גבר
36 ויסעו מעצין גבר ויחנו במדבר צן הוא קדש
37 ויסעו מקדש ויחנו בהר ההר בקצה ארץ אדום
38 ויעל אהרן הכהן אל הר ההר על פי יהוה וימת שם בשנת הארבעים לצאת בני ישראל מארץ מצרים בחדש החמישי באחד לחדש
39 ואהרן בן שלש ועשרים ומאת שנה במתו בהר ההר
40 וישמע הכנעני מלך ערד והוא ישב בנגב בארץ כנען בבא בני ישראל
41 ויסעו מהר ההר ויחנו בצלמנה
42 ויסעו מצלמנה ויחנו בפונן
43 ויסעו מפונן ויחנו באבת
44 ויסעו מאבת ויחנו בעיי העברים בגבול מואב
45 ויסעו מעיים ויחנו בדיבן גד
46 ויסעו מדיבן גד ויחנו בעלמן דבלתימה
47 ויסעו מעלמן דבלתימה ויחנו בהרי העברים לפני נבו
48 ויסעו מהרי העברים ויחנו בערבת מואב על ירדן ירחו
49 ויחנו על הירדן מבית הישמת עד אבל השטים בערבת מואב
50 וידבר יהוה אל משה בערבת מואב על ירדן ירחו לאמר
51 דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי אתם עברים את הירדן אל ארץ כנען
52 והורשתם את כל ישבי הארץ מפניכם ואבדתם את כל משכיתם ואת כל צלמי מסכתם תאבדו ואת כל במותם תשמידו
53 והורשתם את הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ לרשת אתה
54 והתנחלתם את הארץ בגורל למשפחתיכם לרב תרבו את נחלתו ולמעט תמעיט את נחלתו אל אשר יצא לו שמה הגורל לו יהיה למטות אבתיכם תתנחלו
55 ואם לא תורישו את ישבי הארץ מפניכם והיה אשר תותירו מהם לשכים בעיניכם ולצנינם בצדיכם וצררו אתכם על הארץ אשר אתם ישבים בה
56 והיה כאשר דמיתי לעשות להם . אעשה לכם
Copyright information for SPMT