Numbers 34

1וידבר יהוה אל משה לאמר
2צו את בני ישראל ואמרת אלהם כי אתם באים אל הארץ כנען זאת הארץ אשר תפל לכם בנחלה ארץ כנען לגבלתיה
3והיה לכם פאת נגב ממדבר צן על ידי אדום והיה לכם גבול נגב מקצה ים המלח קדמה
4ונסב לכם הגבול מנגב למעלה עקרבים ועבר צנה והיה תוצאתיו מנגב לקדש ברנע ויצא חצר אדר ועבר עצמנה
5ונסב הגבול מעצמון נחלה מצרים והיו תוצאתיו הימה
6וגבול ים והיה לכם הים הגדול וגבול זה יהיה לכם גבול ים
7וזה יהיה לכם גבול צפון מן הים הגדל תתאו לכם הר ההר
8מהר ההר תתאו לבא חמת והיו תוצאת הגבל צדדה
9ויצא הגבל זפרנה והיו תוצאתיו חצר עינן זה יהיה לכם גבול צפון
10והתאויתם לכם לגבול קדמה מחצר עינן שפמה
11וירד הגבל משפם הרבלה מקדם לעין וירד הגבל ומחה על כתף ים כנרת קדמה
12וירד הגבול הירדנה והיו תוצאתיו ים המלח זאת תהיה לכם הארץ לגבלתיה סביב
13ויצו משה את בני ישראל לאמר זאת הארץ אשר תתנחלו אתה בגורל אשר צוה יהוה לתת לתשעת המטות וחצי המטה
14כי לקחו מטה בני הראובני לבית אבתם ומטה בני הגדי לבית אבתם וחצי מטה מנשה לקחו נחלתם
15שני המטות וחצי המטה לקחו נחלתם מעבר לירדן ירחו קדמה מזרחה
16וידבר יהוה אל משה לאמר
17אלה שמות האנשים אשר ינחלו לכם את הארץ אלעזר הכהן ויהושע בן נון
18ונשיא אחד נשיא אחד ממטה תקחו לנחל את הארץ
19ואלה שמות האנשים למטה יהודה כלב בן יפנה
20ולמטה בני שמעון שמואל בן עמיהוד
21למטה בנימן אלידד בן כסלון
22ולמטה בני דן נשיא בקי בן יגלי
23לבני יוסף למטה בני מנשה נשיא חניאל בן אפד
24ולמטה בני אפרים נשיא קמואל בן שפטן
25ולמטה בני זבולן נשיא אליצפן בן פרנך
26ולמטה בני יששכר נשיא פלטיאל בן עזן
27ולמטה בני אשר נשיא אחיהוד בן שלמי
28ולמטה בני נפתלי נשיא פדהאל בן עמיהוד
29אלה אשר צוה יהוה לנחל את בני ישראל בארץ כנען
Copyright information for SPMT