Numbers 34

וידבר יהוה אל משה לאמר
צו את בני ישראל ואמרת אלהם כי אתם באים אל הארץ כנען זאת הארץ אשר תפל לכם בנחלה ארץ כנען לגבלתיה
והיה לכם פאת נגב ממדבר צן על ידי אדום והיה לכם גבול נגב מקצה ים המלח קדמה
ונסב לכם הגבול מנגב למעלה עקרבים ועבר צנה והיה תוצאתיו מנגב לקדש ברנע ויצא חצר אדר ועבר עצמנה
ונסב הגבול מעצמון נחלה מצרים והיו תוצאתיו הימה
וגבול ים והיה לכם הים הגדול וגבול זה יהיה לכם גבול ים
וזה יהיה לכם גבול צפון מן הים הגדל תתאו לכם הר ההר
מהר ההר תתאו לבא חמת והיו תוצאת הגבל צדדה
ויצא הגבל זפרנה והיו תוצאתיו חצר עינן זה יהיה לכם גבול צפון
10 והתאויתם לכם לגבול קדמה מחצר עינן שפמה
11 וירד הגבל משפם הרבלה מקדם לעין וירד הגבל ומחה על כתף ים כנרת קדמה
12 וירד הגבול הירדנה והיו תוצאתיו ים המלח זאת תהיה לכם הארץ לגבלתיה סביב
13 ויצו משה את בני ישראל לאמר זאת הארץ אשר תתנחלו אתה בגורל אשר צוה יהוה לתת לתשעת המטות וחצי המטה
14 כי לקחו מטה בני הראובני לבית אבתם ומטה בני הגדי לבית אבתם וחצי מטה מנשה לקחו נחלתם
15 שני המטות וחצי המטה לקחו נחלתם מעבר לירדן ירחו קדמה מזרחה
16 וידבר יהוה אל משה לאמר
17 אלה שמות האנשים אשר ינחלו לכם את הארץ אלעזר הכהן ויהושע בן נון
18 ונשיא אחד נשיא אחד ממטה תקחו לנחל את הארץ
19 ואלה שמות האנשים למטה יהודה כלב בן יפנה
20 ולמטה בני שמעון שמואל בן עמיהוד
21 למטה בנימן אלידד בן כסלון
22 ולמטה בני דן נשיא בקי בן יגלי
23 לבני יוסף למטה בני מנשה נשיא חניאל בן אפד
24 ולמטה בני אפרים נשיא קמואל בן שפטן
25 ולמטה בני זבולן נשיא אליצפן בן פרנך
26 ולמטה בני יששכר נשיא פלטיאל בן עזן
27 ולמטה בני אשר נשיא אחיהוד בן שלמי
28 ולמטה בני נפתלי נשיא פדהאל בן עמיהוד
29 אלה אשר צוה יהוה לנחל את בני ישראל בארץ כנען
Copyright information for SPMT