Numbers 7

1ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן וימשח אתו ויקדש אתו ואת כל כליו ואת המזבח ואת כל כליו וימשחם ויקדש אתם
2ויקריבו נשיאי ישראל ראשי בית אבתם הם נשיאי המטת הם העמדים על הפקדים
3ויביאו את קרבנם לפני יהוה שש עגלת צב ושני עשר בקר עגלה על שני הנשאים ושור לאחד ויקריבו אותם לפני המשכן
4ויאמר יהוה אל משה לאמר
5קח מאתם והיו לעבד את עבדת אהל מועד ונתתה אותם אל הלוים איש כפי עבדתו
6ויקח משה את העגלת ואת הבקר ויתן אותם אל הלוים
7את שתי העגלות ואת ארבעת הבקר נתן לבני גרשון כפי עבדתם
8ואת ארבע העגלת ואת שמנת הבקר נתן לבני מררי כפי עבדתם ביד איתמר בן אהרן הכהן
9ולבני קהת לא נתן כי עבדת הקדש עלהם בכתף ישאו
10ויקריבו הנשאים את חנכת המזבח ביום המשח אתו ויקריבו הנשיאם את קרבנם לפני המזבח
11ויאמר יהוה אל משה נשיא אחד ליום נשיא אחד ליום יקריבו את קרבנם לחנכת המזבח
12ויהי המקריב ביום הראשון את קרבנו נחשון בן עמינדב למטה יהודה
13וקרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה
14כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת
15פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה
16שעיר עזים אחד לחטאת
17ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתודים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן נחשון בן עמינדב
18ביום השני הקריב נתנאל בן צוער נשיא יששכר
19הקרב את קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה
20כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת
21פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה
22שעיר עזים אחד לחטאת
23ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן נתנאל בן צוער
24ביום השלישי נשיא לבני זבולן אליאב בן חלן
25קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה
26כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת
27פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה
28שעיר עזים אחד לחטאת
29ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אליאב בן חלן
30ביום הרביעי נשיא לבני ראובן אליצור בן שדיאור
31קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה
32כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת
33פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה
34שעיר עזים אחד לחטאת
35ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אליצור בן שדיאור
36ביום החמישי נשיא לבני שמעון שלמיאל בן צורישדי
37קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה
38כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת
39פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה
40שעיר עזים אחד לחטאת
41ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן שלמיאל בן צורישדי
42ביום הששי נשיא לבני גד אליסף בן דעואל
43קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה
44כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת
45פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה
46שעיר עזים אחד לחטאת
47ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אליסף בן דעואל
48ביום השביעי נשיא לבני אפרים אלישמע בן עמיהוד
49קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה
50כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת
51פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה
52שעיר עזים אחד לחטאת
53ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אלישמע בן עמיהוד
54ביום השמיני נשיא לבני מנשה גמליאל בן פדהצור
55קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה
56כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת
57פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה
58שעיר עזים אחד לחטאת
59ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן גמליאל בן פדהצור
60ביום התשיעי נשיא לבני בנימן אבידן בן גדעני
61קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה
62כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת
63פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה
64שעיר עזים אחד לחטאת
65ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אבידן בן גדעני
66ביום העשירי נשיא לבני דן אחיעזר בן עמישדי
67קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה
68כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת
69פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה
70שעיר עזים אחד לחטאת
71ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אחיעזר בן עמישדי
72ביום עשתי עשר יום נשיא לבני אשר פגעיאל בן עכרן
73קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה
74כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת
75פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה
76שעיר עזים אחד לחטאת
77ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן פגעיאל בן עכרן
78ביום שנים עשר יום נשיא לבני נפתלי אחירע בן עינן
79קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה
80כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת
81פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה
82שעיר עזים אחד לחטאת
83ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אחירע בן עינן
84זאת חנכת המזבח ביום המשח אתו מאת נשיאי ישראל קערת כסף שתים עשרה מזרקי כסף שנים עשר כפות זהב שתים עשרה
85שלשים ומאה הקערה האחת כסף ושבעים המזרק האחד כל כסף הכלים אלפים וארבע מאות בשקל הקדש
86כפות זהב שתים עשרה מלאת קטרת עשרה עשרה הכף בשקל הקדש כל זהב הכפות עשרים ומאה
87כל הבקר לעלה שנים עשר פרים אילם שנים עשר כבשים בני שנה שנים עשר ומנחתם ושעירי עזים שנים עשר לחטאת
88וכל בקר זבח השלמים עשרים וארבעה פרים אילם ששים עתדים ששים כבשים בני שנה ששים זאת חנכת המזבח אחרי המשח אתו
89ובבא משה אל אהל מועד לדבר אתו וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפרת אשר על ארן העדת מבין שני הכרבים וידבר אליו
Copyright information for SPMT