a(Naus Osing 32.6)

1 Corinthians 10

Tsue Taatag Nan Kat Iny Fafaatouf Fo Kaisa

Tovei nyo komainy tsue pis rou nyo te biny fatabiny pis a fo rangat tsumi to te toobing fi non a mes a fafaaman ma ainy yan venoo to te faan faamuainy finy naa rori tana fo kaisa tana gov gamgam. Nyo komainy maromi ma fakats faarof fuainy vamuinyasiny tsonyo, tana ka to te ruak tan fuainy tsuvurara na taa Jiu to te vovovou iny me Moses ser naus osing me na Ijip: Ami nat em a koroo to te kaakaa Gov tsunia te kookop rari, ana ri vovovou iny to na koroo to te faan rari Gov ma ras ir a naa ri ya. Ana ri na fo kinai faavot taainy ngats naa to na fain a aurom te koo ri na Namaan a Goutsiroun ai Gov nom tap kanen naanaa tana aurom. Nainy te vovou iny ari na koroo ri taainy ngats to na fain a namaan, ri faarei miton vainy ten Moses, jesan kan ito tsura, ara faatok rarora faarei raror vainy ten Krais tan nainy te fapeenan ara. Ai tovei ara tsue rora ka, a vainy to te vovovou iny e Moses tana koroo ser taainy ngats naa na fain a namaan faarei non kat nana tou fapeenan tsuri ma ruak faarei mi rin vainy ten Moses. Ana ri faavot ainy ton senviir kainy ainy to te farus me Gov Gormirmir patsun puputaa tana patsuu na nainy. Ana ri na fokinai jiu to tana aurom to te tatsiiu ising me tana fats to te faan rari Gov. Ana fats to ayei faarei tsuiny non a Tsunaun Jisas, tana saa Ayei faan rari na foka te komainy rori faarei tsuiny to te kat fi non e Krais tovei roman, ana Ayei kaakaa fiisen ramituari tana fo pan te naa ri. Sa kainon to te kat finy e Gov a foka to tsuri, fakats yam, Ayei gim ma paparaa me na fokinai faavot tsuri, ri fanaginy nongoiny e Gov. Ara nater Gov gima paparaa ramiri tana saa u puainy mes tsuri te mat, ser rosoo vavis er tana pan a uur, to sana ri gima onot ma naa tana pan naa to aya te tsue faman of bus rari Gov.

A foka to ayei faatok rarora, ya te tsue taatag of rara ma komainy fatatabiny pis vaare ra na fo kat iny aveto, faarei te kat kat fin fuainy tsuvurara na taa Jiu to muan. Ana mi ma fafaatouf vaaren fo kaisa tana gov gamgam to te kat kat fi na mesapan tsuri. Ara nat fi ror nei ari fafaatouf ir fuainy gov gamgam, tana saa te kirkir bus en koman Vegiau Ten Gov,

“A vainy te gum tan guainy ma fatsiitsii rin gov gamgam, ana ri fafaatouf ton a kaisa, ito te ainy fi rori,
ana ri jiu fapeepiou to, ri tajiat to ser vovou iny kat iny tsikoor.” a 
Ana ra kan ma vovou vaare iny kat iny tsikoor, Gov tsue na ka, ayein kat iring, faarei te kat kat fi ri na mesapan tan nainy muan ai tan kat to aya, Gov atsun famat ir a tangau ana fopis a tapan mes (23,000) tsuri tan sen tsun nainy. Ara ma sewaar iny vaare na Tsunaun to te pon iny rora ma tanaf Ya, tan kat kat iring, ana ra maut er, faarei to te kat kat fi na mesapan tsuri. To te kat kat fi ri nei aya, ri kat to Gov sa jiats men koraa sa kots rari ana ri faadis to ser mat er. 10 Ana mi ma koma suar vaare iny a foka to te faan iny e Gov tsumi, faarei to te kat kat fi na mesapan tsuri. Tan kat to aya, ri kat to Gov sa jiats naa na morena to te atsaatsun mes non, ma atsun famat rari ya.

11 Tovei na foka to te ruak tsuri, faatok rarora na ka te onot non ma ruak tsura, ito ma kaa faarei ara ri muan. Gov kat a foka to sa kirkir en, ma tsue taatag of rara Ya ma kat vaare ra na foka to ayei, tana saa ara kaa ror tan nainy te sisiruiny kap os mito na monaagits tovei.

12 Eye, ito te fakats fi non a mes nei, ayei te tsutsun faparits non tan fiamus, ayei ma taatag, kat non sana ayei gotsiny en, faarei tsuiny rarorin mes vainy muan fiisok. 13 Sana ka to ma ruak vaare tsumi ito te ruak fi ya tsuri, tana saa u fiamus to te ruak naa me tsumi ito te sikia non ma kat fuainy tan fiamus to te ruak tana mesapan. Ai tan nainy te ruak rori, ami sikia rom ma kat kat aveto, tana saa Gov suu famainy non tsuen man Tsunia ma faakouts rara Ya tana fo fiamus to ayei. Ayei gim non ma famanat iny tu fiamus ma ruak ya tsumi ito te gim romi ma onot a fatanai towa. Sai tan nainy te naa minon a fo fiamus to ayei, mi onot rom ma nai manaats e Gov, tana saa Ayei onot non ma faan mami na parits a reits Tsunia, ma kat amin koman Tsunia.

14 To tsumin fuainy vaatau tsonyo, ami ma fataanis osing kat iny fafaatouf a fo kaisa tana gov gamgam. 15 Nyo kirkir rou tsumi, faarei rarom vainy to te kaa mirom fakats arasan tan foka to. Ana mi onot rom ma tsiny patsukainy a tsivom tana foka to te tsue iny ronyon man ge na sikia. 16 Fakats yam a kifon a ka to tan nainy te jiu rora na gotan iny fakats fatabiny rafatsiny nane Krais, to te tatsiiu of rara sa pats fatabiny a fo aveto tsura. Ara tsue faarof naa ror ten Gov tana ka to ayei, ai tan nainy te jiu rora ya, ra faatok iny ror a ka, ara na pan kan tana vainy to ari, to te tatsiiu of rafatsiny nane Krais. An tan nainy te ainy roran koinykoiny to ayei, ai to te ivivoo rora ya, ra ainy ror ya ma fakats fatabiny ara na puan e Krais ito te faan fi rara ya tan nainy te mat Ya sa pats a fo aveto tsura, ra faatok iny ror a ka, aran mesapan kan nar a vainy to ari, ito te faan finy e Krais a puan. 17 Sai tovei te kat faarei tsuiny non isen koinykoiny ana ra faavot ainy ror tan senviir koinykoiny to ayei, ai Krais kaa minon sen puainy mes tsun to ayei ana ra faavot kan, kainon to te kinai fi rora, ara faavot a fo panpan nan senviir puainy mes to ayei. Ana ra faatok iny ror a ka aran isen tsun tan nainy te ainy faavots roran koinykoiny to aya.

18 Fakats yam a vainy iny Isrel: Ito tsuri na vainy to te ainy ror panpan nar fo marei sensen to ayei ana kainy ainy to te naa fi naa non ten Gov faarei non a fifaan tsuri, ito tan nainy te fafaatouf faavot fi rori Gov. Tana sanaan to aya, ri faarei tsuiny miton isen tsun fiisen me Gov, ito te fafaatouf rori Ya. 19 Nyo gima tsue na ka, a kaisa ayei na gov faman, a sikia. Ana nyo gima tsue kainy a ka to, a kainy ainy faan iny naa rori tana kaisa te faarei non na fifaan te faan iny naa rori tana isen a gov faman to ayei. 20 A sikia! A ka te tsue iny anyo tovei: tan nainy te fafaatouf rorin vainy a fo kaisa, ri mei nana fo fifaan tsuar tana fo kaisa to ari, a sikia ma a gov to, ito te fafaatouf rori, ari fafaatouf famainy rora fo masarau to ayei. Ana nyo tsugainy maromi ma fatap faavot fiisen rame na ka tana fo masarau tovei, an kat to te kat kat romi, to tan nainy te ainy romi na kainy ainy to te faan finy naa rori na mesapan tana fo kaisa tana gov gamgam. 21 Ami sikia rom ma onot ma isen faavot fiisen me na Tsunaun ana masarau kan, to te jiu romin wain am fakats fatabiny ton rafatsiny nana Tsunaun to te tatsiiu of mami, ai to kan, te jiu romin wain te faan iny naa rori tan masarau. Ana mi sikia rom ma onot ma fatap faavot fiisen me na Tsunaun ana fo masarau to ayei tan nainy te ainy romin koinykoiny ma fakats fatabiny ami na puan a Tsunaun, ito te faan iny mi Ya tsumi ai to kan te ainy kainy fi romin kainy ainy to ayei ito te faan finy naa rori ka iny fatsiitsiin masarau. 22 Fiisia, mi komainy kat rom a Tsunaun ma fitsufainy mami Ya ito te kat romin fuan kat to ayei? Fei te fakats fi romi ei, ara parits fafisfis kan iny ror e Gov, ana ra onot ror ma fataanis osing fasaraa Tsunia? A sikia ovei, ara sikia ma parits fafisfis iny ror Ya ana ra gim ror ma onot iny aruwas osing a fasaraa Tsunia.

23 Mesapan te tsue, ara tapuruur osing a Faun tana taa Jiu ana fo viir kat tsuri, ito ma kat aran koman tana ka te komainy kat rora. Eye, u man, san a sikia ma fokinai ka to te komainy kat rora te faakouts tsun minon tsura, a sikia. Ara onot ror ma kat a ka to, sana ra, gim rom ma ngats a fo Faun ten Gov—i tovei, a safunuu na faun, san tan nainy te kat rora na ka to, ra sikia ror ma faakouts raror a fo mes a fo vainy fafaaman ma karap mi ri na faason tsuar ten Krais. 24 Amin isiseiny mes ma tagaa tsun vaare tan ta ka te faakouts tsuiny fi non ya na tsivon. A sikia, ayei ma tagaa naa tan ta ka te onot non ma faakouts yan mes a fo vainy fafaaman.

25 Ai tovei, ami ma kat fi nei, tan nainy te tagei fi romin venoo kainy fafiifoiny iny koman a pan iny tuan, foiny tsuiny naa yam. Am rangat fakinai vaare to, fei te poo fi men venoo to aya ei, ito ma kat amin fakats tsuam to te rof fi non ya ge te iring fi non ya ma foiny ami ya am ainy towa. 26 Mi ma rangat tsuk vaare iny ya, tana saa te faarei non a ka te tsue fi Gov tan vegiau Tsunia, “A Tsunaun fasito iny non puputaa to ana Ayei kan fasito iny non a fo mamatsiny ka patsun ya.” Sa faarei tsuiny kainy non to tan venoo, a ka Tsunia kan.

27 Ai tan nainy te faan finy naa non a mes a vavaajets vebus tsumi ma nai ainy me numaa tsunia, ai mi te pon ma naa, ainy yam a foka to te fakei ya patsun a taran. Rangat fakinai vaare yam, ito te poo fi minon a kainy ainy to ayei ei, ma kat amin fakats tsuam to te rof fi non ya ge te iring fi non ya tan ainy rari. 28 Sai to te tsue fi non ta mes tsumi nei, “Venoo tovei, ka iny kat a fifaan tana kaisa,” ai tan kat naa to aya, mi ma ainy vaare na kainy ainy naa to aya, ma faakouts ami na mes to ayei te tsue of mami ya, ai to kan mi ma vovou ya, ito te fakats fi non ya na iring. 29 Tana ka to ayei, nyo gima tsue mi ma ainy vaare ya, tana saa tsumi te pon iny rom ya na iring sana mi gima ainy ya, tana saa mesmes a mes te pon iny non ya na iring, tan nainy te pon iny ronyo na ka na rof tsonyo ma kat, a sikia ta mes te onot non ma tsue of vanyo ma gima onot ma kat ya, tana saa ayei fakats fi non nei, ayei na iring. 30 Ana sikia ta mes te onot non ma tsue ta ka, nyo kat rou na iring tan nainy te tsue faarof naa ronyo ten Gov tana kainy ainy te ainy ronyo.

31 Jio, tan guam faavots ir vegiau tovei, kat yam a foka to ma fatsiitsii na vainy, e Gov, kainon to te ainy fi romi ta ka ge gim fi romi ma ainy ya, ge kainon ito te jiu kainy fi romi ta ka ge gim fi romi ma jiu ya, fo mamatsiny viir ka tovei, ito te kat romi ge te gim kainy romi ma kat. 32 Vainy nai fatsiitsii ror e Gov, ito tan kat tsumi ma senviir me to te tsue of anyo mi tovei roman: Kat vaare yam ta ka te fagotsiny non a mesmes tan aveto, kainon ayei na mes to na tsoiny Jiu ge na mes a sikia ma tsoiny Jiu, ge ayei na isen tsuri tana gum iny vainy fafaaman ten Gov. 33 A ka tovei nyo patsukan you kat rou ya, jesan kan ami ma kat ya. Nyo tanaf ma kat fapaparei ir a fokinai tana fo mamatsiny ka te kat anyo. Nyo gima tanaf, nyo nom to ta foka to te fafaakouts fiisok varonyo. A sikia, nyo fakats patsukainy rou a ka te onot ronyo ma kat to te fafaakouts non a mesapan ma nom patsu ri na toto na foun, ai Krais te saup fatabin rari tana fo aveto tsuri.

Copyright information for `SPS