1 Corinthians 11

To sana mi ma tagaa tana sanaan te kaakaa fi ronyo tovei, am vovou iny towa faarei te katkat fi nyo to te vovovou fi nyon kat ten Krais.

A Fo Tsue Fanat Nan Kat Nan Fafaatouf Tana Gum Faavot Tana Fokinai

Tovei nyo komainy tsue paparaa rou tsumi, tana saa ami fakats patsukainy rom a sanaan te kaakaa fi nyo faarei vanyo na mes fafaaman ten Krais tana fo mamatsiny sanaan ma nat patsu iny ami na sanaan ma kaa mi. Nyo komainy tsue paparaa kan maromi, tana saa ami makuts patsukainy rom fo fafaatsuts to te faatsuts bus anyo mi.

Sai tovei, nyo komainy tsue of maromi na sanaan ma vovou iny ami tan nainy te faatouf faavots romi Gov. Nyo komainy maromi ma natiny e Krais, Ayei na tsoiny tatagaa ot tan fuainy tsoiny faavot, to te fasito iny ror Ya, ana tsoiny fanging, ayei na tsoiny tatagaa ot ten natsun. Ai Gov Ayei na tsoiny tatagaa ot ten Krais. Tan kat to aya tan nainy te faakats non a tsoiny koman vaagum ge to te pokei fi non yan vegiau to te nom ya poo fi minon ten Gov, ayei te farejiaf non e Krais to te tatagaa ot iny non ya, ito te kookof fi non ya na patsuun tan nainy te faakats non ya. San tan nainy te faakats non a moun koman vaagum ge tan nainy te pokei fi non yan vegiau ito te nom ya poo fi minon ten Gov, ayei farejiaf non e natsioiny ya to te tatagaa ot iny non ya, tan nainy te gim fi non ya ma kookof a patsuun, kat faarei tsuiny non to te puts fagaramos fi ya na patsuun, tana saa, ito te gim fi non a moun a fanging ma kookof a patsuun, tan nainy te faatok finy non ya, tsunia te kaa en fain e natsioiny ya, ayei ma puts fagaramos ravainy funuu nan, tana saa sikia tu kookof patsuun ya faarei tsuiny non puts fagaramos funuu faarei non a fuan a ka to te faruak tsuiny ror senviir rejiaf, tana saa ayei na ka te farejiaf fiisok non tsura ito tana moun a fanging te taan vavis fi non ya fiisen me na funuu nan a puts fagaramos, ge puts ngats faavot. To sana ayei ma puts ravaa vaare, sana ayei ma kookof a patsuun ma faatok iny ya na ka, ayei kaa non fain e natsioiny ya. Sana mes ma kookof kainy vaare na patsuun tan nainy te fafaatouf non ya na Tsunaun, tana saa a mes te mamatan faarei tsuiny non e Gov ana ayei ma faatok iny siinaiv ten Gov ana ya te vamarits e Gov tan nainy te faatok finy non ya, ayei kaa non fain e Krais. Sana moun ma kookof a patsuun ya, tana saa ayei faatok iny non siinaiv ten natsioiny ya, tan nainy te kaa fi non ya fain e natsioiny ya. A kifon a ka tsonyo tsue rou, tana saa Gov gima fapogaar a moun sa nom a fo pan puan ya ana Ya fapogaar to na tsoiny, a sikia, sana moun te tapogaar ising me tana fo pan tana tsoiny. Ai Gov gim to ma fapogaar a vaamuan nana tsoiny, tana saa a moun gim ma kaa me ta ka te kakat iny non ya, a sikia, Gov fapogaar a vaamuan nana moun to ayei, tana saa a tsoiny kakat iny a ka to te faan iny a moun to ayei, ka iny fakap koman tsunia. 10 Ayei na kifon a ka to ma kookof a moun a fanging a patsuun me na kookof nan moun a fanging tan nainy fafaatouf ma faatok iny ya na ka, ayei kaa en fain tatagaa ot ten natsioiny. Ana ayei ma kat kainy ya ma tagaan fuainy morena to te kaa fi non ya fain e natsioiny ma tatagaa ot iny ya ya.

11 Sana mi ma fakats kainy a mes a ka to, to te faarei roran vainy fafaaman tana Tsunaun, a moun a fanging ma fafaakouts e natsioiny ya faarei to te fafaakouts fiisok fi non ya natsioiny tana foka te kakat iny rori, 12 tana saa te faarei tsuiny non a vaamuan nana moun to te tapogaar ising me tana fo pan tana vaamuan nana tsoiny, ai tovei u tsoiny tapogaar ising kan me tana fo moun. Sai tovei ara faavot te faporos ising me ten Gov. 13 Ami patsukanem yam ma faaroiny a foka to fapoopoan namami, te gim non ma rof tana moun a fanging ma faakats ten Gov koman vaagum ana sikia ma kookof patsuun me na kookof patsuur moun a fanging, teeva? 14 Ami onot rom ma tagei a man nana ka to, tana saa tana sanaan to te fakats rora na foka. I tovei, to te fafunuu fi non a tsoiny funuu nan ara fakats patsukan fi ror nei, te farejiaf fiisok non a mesapan. 15 Sai to te fafunuu fi non a moun funuu tsuan ara fakats patsukan fi ror nei ayei mamatan faarei patsukainy non a moun. Ara fakats fi ror nei tana saa Gov komainy ir moun ma fafunuu na funuu nar ka iny kookop faavots a patsuu rari. 16 Sai tovei te kaa minon ta mes te gima tsue faarof fiisen mamimam amaraav tana ka to, amam onot rom ma tsue of ya ma tagaa ya tan kat tana mesapan nar gum iny vainy fafaaman ten Krais ten Gov tana fo mar pan vavis, te kat fi rori na foka to te tsue of im yam.

U Kat Nana Kainy Ainy Taataun Tana Tsunaun

17 Tovei nyo komainy faan maromi na fo mes a fo tsue fanat tana sanaan ma ainy ami na Kainy Ainy Taataun Tana Tsunaun. Ana nyo gim rou ma tsue iny paparaa tan kat tsumi to te kat kat fi mi ya. Nyo tsue rou a ka to, tana saa tana sanaan to te katkat romi tovei roman sikia non ma faakouts mami ma faaman ami am manaats faparits to na Tsunaun. A sikia, ayei kat mami sam gagaar ovei em tan faaman an kat iny manaats kainy a Tsunaun. 18 Vaamuan nana pan, nyo nongon fi nei tan nainy te vaaguam faavot romi to te ainy romi na Kainy Ainy Taataun Tana Tsunaun mi natiny takibaa vavis rom tana fo viir gum to te gim ror ma kaa men senviir fakats me na mesapan. Nyo nongoiny ya, te man toroman non. 19 Sai tovei, nyo faaman rou tsumi te pon rom ma takibaa vavis em fapoopoan namami ana fokinai nai inainy raror fuainy tsoiny mumua te kaa fi mirori na man a suu tana Tsunaun.

20 Ana mes a ka, tan nainy te ainy romi na Kainy Ainy Taataun Tana Tsunaun, ami gim rom ma kat faarof faarei rarori na vainy tana Tsunaun to te natiny ainy rora kainy ainy tan fatsiitsii tana Tsunaun, 21 tana saa ari tsue of vanyo na ka, a fo isisen tsumi te ainy rora kainy ainy to te mei mirori, ri te sikia ma anaanos vaarik, ge sikia ror ma kavuu of naa ya tana mesapan. Tan kat to aya ri na mesapan gim ror ma kaa me ta kainy ainy ta onot, tana saa arin aaruts fiisok iny nom me ta kainy ainy, ana mesapan jiu fiisok ror ri te piou kan tana saa, ari sikia ma kavuu of a mesapan wain. 22 U kat to ayein iring vavajia fiisok tsun! Tana saa, ami kat rom kat to faarei maromi te sikia rom a kaa me ta numaa tsumi fatoobing ma ainy ami ge ma jiu mi. Ge mi pon rom ma kat fi nei, tana saa ami na sikia tu kat iny famaari ir vainy ten Gov ana mi pon kan rom ma farejiaf ir vainy aaruts fapoopoan namami? A saa te pon iny romi tsonyo ma tsue tana ka to na? Fiisia nyo ma tsue iny paparaa tan kat tsumi? Nyo gim rou ma paparaa mami.

23 A kifon a ka tsonyo gim rou ma tsue iny paparaa tan kat tsumi to, tana saa ami gima kat a ka te faatsuts anyo mi to te faatsuts bus vanyo na Tsunaun tana sanaan ma ainy aran koinykoiny ana ra jiu ton wain ma fakats fatabiny ara na mat Tsunia: Tana voiny, Judas faan iny Towa nimar fuainy tsoiny mumua tana taa Jiu, sai tabuiny ruak non a ka to, ana Tsunaun vaamuan to sa nom koinykoiny niman. 24 Ai voun Ya to te tsue faarof fi naa ya ten Gov, ana Ya ivoo towa, Ya tsue to, “A pua Vanyo tovei, te orovus of mami. Sa faarei tsuiny maromi to te ainy fi romi ya tovei roman ma ainy fatatabiny ami ya am fakats fatabiny to na ka to te kat bus Anyo tsumi.”

25 Ai te ainy fakap ari na kainy ainy, ana Ya kat kan fi kanen nato jesan, Ayei nom a gotan wain niman Ya, ana Ayei tsue to, “A gotan wain to ayein rafatsiny Tsonyo te faparits non vegiau nan tsue faunot foun ten Gov. Tan mamatsiny nainy to te jiu fi romi ya mi ma fakats fatatabiny a ka to te kat bus Anyo tsumi.” 26 Tan fo mamatsiny nainy to te ainy romin koinykoiny to, am jiu kainy ton wain to, mi te tsue of ir a vainy to tana Tsunaun te mat en sa tanik tsue faunot foun ten Gov fiisen ramen vainy Tsunia. Mi ma fakats fatatabiny a mat tana Tsunaun tana sanaan tovei onot non te tabin fatabin minon Ya.

27 Sai to te ainy fi non ta mes koinykoiny, ge jiu fi non yan wain to tana sanaan te gim non ma faatok iny kat iny fatsiitsii na Tsunaun, ayei gima fatsiitsiin puan an rafatsiny tana Tsunaun, ayei nai nom non a fasaraa tsunia tan kat to aya. 28 Sai tovei, a fokinai to te komainy ainy ror koinykoiny tovei, ri te jiun wain ma tsiny faavots faamuainy tsom a tsivor, er tagei tsom to ta ka to te komainy fatoobing faarof fiisen ramiromi Gov tabuiny ainy rorin koinykoiny ana ri te jiun wain to ayei. Vou to te tsiny fi rori na tsivor ana ri te fatoobing faarof a tsivor matan e Gov, ari onot ror ma ainy tan koinykoiny to, ri te jiu tana gotan wain to ayei, 29 tana saa, ito te ainy fi non yan koinykoiny ana ya te jiu tan wain to ayei, tabuiny gima fakats faamuainy tsom ya na puan e Krais ana saa te kat bus Ya tsura naa, Gov nai fasarei non a mes to ayei to te gim fi non ya ma fatsiitsii faarof a puan a Tsunaun. 30 Ayei na kifon a ka sana mesapan tsumi tameruts me ri faadis rato ana mesapan kan tsuri mat rato, tana saa mesapan tsumi gima fatsiitsiin koinykoiny an wain tana Kainy Ainy Taataun Tana Tsunaun. 31 Sai to te tsiny fi ra na tsivor ana ra te rangats e Gov ma anofe ravainy Yan kat iring tsura, Gov gim non ma fasaraa rara. 32 Sai tan nainy te fasaraa fi rarora Gov nei aya, Ayei kat rarora ra te faarei nan vainy to te koman fi rarora Ya, ma gima jiats fi ra naa ra Ya unya Hel faarei to te jiats fi rarori Yan vainy vavaajets tana monaagits to.

33 Sai tovei, fuainy vamuinyasiny fafaaman tsonyo, tan nainy te vaaguam faavot romi tan nainy te ainy faavot romi tana kainy ainy tana Tsunaun, mi ma anaanos tsom a mesapan ana mi faavot te see ainyainy faavot. 34 To te ves fi non ta isen ta mes, ayei ma ainy faamuan tsom en numaa tsuan, vou ya te see naa naa me tan vaagum, ma fasaraa vaare mami Gov, to te kat fi mi tan nainy te vaaguam faavot ami. Nyo tsue of pis maromi na mes a fo mar ka tan nainy te vavis fatabin mironyo naa tsumi.

Copyright information for `SPS