1 Corinthians 13

Ana sanaan tovei, te mangiir fi non a mes, a mes a vainy, tana saa kainon to te vegiau fi ronyon a fo mamatsiny vegiau tan fafoofan kaner to te vevegiau fi rori na vainy an fuainy morena kan sana nyo na sikia tu mangiir tana mesapan, nyo faarei tsuiny rou a tsui ge na tsufing te tangis babainy tsun non to te tsue ronyo na ka. Kainon to te onot fi ronyo ma nom vegiau to te poo fi minon ten Gov ana nyo te favaanan iny ya tana mesapan, ana nyo te onot ma natiny a fo fakats faamuan takop ten Gov, ana nyo te onot kan ma arasan iny a fo mamatsiny ka to te komainy ronyo ma natiny, ana nyo te onot ma faason ten Gov onot non ma kat a fo mamatsiny ka to te rangats fi ronyo Ya, kainon to te rangats fi ronyo Ya ma faan vanyo Ya na parits a reits iny fasas a tobeer iinin ya, ya te tasas naa tana mesapan, sai to te gim fi ronyo ma mangiir a mesapan, nyo na ka babainy tsun kan. Kainon to te onot fi ronyo ma tatafas vavis iny naanaa fo mamatsiny ka to te fasito iny ronyo tan vainy aaruts, ana nyo te faakor ravainy puainy mes tsonyo tan guaf ma faakouts anyo ri na mesapan, ana nyo na sikia ma kaa men mangiir tana mesapan, Gov gim on non ma faan vanyo na tafan a rof tan fo mamatsiny kat to ayei.

Ito te mangiir fi non a mes, a mesmes a mes, ayei gim non ma nai fapeepeits fiisen mi ya tan nainy te koma iring fi non ya ya. A sikia, ayei nai anaanos faamo patsukainy non a mes to ayei, ana ya te kat, kat rof tsunia. Ayei gim non ma nai fitsufainy tan nainy te kaa minon a mes to ayei na foka to te komainy fasito patsu iny non ya. Ayei gim non ma nai tenoor of a tsivon tana mes to ayei tan fo kat rof to te kat ya. Ayei gim non ma nai fapaas a puan ma kat faatok of ya na mes to ayei.

Ito te mangiir fi non a mes, a mesmes a mes, ayei gim a koma iring iny a mes to ayei. Ana ayei gima nai fatsing, ana ya te pon ma nai mauts a foka na fo rof tsivon. Ayei gim non ma nai peits veesau iny a mes to ayei. Ana ayei gim non ma nai fakats fatabiny a fo iring to te kat a mes to ayei tsunia.

Ito te mangiir fi non a mes, a mesmes a mes, ayei gim non ma paparaa tan nainy te kat non a mes to ayein fo kat a fo iring. A sikia, ayei paparaa fiisok non tan nainy te kat non a mes to ayein, kat tavaron. To te kaa fi minon a mes, u mangiir, ayei gim on non ma faterof, a sikia, ayei faason tsun naa non ten Gov ma kat na foka faavot to te nai faakouts rarora, ayei nai naano anaanos non e Gov ma kat na foka faavot tan koman Tsunia, ana ayei tsutsun faparits patsukanen nanon, kainon to te ruak fi non a foka to.

Mangiir nai kaa enanon tan mamatsiny nainy, a sikia ta fafakap nan. Aaven Taabos te faan iny a parits tana mesapan ma nom arin vaanan to te poo fi minon ten Gov ma favaanan of ari ya na mesapan, san tan nainy vou ana fo ka to te tsue iny e Gov nai ruak iny man ovei enanats non, to san favaanan nai kap enanon. Sa kainon to te faan kan finy naa non Aaven Taabos a parits tan mes vainy ma vegiau fafoofan ari, iton vegiau te gima ari ma natiny, nai kap kan enanon tan nainy vou. Kainon to te faan kainy finy non Aaven Taabos a mes a vainy na natiny fa'arasainy vaanan ten Gov ma faakouts rari ri na mesapan ma natiny arin vaanan Tsunia, nai kap kan enanon tan nainy vou, tana saa a fokinai faavot nai nat faarof iny rora fo mamatsiny ka to te komainy rarori Gov, ma natiny. Te nai kat fi enanon to, tana saa, tovei, ara onot ror ma natiny a fo ar pan tsun nar fo mamatsiny ka to te komainy rarora Gov ma natiny, an vaanan to te faan rara Gov ma favaanan iny ya tana mesapan, ayei na pan tsun nar foka to te nai kat non Ya. 10 Sai tan nainy te naa minon, tan nainy te fatamainy ovei e Gov a fo mamatsiny kan saavits to, foka to te gima tamainy ya roman nai kajiaa babainy eraror.

11 Nyo komainy tsue fa'arasan rou ya tana sanaan tovei, tan nainy te faarei anyo na gogueii, nyo vegiau faarei na gogueii to te vevegiau fi rorin gogueii. Nyo nat ana nyo fakats rou a foka to te nat fi rorin gogueii ana ri te fakats kan fi ror nei aya. Sai tovei, to te karap faarei anyo na mes a karap, nyo faonot ovei vato tan kat a foka to te katkat ror gogueii ana nyo kat os ton kat tana mes a karap. 12 Tan nainy roman to te natiny rora na ka to te komainy kat of rarora Gov, te opaar non tsura ma arasan iny, sa gim non ma arasan fiisok tsura ma natiny, faarei to te tagei fi rora na nair tana tsin a muangaar. Sai tan nainy te fatamainy ovei bus iny non Gov a foka to, ara nai natiny rora fo ka, faarei to te tagei finy rora na foka to pana rara. Ai tovei nyo natiny roun ar pan nara fo mamatsiny ka to. Sai tan nainy te naa minon, nyo nai nat faarof iny rou na fo mamatsiny ka nane Gov, tan senviir sanaan te nat faarof varonyo Gov tovei roman.

13 Tan nainy te anaanos fi rora na foka to, ara onot ror ma kat a fopis a ka to: Ara onot ror ma faason tsun naa ten Gov, ana ra onot ror ma naano anaanos naa ten Gov to te kat fakap fi non e Gov a fo mamatsiny ka to te kat fi Yan tsuen man Tsunia ma faan rara ya unya Gormirmir, ana ra onot ror ma mangiir ir a mesapan. Ana ka na karap fiisok nara fopis a ka to ayei, i tovei, ara ma mangiir isiseiny mes.

Copyright information for `SPS