a(Vadou 8.6)
b(Tatanik 2.7)
c(Aisaia 25.8)

1 Corinthians 15

Tou Tsun Fatabin Ten Krais

Sai tovei vamuinyasiny fafaaman tsonyo, nyo komainy tsue fanat of pis maromi tan Vurungan Rof nane Krais to te favaanan iny naa ronyo tsumi. U vaanan to te faamainy romi, mi nom towa ma vovou faarof iny ami am manaats towa. Ayein vaanan to ayei te saup fatabiny fi maromi Gov to te faamainy fatatabiny romin senviir vaanan to ayei te favaanan iny naa nyo tsumi. Sai to te gim fi romi ma faamainy ya, to te tsue of bus im yam sam vovou iny a mes a sanaan nana tou saup fatabin, a faaman to ayei to te kaa faamuainy mimi na ka babainy tsun.

Ami ma faamainy vaanan to ayei, to te favaanan iny naa nyo tsumi tana saa vaanan to ayei a Tsunaun te tsue of vanyo ya tana fo mamatsiny ka ton karap fiisok ma faamainy ami ya. I tovei: Krais mat sa pats a fo aveto tsura faarei to te kirkir fi en ya koman Vegiau Ten Gov. Ana ri fasooiny Towa koman puts te kats ari tan fats. Ai tan fafofopis nan nainy, Gov fatsuiny fatabin Towa faarei to te kirkir fi en ya koman Vegiau Tsunia. Ai to kan, voun ya, to te tsun fatabin fi Ya, Ayei naa fi enato ten Pita ma faatok iny Ya na puan ten Pita. Vou, Ya naa fi kanen nato tan mes panainy matisian sa faatok kan iny a puan tsuri. Ai voun ya Ayei naa fi enato tana ngim a natus vainy fafaaman tan sen nainy. Ai tsuri kan to na tee vainy fafaaman to te mat er, ana fokinai tsuri toto farokot kan raror, ari na fokinai tagei Towa. Voun ya Ayei naa fi enato ten Jemis, ana Ya naa kan fi enato tan fo amaraav faavot tan sen nainy.

Tan fafakap nan ya, Ayei naa kan fi mito tsonyo. Sana Ayei gima naa fi me tsonyo vovou iny a sanaan to te faatok fi Ya na tsivon tsuri na mesapan. Ar kakaii tsun nyo te ruak faarein fafakap nar amaraav Tsunia faarei non a guei a meran to te see agiir tsun minon, an nainy agiir tsunia mataanis ename, tana saa anyo faarei na mes a iring vavajia ovei tana fuainy amaraav faavot to ari. Ana nyo na sikia ma mes a tavaron ma koo vanyo ri na amaraav, tana saa nyo kat fijior fiisok ir gum iny vainy ten Krais. 10 San tana koma ree'un tsun ten Gov to ayei na saavits fiisok, faakouts vanyo sa nyo faarei me na mes te kaa evarou roman. Ana koma ree'un Tsunia tsonyo kat rato na vainy sa ri nom fifaakouts rof tsonyo, tana saa nyo binun faparits fafis pis ir mes panainy amaraav. Mi ma natiny a ka to, nyo sikia ma bibinun fiisen mirou a parits a reits tsonyo fatoobing. A sikia, a koma ree'un ten Gov to te bibinun non koma vanyo. 11 Sana sikia ma kat fuainy non to te tsue of maromi na mesmes, te kaa tsun minon sen vaanan man. Kainon to te favaanan fi naa ronyo ya naa tsumi, gen mes fuainy amaraav kan, ayein senviir vaanan rof tsun to ayei. An vaanan rof to ayei te faamainy bus ami.

Tou Tsun Fatabin Tsura

12 Sai tovei, ito te favaanan iny roran Vurungan Rof ten Gov to te fatsuiny fatabiny fi Ya Krais tana mat Tsunia, kat pas fei ma tsue mi na ka to ayei ei, tan vainy mat kan te gim ror ma tsun fatabin tana mat tsuar? 13 Ito te man fi non ya tan vainy mat te gim ror ma tsun fatabin tana mat tsuar, te kat faarei tsuiny non a ka, Gov gima fatsuiny fatabin e Krais tana mat Tsuan. 14 Ai to te gim fi Gov ma fatsuiny fatabiny e Krais tana mat Tsunia, sa faarei non, u vaanan to te favaanan iny roran ka babainy tsun kan. Sa faarei non ami faason rom tana sikia ta ka. 15 To te man fi non ya, kat faarei non, aran vainy gamgam, tana saa ara tsue of ir a vainy, ten Gov fatsuiny fatabiny e Krais tana mat Tsunia. San vegiau tovei te tsue na mesapan, ten Gov gima onot ma fatsuiny fatabiny a vainy tana mat tsuar sikia ma man, u gam, tana saa ito te gim fi non Ya ma onot ma fatsuiny fatabiny fi Ya na vainy tana mat tsuar, kat faarei non Ayei na sikia ta parits ma fatsuiny fatabiny Ya Krais tana mat Tsunia. 16 Ai to te gim fi non Ya ma kaa me na parits iny fatsuiny fatabiny a vainy tana mat tsuar, Ayei kan gima fatsuiny fatabiny e Krais tana mat Tsunia, Ayei na mat farokot. 17 Ai to ma mat patsukan fi Krais ana Ayei te gima tsun fatabin, ayei gim non ma faakouts mami ma faamainy vaanan tsumam tan nainy te tsue mam, Gov fatsuiny fatabiny e Krais, ai to kan Gov gima anofe ravainy a fo aveto tsumi. 18 Ana mes a ka, u vainy fafaaman kan to te mat er, ri gim kan ror ma toto fatabin pis nats. 19 To te nom finy roran fifaakouts ten Krais, ayei na ka tsun to ayei te nom rora patsun puputaa tovei, ana ra ton vainy fafaaman ruak faarei nats ror ma sekeiny vainy iring vavajia ovei tana vainy faavot tana monaagits to.

20 San man, Gov fatsuiny fatabiny e Krais tana mat Tsunia, ana Ayei na vaamuan nana mes to te tsun fatabin tana mat Ya gim to ma mat pis. Ai tovei, Ayei tsun fatabin tana mat Tsunia, to sana ra faavot natiny ror a ka to, vainy fafaaman faavot ten Krais to te mat er, nai toto fatabin eraror.

21 Ayei tototo patsukan enanon to, an vainy fafaaman faavot nai toto kaner raror, tana saa faarei tsuiny non a isen a mes to te kat me na mat sa naa me tana vainy faavot, jesan kan tana isen a mes tsun to ayei, pue na sanaan sa kat me na tou tsun fatabin tana vainy tana mat tsuar, 22 tana saa tan nainy te fanaginy tsue finy e Adam e Gov, sana ayei kat ir vainy faavot ser fanaginy tsue, ana ri mat fakap ror, jesan tan nainy te toto Krais patsun puputaa tovei ana Ayei manaats to Gov, Ayei kat to na vainy faavot te kaa ror koman e Krais ma toto fatabin mi ri tana mat tsuar. 23 Sane Krais ana vainy Tsunia gim ror ma toto fatabin tan senviir nainy tsun to ayei. A sikia, a fokinai te toto fatabin eraror tan nainy te fagum bus e Gov. Gov fatoto faamuainy e Krais. Vou, tan nainy te tabin fatabin minon Ya tan puputaa tovei, vainy fasito Tsunia faavot nai tsun fatabin eraror tana mat, er toto fatabin rato. 24 Vou, tan nainy te kap non a monaagits to, to te nat fi rora, tan nainy te tabin minon e Krais, Ya te nai fabiu na gamaman faavot ana vainy faavot to te kaa miror asangan an gumgum ana fo viir parits tana monaagits faavot tovei, Ayei nai tagaa ot non tan nainy to aya. Ayei nai faan fatabin iny non a Waan to ayei ten Taman Ya, ma tagaa ot iny Ya, 25 tana saa, Krais ma tagaa ot, onot non te faduem vavis non Ya na vainy to te koma iring ror Ya er kaa to fain a moun Ya. 26 A fafakap nana ka to te nai kat non e Krais ana Ya te faduem a fo ka to te tsugei non e Gov tovei, Ayei nai nom ravainy non a mat tana vainy. 27 Ka to te nai ruak non to te tsue fin Vegiau Ten Gov, sa kirkir en,

“Gov fakei fo mamatsiny ka fain a moun e Krais.” a 
Sai tan nainy te gogosias romi, “fo mamatsiny ka,” te gim non ma kat kan fi nei, Krais tatagaa ot iny non e Gov, a sikia, tana saa e Gov, Ayei na isen to te kat e Krais ma tagaa ot iny Ya na fo mamatsiny ka.
28 Sai tan nainy te kaa fakap ror a fo mamatsiny ka to fain e Krais, ana Guei Tsoiny to, Ayei nai fakei non a Tsivon fain gumgum ten Gov to te fakei bus non fo mamatsiny ka to fain e Krais, ai Gov te nai faarei na tsoiny tatagaa ot a karap fiisok patsur fo mamatsiny ka to.

29 Ana mes pis a kifon a man nana ka to te fatsuiny fatabiny fi non e Gov a vainy tana mat tsuar: ito te man fi non ya te gim fi non e Gov ma fatsuiny fatabin ir a vainy tana mat tsuar, sa kat pas fei sana mesapan fapeenainy ir vainy tana mat tsuar ei, ito te gima fapeenan fi ri? A saf a rof to te fakats rori na to te tsue rori na ka, a vainy to te gim ror ma tsun fatabin tana mat tsuar? A tou fapeenan to ayein ka babainy tsun kan. 30 Ai to tsumam amaraav, ito ma kaa vaare mi ya na tou tsun fatabin tana mat, te mamatan faarei non a binun tsumam a ka babainy tsun kan, sa kat pas fei ma faan iny naa mam a tsivom tana pan tana mat ei tan mamatsiny nainy, tan nainy te tsue tsuk fatatabin iny romam e Krais to te fatsuiny fatabin fi Yan vainy mat ei? 31 Mamatsiny nainy nyo kaa rou koman nainy patang iring kinai fiisok ana nyo pon rou ma mat you tan ta fo nainy. Ana ka to ayein man fiisok, vamuinyasiny fafaaman tsonyo, faarei non kat iny tenoor tsonyo tsumi to te faaman romi ten Krais Jisas a Tsunaun tsura, tana saa nyo komainy faan iny rou a tsivou tana fo nainy patang iring to ayei. 32 Te sikia non ma mamatainy ruak faarof tsonyo ma tsutsun faparits nyo te fatanai ir vainy iring fiisok to ayei te katkat fi vanyo ri tovei tana ngats fan iny Efeses, ito ma raar anyo na tafan to te pon ronyo ma nom a ka tan puputaa tovei, ito ma fatsuiny fatabiny vaare Gov a vainy vou na mat tsuri, te rof fiisok non tsura ma kat faareir vainy vavaajets, “Ainy ror, ge jiu ror, ra te paparaa, tana saa ara mat ror tovei tsun ana sikia pis ta toto tsura nei.”

33 Sai te gim non ma kat fi nei. Famanat vaare iny yam ta mes ma gam mami ya. Fakats yam a ka to, ito te kaa fi miromin fo vaatau tsumin iring fiisok, ri amus kan maromi mi te iring kan em, kainon to te rof fi romi to roman. 34 Tagun yam! Mi te faonot tan fakats fanunun iny e Gov ito te gim non Ya ma fatsuiny fatabiny a mes tana mat! Am faonot to tan katkat aveto. Sovaar vaare ir yam vainy iring fiisok to ari, tana saa kaa miror a tee vainy fapoopoan namami to te gim ror ma nat vaarik iny e Gov, tana saa ari te baainy ma natiny Ya. Nyo tsue of mami na ka to, ma rejiaf ami.

Tou Tsun Fatabin Tan Puainy Mes

35 Sa kainon to te fa'arasainy fi nyo ya, ito te fatsuiny fatabiny fi non e Gov a vainy to te mat fi rori, a mesapan gima faamainy ya ri te rangat, “Fei te toto fatabin fi ror vainy mat ei, an saf puainy mes ei na te kaa miror ri?” 36 Te mamatan fapeepiou non tsumi ma fapinpin iny a ka to te ruak fi non ya. Fakats yam a ka te ruak non tan nainy te reev romin fua. U fua te maas faamuan tsom non, vou ya te see geegian me a faarei ton nau gian. 37 An fua to te reev romi gagon tan puputaa, faarei tsuiny non fua babainy. U sikia ma nau to te gian minon tsunia. Te kat faarei toromainy non fua nan rais gen mes a fo viir fua kaner. 38 Kainon saf viir fua ei na, Gov kat non a fo viir nau to ayei to te koman fi non Ya. An fo isiseiny fua faruak patsukainy non nau vovou iny non fua to ayei.

39 Te faarei tsuiny non fo viir puan to te kaa non tan puputaa tovei. Ari kat fuainy ror tan mes puan kaner. A vainy faavot kaa tsun miror senviir puainy mes to ayei. An fuainy marei sensen kaa kan miror mes puan tsuri patsukaner. An fo marei kaa miror mes puan kaner. U jian kaa miror mes puan kaner.

40 Ana foka kaa ror korosuu kaa miror mes puan kaner kat fuainy non tana foka to te kaa ror tan puputaa tovei. Ana mes pis a ka, fo mamatsiny kan saavits fiisok tana foka korosuu, kat fuainy ror tana fo mamatsiny kan saavits fiisok tana foka te kaa ror tan puputaa tovei. 41 A nuaf kaa minon fuainy siinaiv gengen tsuan. Ana iifaa kan kaa minon fuainy siinaiv gengen tsuan. Ana fo kootsits kaa miror fuainy siinaiv gengen tsuar. An fo isiseiny kootsits kan mamarof fiisok, ri te baraar, er kat fuainy rato tana mesapan tsuar.

42 Ana sanaan kan to ayei te kat fi non ya tan nainy te fatsuiny fatabiny fi non e Gov a vainy vou na mat tsuar. Ari nai kaa miror mes viir puan kat gengen. Natiny yam a ka to: Puainy mes tana mes a mat nai ruak faarei non kuaf. San tan nainy te fatsuiny fatabiny fi non e Gov puan to ayei, ai te gim non ma mat, ge ma nai kuav ravaa on pis nats. 43 U puainy mes kats iny rori, mamatan fifiiring ovei enanon, san tan nainy te fatsuiny fatabiny fi non ya Gov, nai mamatan faarei non puan saavits ovei. U puainy mes te kats iny rorin tameruts, san tan nainy te fatsuiny fatabiny fi non ya Gov, ayei nai ruak iny siireits ovei nanon. 44 U painy mes te kats iny rori, Gov kat ya ma kaa ya tan puputaa tovei, san tan nainy te fatsuiny fatabiny fi non ya Gov, Ayei kat ya ma nai kaa en ya Gormirmir. Te kat fi non to, tana saa ara kaa miror puainy mes to te kat Ya ma kaa en ya tan puputaa tovei, ana ra kan ma kaa men puan to te kat Ya ma kaa en ya Gormirmir. 45 Te faarei non to te kirkir fi en ya koman Vegiau Ten Gov,

“Gov fapogaar a vaamuan nana mes kaa minon aaven an puan, Ayei fatoto towa.” b 
Ana mes to ayei e Adam. Sana mes to te koo ri na fafakap nane Adam tovei, Ayei e Krais to te onot non ma faan iny a toto na suu tan aaven an puan foun kan to ayei, tana fokinai to te fasito iny ror Ya.
46 Sana vaamuan nan puainy mes to te faan rara Gov, ayein sikia ma puan to te nai kaa non Gormirmir. A sikia. Ayei faan faamuainy raran puainy mes to ayei ma kaa tsom ara patsun puputaa to, voun ya Ayei nai faan raroran puan to te nai kaa enanon Gormirmir. 47 Gov fapogaar puainy mes tana vaamuan nana mes tan puputaa to, sana fafuan nan puan te poo fi minon Gormirmir. 48 A fokinai to te poo miror tana mes to ayei, e Adam, kaa miror senviir puainy mes to tana vaamuan nana mes. Jesan kan tana fokinai to te fasito iny ror a Mes to te poo minon Gormirmir nai kaa miror puan faarei ror Ya. 49 Sa faarei kan rarora: Tovei roman ara kaa miror puainy mes tan puputaa tovei faarei tsuiny non a vaamuan nana mes tovei e Adam. An tan tu fo nainy te naa minon ara nai kaa miror puan to ayei faarei tsuiny non e Krais to te nai kaa fiisen mirora Gormirmir.

50 To tsonyo komainy tsue of maromi, fuainy vamuinyasiny fafaaman tsonyo, te sikia non ma onot tan puainy mes kaa minon venoo an rafatsiny to te tapogaar me ma kaa en ya tan puputaa ya te nai kaa tana pan tana Waan e Gov i Gormirmir. Ana ya te sikia kan ma onot tan puainy mes to te natiny mat non ya te kuav ravaa ma kaa tana pan te kaa ror a foka to te sikia ror ma mat er kuav ravaa to.

51 Sin tovei, nongon faarof yam! Nyo tsue of maromin vegiau takop: A sikia ma ran vainy fafaaman faavot nai mat ror tabuiny tabin fatabin minon ne Krais, sana ran vainy fafaaman faavot nai nom nats ror puan foun to ayei. 52 Te nai ruak veesau tsun nanats non faarei non kanaf ge faarei non to te fakaput fi non matan, te naa minon nainy to ayei, a morena puuf non a tsufing ma tsue fanat of ir ya na fokinai tan nainy fafakap to te kaa rora tsunia te naa ename. Ai tan nainy te puuf non a tsufing to ayei, u vainy fafaaman ten Krais to te mat er nai tsun fatabin veesau tsun raror fifiisen miror puan foun to ayei te gim ror ma natiny mat. Ana rin fuainy vainy fafaaman to te toto farokot ror nai kaa kan miror puainy mes foun to ayei, 53 tana saa puainy mes to te kaa mirora tovei roman natiny mat ror, ri te kuav ravaa, nai pangis eranats ror tan puan to ayei te gim ror ma natiny mat er kuav ravaa to. 54 Nainy te pangis fi ror puainy mes tsura to ayei, a ka to te kirkir en koman Vegiau Ten Gov nai ruak iny man enaminon. Ai te tsue na ka,

“Gov fabiu na puaan, ana Ayei faduem to na mat.” c 
55 Ai tovei vainy onot ror ma tsue na ka,

“Mat, fei te kaa non a parits iny atsun mes tsumanyi ei?
Mat, fei te kaa non a parits iny fakamits tsumanyi ei?” d 
56 A kifon a ka te oraav of ror a vainy, a mat i tovei, tana saa ari oraav ror a ka voun a mat tsuar, tsuri te nai nom ror a fasaraa tsuar tana fo aveto tsuri. Ana kifon a ka te nom rori na fasaraa tana fo aveto tsuar tovei, tana saa ari gima manaats a fo faun to te faan rari Gov ma vovou iny. 57 Sai tovei ara tsue faarof naa ror ten Gov tana mat an aveto te sikia ror ma parits fafisfis rarora, tana saa tana ka to te kat bus e Jisas Krais tsura. 58 Sai tovei fuainy vamuinyasiny fafaaman tsonyo, famanat vaare ir yam ta mes ma amus mami ya am faamainy to na ka te tsue tsuk minon a Tsunaun to te gim non ma man. San sikia, tsutsun faparits fatatabin yam tana faason tsumi tana Tsunaun am binun faparits fatatabin to tana Tsunaun, tana saa ami nat em, a sikia ta ka to te bibinun of romi te nai kajiaa babainy tsun enanats non, tana saa Gov tsun Tsivon fatsuiny fatabiny non a vainy vou na mat tsuar.

Copyright information for `SPS