b(Kooma Iny Vadou 94.11)

1 Corinthians 3

Pol Me Apolos, U Tsoiny Binun Ten Krais

Sana min vamuinyasiny fafaaman tsonyo, tan nainy te kaakaa fiisen mi nyo mi na aya, nyo gima onot ma vegiau tsumi faarei te vevegiau fi nyo tana vainy to te kaa miror Aaven Taabos te tagaa ot rarori. A sikia, nyo vegiau bus you tsumi faarei rom vainy to te vovovou tsun iny rom kat tan puainy mes to te tagaa ot rarori tana saa, tan nainy te faarei amin vainy fafaaman foun mi faaman to ten Krais, ana mi gim to ma arasan vaarik ma faaroiny a ka na rof ana ka na iring ma kat ami. Nyo faatsuts bus mami na foka ten Krais ton sikia ma fisikii ma arasan iny ami ya, faarei non a moun te fasus non a guei a meran a sus. Nyo gima faatsuts mami na foka ten Gov iton fisikii an karap, tana saa ami gima kakoun of rari, faarei tsuiny non a guei a meran a sikia ma kakoun a ainy to na kainy ainy a tsuaar. Sana nyo reesik kan varou ma tsue, mi sikia ma kakoun farokot a nom to tu fafaatsuts nar fo kan fisikii to, tana saa ami vovovou iny rom kat tan puainy mes tsun to, to te tatagaa ot iny non ya, ana kifon a ka to tsonyo tsue rou, tana saa, ami fifitsufainy, mi vatsitsien fifiisen mito na mesmes, sa faatok iny non a ka ami vovovou iny rom kat tan puainy mes tsun to te tatagaa ot iny non ya, faarei rarom mes vainy vavaajets tana monaagits to, ito te gim ror ma natiny e Krais. Ka to ayein man, tana saa tan nainy te tsue non a mes, “Anyo vovou rou e Pol,” ana mesmes a mes te tsue na ka, “Nyo vovou rou e Apolos,” ami kaa faarei tsuiny rom vainy vavaajets tana monaagits to.

Fiisia, mi ma fakats vaare Pol me Apolos faarei rarorin vainy karap. Amam tsoiny binun tsun ten Gov, to te favaanan of maromin Vurungan Rof Tsunia, ma faaman ami ten Krais. Isiseiny mes to tsumam te kat non a binun to te faan iny a Tsunaun tsumam ma kat ya. Kainon to tsonyo na isen a mes to te tanik a binun ten Gov fapoopoan namami, ana nyo na vaamuan nana mes to te favaanan iny Vurungan Rof nane Krais naa tsumi, sa faarei non a mes te reev fua koman tan tanun, ai Apolos fagovet pis naa to tana binun ten Gov fapoopoan namami sa fafaatsuts fatsiainy pis mami yan fifaatsuts ten Krais, an tana sanaan te koman fi maromi Gov ma kaa mi, sa faarei non a mes te tsiiun fua na aurom, Gov tsun na isen to ayei te kat non a binun to ma taan faarof ya, faarei non puputaa, ana nuaf, ana ruat to te kat non fua to ma gian faarof ya koman tanun. Sa mi ma natiny a binun te kat a mes to te tanik finy ya na binun, a sikia ma kaa na karap, ge jesan kan tana binun te kat a mes to te fagovet fin naa ya na binun, ana sikia kan ma kaa na karap, sana binun to te kat non e Gov a ka na kaatsian fiisok, tana saa e Gov tsun a isen to te fagiainy non fua ma gian en ya. Ana mes pis a ka, a isen a tsoiny binun te tanik non a binun, ana mesmes te fagovet pis naa tana binun to ayei, ana binun to te kat kat ror isiseiny mes, ton senviir karap tsun. Tan kat to aya Gov nai tafainy raror isiseiny tsoiny binun to ari tan kat tana binun to te kat ari. To sami ma natiny a ka to, Gov Ayei na isen tsun to na karap, tana saa Ayei jiats mamam ma binun faavot tana binun Tsunia. Ai Gov Ayei na isen to te fasito marom anyi, faarei tsuiny non a taman tanun te fasito iny non tanun tsuan. Ai Gov Ayei na isen to te binun fiisen marom anyi, faarei tsuiny non a tsoiny fatsun numaa te fatsuiny fi non ya na numaa tsuan.

Nyo komainy faatok maromi tan fo tsoiny binun ten Gov, ma tamomots faarof a binun to te faan iny Ya tsuri, Ami na fokinai to ari, to te fasito iny rom e Gov, te faarei rom a numaa to te kat e Gov ma kaa Ya gagon.
10 Tana koma ree'un ten Gov to, sa jiats vaminyo ma binun tana numaa to ayei, to tsonyo fagum faarof ovei na poon nana numaa men fats faarei rou a tsoiny fatsun numaa na nat fiisok, ai tovei a mesmes a tsoiny fatsun numaa te fagovet pis naa non tan binun patsun a poon nana numaa to ayei. San isiseiny tsoiny fatsun numaa to ma tamomots faarof to te fatsun numaa fi non ya, ito, ayei ma tamomots faarof a ka te faatsuts iny non ya, ana ayei ma pangis geinygeiny vaaren fifaatsuts ten Krais, 11 tana saa, Gov te fagum bus e Jisas Krais Ayei tsun Tsivon, ana Ayei faarei non a poon nana numaa, an ta isen ta mes sikia non ma fagum pis naa ta mes ta poon nana numaa patsun Ya, a sikia, Ayei tsun a isen to te kat fatavaroiny rarora matan e Gov. 12 Nainy te binun ror tsoiny fatsun numaa, ma fakap ari na numaa ten Gov, ari binun faarof ror tan fafaatsuts iny a man, ri te faan iny vegiau rof tana sanaan iny faason ten Krais, ana ri te faatok iny kat rof tsuar, faarei te bibinun mirorin gol gen silva gen fats mamarof foiny nan yan nai jias, ma fatsuiny ari na numaa ten Gov. Ana mesapan sikia ma bibinun faarof, tana saa ari sikia ma tamomots faarof a fo fifaatsuts tsuar, an kat tsuri, ri te fafapaas pinypiny a tsivor faarei non te bibinun fiisen mirorin nau ge na aufing gen gotof. 13 A fo viir binun to te kat kat ror isiseiny mes, nai tapokaa fa'arasan non tan Nainy te kat non e Krais vaatsuk Tsunia, tana fo mamatsiny ka faavot, tana saa, Ayei kat non vaatsuk tana binun te kat bus isiseiny mes, ana Ayei te faatok rari, ito te rof fi non ya ge iring fi non ya. Sa faarei non a vaasip to te vabinun me na tsoiny fatsun numaa, sa fatsuiny a numaa ana ya tanaf mi towan guaf, ma tagaa ya, a saf a rof ana savits nan ya na, sa gima akoor, ana saf a iring nan ya sa akoor en na. 14 To te tagei finy non e Krais a binun tana mes a rof ana savits sa gima akoor, Ayei nai tafainy non a mes to ayei tana binun a rof ana savits te kat ya. 15 Ai to te tagei finy non e Krais a binun tana mes a iring sa akoor en, ayei kan gim non ma nom oiny ta tafan ta rof tsuan, a sikia ovei. Ayei faarei non a mes to te sof naa non koman guaf an guaf te akoor ravainy a binun tsunia, sana ayei nai tafuts osing minon guaf to ayei me na toto tsuan.

16 A kifon a ka ma arasan iny amin fapapaar nana fatsun numaa to, eye mi nat em, teeva, ami faarei rom a numaa to te fagum fuainy en ana taabos ka iny vovou tsun iny koman ten Gov, an Aaven Taabos ten Gov te kaa aave mami. 17 Sai to te rurei ravainy non ta mes a numaa taabos ten Gov, ito te amus fi non yan vainy fafaaman ten Krais tan fanaginy tsue tan fafaatsuts gam tsunia ge tan vovou iny kat iny tsikoor, Gov nai fakajiei non a mes to ayei, tana saa a numaa ten Gov, tovei, u vainy fafaaman ten Krais, arin taabos an fasito Tsunia fatoobing, ana mi patsukan te faarei rom a numaa taabos to ayei.

18 Kat non san ta isen gam iny a tsivon! Ito te fakats fi non ta isen ta mes fapoopoan namami, faarei non ayei na nat fiisok to te fakats fi ror vainy vavaajets tana monaagits tovei, ayei ma faonot tan fakats fi nei, ayei na nat fiisok, ma fakats ya na foka to te fafakats fi non e Gov, sa ayei nat vaarik iny non ya, 19 tana saa, a ka te pon iny ror vainy vavaajets tana monaagits to, tagei faarei rori na nat a rof te faarei non, piou ovei matan e Gov. Te faarei tsuiny kainy non to te kirkir bus iny ya koman Vegiau Ten Gov, sa tsue na ka,

“Gov nom a nat tana vainy vavaajets tana monaagits to sa faatok rari, faarei raror vainy piou ovei.” a 
20 Ana mes pis a ka te kirkir bus iny ya koman Vegiau Tsunia,

“A Tsunaun natiny non a foka to te fakats rora vainy tana monaagits to, sa faarei non a ka babainy tsun.” b 
21 Kat non san ta mes tenoor vavis iny a tsoiny mumua to te onot non ma faakouts mami. A sikia ta kifon ta ka ma sainy vavis ami tan ta fo tsoiny mumua to an ta ka ta fo rof, to te poo minon tan ta mes ge ta ka iny faakouts mami, tana saa, a fo mamatsiny ka te fasito bus iny ami. 22 Fo tsoiny mumua faarei raror ere Pol me Apolos ai Pita, te fafaakouts maromi. Ana fo mamatsiny kan saavits tana monaagits tovei fasito iny romi. A toto na suu fasito kan iny romi, ai Gov saup fatabiny bus kan mami tana mat a suu. A fo mamatsiny kan savits tan nainy roman, to te kaakaa rora an fo mamatsiny kan saavits tan nainy te naa minon vou, a fo mamatsiny ka to ari, fasito bus iny romi, 23 tana saa, amin fasito fatoobing ten Krais, ai Krais kan a fasito ten Gov.

Copyright information for `SPS