1 Corinthians 4

Pol Ana Taa Korin

A sanaan to ayei, ma tagei fi mamam a vainy to, amam tsoiny binun ten Krais, to te tatagaa ot iny rom kat iny favaanan iny a foka to te tatakop muan sen Gov gima tsue pokei of ya na vainy. Nainy te tagei romin tsoiny tatagaa ot to ayei ito te fafaason fi ror a vainy tsunia, tsunia te kat a binun tana tsunaun, vaamuan nana ka tsunia ma kat tovei, ayei ma suu faman iny a binun tsunia ya te manaats a tsunaun tsunia. Sai tovei mi pon fi rom nei te toobing non tsumi ma faaroiny mamimam fuainy tsoiny mumua, to te kat faarof fi romam a binun tsumam ge na sikia. Sai to tan fakats tsonyo, a sikia ma kat fuainy, ito tsonyo, to te pon fi romi nei, ge na vainy tana fo mes a fo fan te pon fi rori tsonyo. Eye! Nyo gima tagaa rou puau, nyo te faaroiny ta ka, nyo kat rou a binun a rof ge na iring to te pon fi romi tsonyo. Kainon to te gim fi ronyo ma natiny ta ka ta iring tana binun tsonyo, te sikia non ma faarei vanyo na mamanaat. A isen tsun to te faaroiny a ka te kat faarof fi ronyo na binun tsonyo ge na sikia, a Tsunaun tsun Tsivon. To sana mi ma faaroiny vaare ta mes, to te kat faarof fi non ya na binun tsuan ge na sikia tabuiny fagum non e Gov nainy kat vaatsuk tana vainy ito, tan nainy te naa minon a Tsunaun ma kat Yan vaatsuk tana vainy. Ayei nai pokei faruak non fakats te takop non komar a vainy tana arasan. Ai tan nainy to ayei, Gov nai tsue iny paparaa non ten sei na mes ee, tamainy non a tafan tana binun to te kat ya.

Vamuinyasiny fafaaman tsonyo, tan fo mamatsiny ka to, to te tsue nyo te pon fi ror a vainy tan fuainy tsoiny mumua tsuri, nyo faatok mami na tsivou ai Apolos kan ma faakouts mami, ai tan kat to ayei, to te tagei fi varomi mam a ina fuan tsoiny mumua, mi onot rom ma arasan iny a kifon a ka to te tsue na ka, “To te faaroiny romin tsoiny mumua tsumi, ami ma vovou iny a ka to te kirkir en koman Vegiau Ten Gov.” Ai tan kat to aya, a sikia ta isen tsumi nai tenoor vavis non, ana ya te fatsiitsii na mesmes a tsoiny mumua faarei non ya te karap fafisfis iny non a mesmes, tana saa Gov gima faan mamin gumgum ma faaroiny amin tsoiny mumua tsumi. San e Gov te faan manyi na fo mamatsiny ka te kaa mirom anyi, ami ma tenoor vaare, men kat nan kat iny pisainy tsoiny mumua, tana saa Gov faan mami na fo mamatsiny ka te kaa miromi.

Ami ma fakats faparits vaare na fo nat tsuam, sana mi kat bus finy ya nei, ami kat faarei me na mes a masun ito te gim pis non Aaven Taabos ma fafaatsuts ya. Mi kat fi nei, tsumi pon fi rom nei to te nom fi min fo fifaan tan Aaven Taabos, te faan iny Ya tana vainy. Ami kat faarei to te tabin fatabin bus name Krais ana Ayei tanik iny tagaa ot iny to na monaagits tovei, ana mi tanik kan to iny tagaa ot fifiisen mi Ya, sana mam, a sikia. Eye, u man ovei, nyo komainy maromi ma tagaa ot bus, ma tagaa ot faavot amam amaraav fifiisen mamimi. Sai te gima kat fi non nei, tana saa, tana tatagaa tsonyo, Gov fakaa mamam faarein amaraav, sikia ma kaa me tu asangan vaarik tana fokinai, ana vainy fakats maromam faarei rarom vainy sikia ta rof namamam, onot tsun non tan atsun famat ravaa, ai tana saa amam faarei rom a ka to te tagei ror a vainy er oor matuamam. A fokinai te tagei maromam fifiisen mi ror fuainy morena, ana vainy faavot kan. 10 Ana mesapan pon maromam amaraav faarei rom vainy piou, tana saa mam binun rom ten Krais. Sana mi pon iny maromin vainy nat, ito te fakats fi romi nei, mi onot rom ma kat a fo mamatsiny ka, tana saa ami fasito iny rom e Krais. A mesapan pon maromam faarei rom vainy tameruts tana binun tsumam iny pokei faruak nan vegiau tana vainy, ma vovou iny ari ya. Sana mi pon iny rom a tsivom vainy parits an reits. Mi pon iny rom min vainy rof, ana vainy ma fatsiitsii mami, sana mam faarei rom a ka babainy tsun matar a fo kinai. 11 Onot non tan ar nainy tovei tsun mam nai ves rom mam te iinyu. Ana sikia ma fafakap nan a foka to, amam sikia ma kaa me tu raarav tu onot iny vau. Ana vainy rarapits fifiiring maromam. Ana mam taan vavis rom tana fo fan faarei rom vainy sagoor, a sikia ta fan tsuri. 12 Mam binun faparits rom mam te siiva, ma nom amam ta painy moni kainy foiny ta ka iny faakouts mamam. Tan nainy te sak maromam a mesapan u vegiau, mam gim rom ma fatanai rari, a sikia, mam faparits tsun rarori, mam te rangats e Gov ma faakouts rari. Nainy te kat fatafisuan maromam a vainy vavaajets, mam gim rom ma fatanai rari, mam tsutsun fareits faamo patsukan marom. 13 Nainy te tsue fifiiring maromam a vainy, mam biny fatabiny rarori fiisen men vegiaun rof. Ana mam faarei rom a moor kaa minon a nungan, ge faarei non a fo viirak sanging vavis ror namaan sa tanik patsukan me muan sa onot roman.

14 Nyo kirkir a foka to, tsonyo tsugainy rou ma farejiaf mami, a sikia, sana nyo, komainy faatsuts maromi na foka, kat faarei maromin fuainy guei tsonyo, to te mangiir fiisok ronyo, 15 tana saa kainon to te fafaatsuts fi mami rin vainy a kinai fiisok, e Krais, sana mi na sikia tu taman tu kinai, tana saa, anyo na vaamuan nan a mes to te tsue of mami Krais. Tou kaa tsumi koman e Krais Jisas, anyo tsun na isen to te kat mami sam faason ten Krais, tan nainy te favaanan of anyo min Vurungan Rof Tsunia. 16 To sana nyo koman maromi ma vovou iny kat tsonyo, to te katkat fi nyo. 17 Ana kifon ya to tsonyo jiats naa Timoti ma vavis nan ya tsumi. Ayei faarei non a guei tsoiny to te kaa mironyon mangiir tsian tsunia, ana ayei kan suu faman iny binun tana Tsunaun fifiisen men kat tavaron. Ayei nai gungun fatabiny pis maromi tana ka te tsue of bus im yam, ten Krais Jisas, ana ka te tsue of rara Ya ma kat ara, faarei to te fafaatsuts fi nyo rin viir gum iny vainy fafaaman tana fo mamatsiny fan ma vovou iny ari ya.

18 Mesapan tsumi na aya, pon fi nei, nyo tsugainy naa mirou, a nak matuami, tana saa nyo oraav rou ma vegiau tsumi, tana fo patang naa to. Ana ri fapaas to na tsivor ri tenoor fiisok to. 19 Sana nyo naa mirou tovei tsun, ito te koman fi non a Tsunaun ma naa minyo, ana nyo te nai tagaa ir a vainy to te pon iny ror a tsivor, faarei raror vainy karap to te onot ror ma kat patsukainy ta ka, ge arin vevegiau fiisok. 20 Nongoiny yam a ka to, nainy te tagaa ot iny non e Gov a toto nana mes, mesapan onot ror ma inainy fanatnat iny e Gov te tagaa ot rarori, sikia ma tana sanaan to te vegiau tsun non ya, san e Gov fainy non ya na parits a reits ma vovou iny yan kat tavaron Tsunia. 21 Sai tovei, u koman tsun tsumi ma pisainy ta sanaan te kat fi ronyo ei te ruak naa ronyo naa. Fiisia, mi komainy varonyo ma naa fiisen me na auwei nimau ka iny fasaraa mami faarei non a taman te faan iny non a fasaraa tana guei tsunia, ge mi koman varonyo ma naa me nyo te vegiau faarof tsumi? Jio, vatsvats yam a tsivom ai nyo te naa me fiisen men koma tamee ma tsue of anyo min mangiir tsian tsonyo te kaa non tsumi.

Copyright information for `SPS