a(Tatanik 2.24)

1 Corinthians 6

Vainy Fafaaman Ma Mei Vaare Naa Na Mesmes Tsuan Tan Vaatsuk

Nyo komainy kirkir pis of maromi na mes a patang te kaa miromi naa to: nainy te fatsitsien minon a isen tsumi na mesmes a vamuinyasiny fafaaman tsuan, ayei ma naa vaare tan vaatsuk tan vainy vavaajets ge tan fuainy tsoiny vaatsuk vavaajets ma faaroiny kainy ari na saf a toobing nana ka te kat ya na. A sikia, ayei ma rangat ir fuainy vainy fafaaman ten Krais ma kat arin fakats tsuar ten sei tsumi ee te toobing fi non ya tsunia. Ge ito te fakats romi ma mei nana mes a fafaaman to ayei tana tsoiny vaatsuk a vavaajets ayei na sanaan a rof tan faaroiny faarof fatsitsien tovei, to sana nyo fakats fi rou nei ami gima nat fi nei, u vainy fafaaman to ari, te nai kat ror vaatsuk tan vainy vavaajets tana monaagits to tan ta fo nainy te naa minon. Jio, ami nai kat rom vaatsuk tana vainy vavaajets tana monaagits to, to sana, mi onot rom a faaroiny fo mamatsiny fatsitsien kakaii to fapoopoan namami. Eye mi natem ara nai kat ror vaatsuk tana fo morena. Sa mi onot rom a kat fakats tsuam tana fo mamatsiny patang kakaii to tan mamatsiny nainy. Sai to te ruak fi non fatsitsien tan ta saf ta fo nainy ei na, mi ma tanyir fuainy vainy fafaaman tana gum fapoopoan namami faarei raror vainy to te kaa miror ar nat a kakaii ma kat arin fakats tsuar tana fo patang tsumi, tana saa ari nat faarof fafisfis pis iny ror fuainy tsoiny vaatsuk to te gim ror ma natiny e Gov. Nyo kat rou a ka to ma rejiaf ami! Eye u man, kaa minon ta isen ta mes ta nat ana mi onot rom a sab ya koman a gum tsumi to ma kat yan fakats tsuan tana fo patang to fapoopoan nar fuainy vainy fafaaman. Sana sikia, a isen a mes a tsoiny fafaaman karainy mei tsuiny naa non na mesmes a tsoiny fafaaman tana fo kokokof ma fatoobing ya na fo patang to fapoopoan narari ana pan a iring fiisok nan ya to, ayei rangats non a mes to ayei na vavaajets ma fatoobing ya na patang tsuan me na mesmes a tsoiny fafaaman to ayei.

Eye, kifon fatsitsien te mei mami tana fo kokokof ma kat arin vaatsuk tsumi er fatoobing to na fo patang tsumi faatok iny non a ka, ami duem busem tana tou kaakaa tsumi fiisen men mes panair vainy fafaaman. Te rof fiisok pis non tsumanyi ma tanyiny a mesmes tsuam ma kat fifiiring manyi ya, nyi te gima mei naa ya tan vaatsuk, ge rof fiisok pis non tsumanyi ma tanyiny a mesmes ma nom osing mami ya na ka te fasito iny rom anyi, nyi te gima mei naa ya tan vaatsuk. Sana sikia, mi mei naa na fo patang tsuam tana vainy vavaajets. Ana mi kat a ka na iring tana mesapan, ana mi kan te gam irari mi karainy nom to na ka te fasito iny rori, ana mi kat patsukan fi emarom tovei tan vamuinyasiny fafaaman tsumi.

Ami ma faonot bus tan gam iny a tsivom tana foka na fo iring te katkat romi faarei romin gima iring! Ami ma faonot tana saa ami natem to tsuri na vainy to te katkat ror a iring, a sikia vaarik ta ar pan tsuri tana Waan ne Gov. Fagaug vaare yam a tsivom; to te fifiinaum fi ror a vainy, ge ito te fafaatouf fi rorin mes a fo kaisa tan gov gamgam, ge to te tsikoor ge fipisui fiisen mirorin muiny fanging, ge to te kat fiiring ror tsoiny min mes guei tsoiny to te faruak non a rejiaf, ge to te fanging fatabiny fi ror tsoiny min mes tsoiny; 10 ge to te faarei ror vainy, u vainy kakabuts, gen vainy mataguas iny a ka, gen vainy jijiu fapeepiou, gen vainy fifijiar, gen vainy gamgam an kakarainy sei ka tana mesapan. A sikia ta isen tana vainy to ari kaa on miror ta pan tana Waan e Gov. 11 Mesapan tsumi faareir vainy to ari muan to te kat fo kat iring to ayei. Sin tovei Gov garus bus mami. An Aaven Taabos Tsunia kaa non koma mami sa kat bus mami sam faarei men vainy taabos Tsunia. Ana Tsunaun Jisas Krais kat fatavaroiny matuami sam sikia ma kaa me ta iring matan e Gov. Gov kat bus a fo mamatsiny ka to, tana saa a Tsunaun Jisas Krais mat of bus a fo aveto tsura an Aaven Taabos Tsunia to te binun non koma mami te kat kainy a fo mamatsiny binun faavot to tsumi.

12 Kainon to te tsue fi nyo tsumi te tapuruur osing fi mi na fo Faun tana taa Jiu, to sana nyo onot rou ma kat ta ka te komainy kat ronyo, sana sikia, fo mamatsiny ka te komainy kat ronyon, sikia ma mamatan faarof tsonyo. Kainon to te man fi non ya to tsonyo onot rou ma kat a fo mamatsiny ka to, onot non e Gov ma fa'agaagoiny Ya tana fo Faun Tsunia, nyo gima famanat iny rou koman tsonyo ma tagaa ot vanyo ya. 13 Sana mesmes nai tsue non a ka, “Gov fapogaar patsukainy a kainy ainy ma kaa en ya tana mokoor, ana Ayei kat ton mokoor to ayei ma kaa na kainy ainy koman ya.” Ri tsue ror a ka to ma faarof iny ya tan kat pinypiny fo koman tan puainy mes tsuri. Man pas koraa non, mokoor a ka tana kainy ainy, san e Gov nai rurei fakajiei non mokoor ana kainy ainy. San puainy mes tapogaar me, sikia ma kaa tan tsitsikoor pinpin, e Gov fa'agaagoiny ovein kat to ayei. Puainy mes tapogaar me, a ka tana Tsunaun tsun Tsivon, ka iny kat a binun Tsunia, ana Tsunaun faarof iny ton puainy mes to ayei. 14 Gov nai fatsuiny fatabiny non puainy mes tana mat fiisen me na parits a reits Tsunia faarei to te fatsuiny fatabiny fi Yan puainy mes ten Jisas tana mat fiisen kan me na parits a reits Tsunia.

15 Fiisia, ami natem, ara isen bus rame fiisen me Krais an puainy mes tsura te isen tsun kan me Krais. Fiisia, nyo onot rou ma nom puainy mes to te kaa fiisen bus me Krais nyo sumainy fifiisen mi towa na moun a fafafiifoiny iny a puan vavis? A sikia ovei! Fakats fi vaare yam nei! 16 Ana mes pis a ka, ami natem, tan nainy te fiinot fiisen minon a isen na mes a tsitsikoor, a moun a fafafiifoiny vavis iny a puan, ari na ina fuan faavot faarei tsuiny mi ror sen tsun puainy mes. U man tana saa te kirkir en koman Vegiau Ten Gov,

“Tan nainy te fiinot fiisen minon a tsoiny ana moun ri te finaanaum, a ina fuan faavot to ari te isen tsun miror tan puainy mes.” a 
17 Sai te fatap fi naa non a mes a aaven ya tana Tsunaun, ayei isen tsun minon a Tsunaun fiisen me na aaven ya.

18 Jio, baainy yam kat iny tsikoor to te tsue fi Gov, ayein kat iring, tana saa kat iny tsikoor ayein aveto te rurei vavis non puainy mes an sikia pis tu mes tu aveto te fabiu non aveto to ayei, an aveto to ayei te kat fifiiring non aaven tan puainy mes. 19 Ana mes pis a ka, ami natem puainy mes tsumi ayei na pan tan Aaven Taabos iny kaa. Gov jiats mi Ya tsumi, ma kaa Ya koma mami. Ami sikia ma fasito iny rom a tsivom. 20 Amin fasito fatoobing ten Gov, tana saa Ayei pats bus mami tana foiny a nai jias fiisok, ito te jiats fi mi Ya Krais sa mat of mami. Sai mi ma fatsiitsii Gov tan fo mamatsiny kat te kat romi puam.

Copyright information for `SPS