1 Corinthians 7

Faatsuts Nan Fanging

Koman noun te faan iny mimi tsonyo, mi rangats vatuanyo na foka, sai tovei nyo tsue tsuk iny rou a foka to. Vaamuan nan ya, mi rangats vanyo to te rof fi non ya tana mes a fafaaman ma fanging ge na sikia. Biny nan rangat tsumi tsonyo tovei: Te rof non tana mes ma fanging on vaare. Sai to te gim fi non ta mes ma fanging a moun, a mes to ayei, u fiamus, te kat non ya a nai fifiinaum mi to na moun a sikia ma faarei e natsun ya. To san isiseiny mes ma kaa me natsun ya fatoobing an isiseiny moun ma kaa me natsioiny fatoobing. A tsoiny a fanging ma faan iny a puan ten natsun tana saa ayein kat tavaron, tan vainy fanging ma kat ya, jesan kan, a moun a fanging ma faan iny a puan ten natsioiny. A moun a fanging ma tsue vaare na ka, a puan ya na ka tsun tsunia tsivon. A sikia, a puan ya na ka kan ten natsioiny ya. Jesan kan te kat fi non ya, a tsoiny a fanging ma tsue vaare na ka, a puan ya na ka tsun tsunia tsivon. A sikia, a puan ya na ka kan ten natsun ya. Ge na tsoiny a fanging min a moun a fanging to ma baainy vaare tan kat iny finaanaum tsuri. U nainy tsun rof tsuri tan finaanaum onot rarori na ina fuan ma faarof iny tu nainy te gim fi rori ma fiinot faavot, er faan iny ton nainy tsuar tan fafaakats. Ana ri te see nana fatabin pis naa tan kat iny finaanaum tsuri. Ito te kat fi rori nei, ai Satan te gima amus rari tan aveto, tana saa ri gim ror ma onot ma tagaa ot iny koman tsuar tan kat iny finaanaum.

U fakats iny faatsuts tsun tsonyo tovei, a sikia ma faun faman. U man, nyo komainy fiisok rou a fokinai ma faarei vanyo, tsonyo na gima fanging ana nyo tatagaa ot faarof iny rou a puau ana nyo paparaa mi rou ya. Sana nyo nat fi rou nei, isisen tsumi te kaa minon kat tsunia patsukanen ma kaa ya tana sanaan te fainy fi ya Gov. Gov faakouts ir a mesapan ma fifanging ari, ana Ya faakouts to na mesapan ma fifanging vaare ri.

Sai tovei nyo tsue rou a ka tana vainy gima fanging ana fo amov, te rof fiisok non tsuri ma fanging vaare faarei varonyo. Sai to te gim fi rori ma onot ma tagaa ot iny koman tsuar tan kat iny finaanaum, ari ma fanging, tana saa te rof non tsuri ma fanging, kat ror ser maging fiisok er fakap ton koman tsuar tan finaanaum vavis.

10 To tsonyo tsue rou a ka tan vainy fafaaman, iton fanging sana sikia ma nyo to te faan iny rou a faun to, a sikia, a Tsunaun te tsue fakap bus iny ya tan nainy te kaa Ya patsun puputaa tovei. Ana faun tovei: A moun a fanging ma naus osing vaare natsioiny ya. 11 Sai to te kaa fi minon ya na kifon ta ka te naus osing fi non ya natsioiny, ayei ma fanging pis vaare ta mesmes ta tsoiny, a sikia, ayei onot non ma faroruak me natsioiny ya fatoobing. Ana tsoiny a fanging ma ots vaaren fanging ten natsun.

12 Sai tovei nyo tsue rou a ka tsurin vainy fafaaman ito te fanging naa tana vainy to te gima faaman ror ten Krais, a Tsunaun te gima faan iny a faun faman tsumi, sana nyo tsue of tsun maromi tan fakats tsonyo: Ito te fanging fi non a mes a fafaaman a moun a vavaajets, sana moun a vavaajets to ayei, kaa minon koman tsian fiisok ma kaa fiisen me natsioiny ya, a mes to ayei ma ots vaaren fifanging tsuri na ina fuan. 13 Jesan kan te kat fi non ya tana muiny fafaaman to te fanging fi naa non ya tana mes a vavaajets iny e Krais, sana mes to ayei kaa minon koman tsian fiisok tana moun to aya, a moun to ayei ma ots vaaren fifanging tsuri na ina fuan, 14 tana saa tan nainy te fanging non a mes a vavaajets to na moun to te kaa minon ya na faason ten Krais, Gov kat non fifanging tsuri, a taabos mito tana mes a sanaan kanen to te kat fi Ya tan mes vainy vavaajets. Te faarei tsuiny non to tana moun a vavaajets iny e Krais te fanging fi non ya na mes a fafaaman to. To te sikia non ma man fi ya, fuainy guei tsuri te faarei ror fuainy guei tan vainy vavaajets. Sai te kat fi non nei, tan nainy te faaman fi non a isen tsuri na tsoiny ge na moun, fuainy guei tsuri te kaa ror fain na fimakok a saavits ten Gov.

15 Sai to te komainy naus osing fi non a mes a vavaajets to na moun ge na tsoiny to, tsue tap vaare rari yam. Te ruak fi non a ka to tana mes a fafaaman to, a moun ge na tsoiny to, kaa minon tsue faarof ten Gov ma tanyiny rari ya er naa to. Gov koman rarora ma kaa tana aaverof ma fataatsun vavis vaare ra tana fo numaa tsuar. 16 Sai to te komainy kaakaa fi rori, tanyiny rari yam, tana saa amin moun gim rom ma nat fi nei, ito te inainy fi marom anyi natsiom te kaa fi non ne Krais koma manyi, ayei nai takopis patsu non ya te faaman ten Krais, ai natsiom kan te gima nat fi nei, to te inainy fi marom anyi natsum te kaa fi non e Krais koma manyi, ayei nai takopis patsu non ya te faaman ten Krais.

17 Tana foka te kat romi, tan nainy te pon iny romi ma kat tsuktsuk a foka to, amin isiseiny mes ma tamomots faarof am kaa to, te fakei fi ya na Tsunaun tan nainy te fikoo fi manyi Gov ma faaman ami ten Krais. A faun to ayei te fakei anyo tana fo gum iny vainy fafaaman faavot. 18 Ana faun to ayei, kat fi non nei, ito te kat bus fin a mes a vaapee puan, to tan nainy te fikoo finy ya Gov ma faason ya ten Krais, ayei ma nom ravainy vaaren kat iny vaapee to puan ya, faatok iny non ya na tsoiny Jiu. Jesan kan, a mes te gima kat, kat iny vaapee puan to tan nainy te fikoo finy ya Gov, ma faason ya ten Krais, ayei ma nom kainy vaare ta mes, a pee to na puan ya, 19 tana saa, tana sanaan to te tagei finy e Gov kat nana vaapee, a sikia tu kat fuainy narari. A ka na karap tsun tovei, ayei ma manaats faarof a ka to te tsue faparits of ya Gov ma kat, kainon to te kat bus a mes kat iny vaapee to puan ya, ge na sikia. 20 Eye, fo vainy fafaaman faavot ma kaa patsukan fi eranats to, rin vainy fanging gen sikia ma fanging, ge ri na taa Jiu gen sikia ma taa Jiu, ge tsurin tsoiny binun babainy ge rin vainy uur to tan nainy te tsue faarof non a mes to ayei ten Gov to tan nainy te fikoo finy ya Gov ma faason ya ten Krais. 21 To te kaa fi rom anyi faarei rom a tsoiny binun babainy to tan nainy te fikoo manyi Gov, koma patang vaare iny. Sai to te ruak fi non ar nainy tsumanyi ma faarei anyi na mes a tapuruur, faarof tsun naa. 22 Te faarei tsuiny non a sikia ma kat fuainy, tana saa a tsoiny binun babainy to te fikoo bus e Gov ma fasito iny ya na Tsunaun Jisas tapuruur bus en tovei tsun, tana saa a Tsunaun puruur osing bus yan a fo aveto tsunia. Jesan kan, tana mes to te uur non to tan nainy te fikoo ya Gov, ayei faarei bus a tsoiny binun babainy ten Krais tovei roman. 23 Ayei pats bus mami tan rafatsiny Tsunia, ana mi ma faonot bus tan kat fapaparei ir a vainy tana fo mamatsiny ka tovei, ito ma pangis amin kat tsumi to te kaakaa romi, ami ma nongoiny e Gov. 24 Jio, vamuinyasiny fafaaman tsonyo, ito te kaakaa fi na mes tan nainy te fikoo finy ya Gov ma faason ya ten Krais, tanyiny yam ma kaa en ya, tana pan naa to aya, tana saa Gov kaa fatatabin fiisen minon ya ma faakouts Ya ya.

25 Tovei nyo komainy biny rou fo rangat tsumi to te rangat iny amin vainy sikia ma fanging. A Tsunaun gima tsue of vanyo ta ka ma kat ari na ka to. Nyo tsue of maromi na ka te fakats ronyon rof, Tsunaun kaa minon a tagtag tsian tsonyo, ito te pangis fi vanyo Ya, to sana mi onot rom ma faason tsonyo, ana mi te onot ma nongoiny a ka te tsue ronyo. 26 Jio, nyo pon iny rou a ka na rof to ma kat ya na mes, te rof ovei nanon tsunia ma gima fanging, tana saa u nainy tana patang tsian tan nainy roman tovei. 27 To te fanging bus anyi na moun, gargar ravainy vaare. Ai to kan te amov fi rom anyi, jio, tanaf iny sainy vavis vaare ta mesmes ta moun nyi fanging to. 28 Sai to te fanging pis rom anyi, anyi sikia ma aveto. Ai tovei tana moun a sikia ma fanging to te fanging non ya, ayei kan a sikia tu aveto. Sai tsuri na vainy ton fanging te sab nats rora fo mamatsiny patang, to tsonyo tsugei varomi ma sof nana fo patang tsian tovei.

29 Tovei nyo tsue fa'arasan of maromi na ka tovei vamuinyasiny fafaaman tsonyo, u nainy te toto roran sikia ma nainy viviakoo. Jio, faan iny yam tana Tsunaun to te kaa farokot minon yan ar nainy to, min fuainy tsoiny fanging, u kat nan fanging, ayei na ka tan ar nainy tsun to aya tana monaagits tovei. 30 Ana rin vainy to te susuiny matan ror ma arasan faarof, u kat iny reesik tsuri sikia non ma nai kaa fapotsian iny, ana rin vainy to te kaa iny paparaa ror ma arasan faarof iny a ka to, u kat iny paparaa tsuri to, te gim non ma potsian ovei iny. Ai tsuri kan a vainy to te foiny ror a fo mamatsiny ka to, ma arasan faarof iny a ka, ari sikia ror ma fasito iny a fo mamatsiny ka to tan mamatsiny nainy. 31 Ai to tsuri te foiny ror a foka ri te fafiifoiny iny ya ma fakei vaaren fakats tsian tsuar tana foka to faarei non a ka na karap fiisok tovei tan fafaruak a painy moni, tana saa a monaagits tovei to te nat fi rora, nai kajiaa enanon.

32 Nyo koman maromi ma tapuruur am fataanis osing to na fo patang to te kaa miror vainy fanging. A mes a sikia ma fanging te kaa minon fakats tsian tana fo mamatsiny kan karap tana Tsunaun, tana saa ayei komainy non ma kat fapaparei a Tsunaun tan fo mamatsiny sanaan te onot fi non ya. 33 Sana mes a fanging te kaa minon fakats tsian tana fo mamatsiny ka tana toto tsuan, tana saa ayei komainy non ma kat fapaparei e natsun tana fo mamatsiny sanaan te onot fi non ya, tan kat to aya, fakats tsunia tsuu enanon tana fuan a sanaan.

34 Ana moun to na sikia ma fanging ge na kooviou to na a'aun kaa minon fakats tsian tana fo mamatsiny ka to te fakats non a Tsunaun faarei non a ka na karap, tana saa ayei komainy fasito faman ovei tsun iny non a Tsunaun fiisen men puainy mes tsunia ana aaven ya kan. Sana moun to na fanging te fakats fatatabiny non a fo mamatsiny ka, tana saa ayei komainy non ma kat fapaparei e natsioiny ya tan fo mamatsiny sanaan to te onot fi non ya. 35 Nyo tsue of maromi to te fakats fi ronyo am kat fi to nei, tana saa nyo komainy faakouts maromi sana nyo gim rou ma tanaf nyo te kat tap mami, a sikia. Sana nyo koman maromi ma kaa tana sanaan a tavaron. Ana nyo koman maromi ma binun tana Tsunaun ana fo patang to te gima kat fasasapam mami.

36 Sai to te fakats fi non ta mes, tsunia te gim non ma kat a ka na rof tana kooviou tsuan to te gim fi non ya ma famanat iny a fanging to, ai to te nai ruak iny moun tsian fi non ya, ana mes to ayei te famanat iny ya a fanging to, ayei kat a ka te pon iny non yan rof, ayei gima kat, kat aveto. A kooviou to ayei to te fanging non a mes to, ma fanging ya. 37 Sai to te kat non a mesmes a mes fakats tsuan ya te gima famanat iny a kooviou tsuan a fanging to, ana ayei kat ton fakats tsuan tana saa ayei koman non ai to kan, te gima sog fi ya, na mes to ayei te kaa minon a parits iny kat a ka to, te koman fi non ya. Ai to te kat non yan fakats tsuan ma famanat vaare iny ya, a fanging to, a mes to ayei te kat a ka na rof. 38 Sa mamatan fi non nei a foka to ari to te kat a mes to ayei, tan nainy te famanat finy ya na kooviou tsuan ma fanging ya, ayei kat, kat rof, sana mesmes a mes to ayei, to te gim fi ya ma famanat iny a kooviou tsuan a fanging to, te rof fafisfis pis iny non a vaamuan nana mes to ayei.

39 A faun te tsue na ka, a moun a fanging sikia non ma onot ma fanging pis a mesmes a tsoiny to te toto farokot fi non a tsoiny tsunia fatoobing. Sai to te mat fi non a tsoiny tsunia, ayei tapuruur en tan fanging ana ayei onot non ma fanging pis a mesmes a mes, ito na tsoiny fafaaman tana Tsunaun Jisas. 40 Sana nyo fakats fi rou nei ayei paparaa fiisok pis non to te gim fi non ya ma fanging pis. Tan nainy te tsue nyo na ka to, fakats tsonyo te poo fi me tan Aaven Taabos ten Gov.

Copyright information for `SPS