a(Faun 25.4)

1 Corinthians 9

Pol A Amaraav Faman Ten Krais

Mesapan te tsue na ka nyo gima faarei na amaraav faman, tana saa nyo gima nom foiny rou faarei rarou mes panair amaraav, to tsonyo biny fi rarori: Nyo tapuruur you ma binun ten Krais tsonyo gim rou ma nonom foiny. Ana nyo na amaraav faman ten Krais, tana saa, nyo tagei bus a Tsunaun Jisas fiisen me na matau fatoobing faarei tsuiny kainy ror a mesapan nar amaraav. Ai to kan mi ruak faarei men vainy fafaaman, tana saa nyo bibinun tana Tsunaun tan nainy te tsue of fi im yam tan Vurungan Rof Tsunia. Kainon to te gim fi ror a mesapan ma fakats fi vanyo nei anyo na amaraav ten Krais, sana mi na sikia! Tana saa, a faaman tsumi tana Tsunaun te faatok iny a ka anyo na amaraav faman tana Tsunaun, tana saa Ayei te jiats vaminyo ma tsue of mami na Tsunaun.

Ayei na ka to te sakaa tap varonyo tana vainy to te koma suar varonyo, ri te tsue anyo na gima amaraav faman: Amam amaraav sa toobing kan non tsumam ma nom ta kainy ainy ana ka iny Jiu tan nainy te kat romam a binun to te kat kat fi rorin fuainy amaraav ten Krais, teeva? Te toobing kan non tsumam ma mei vavis naan muiny fanging fafaaman tsumam, faarei raror mesapan tsurin amaraav an fuainy vamuinyasiny tana Tsunaun ai Pita kan, teeva? Eye, te toobing kan non tsumam me Banabas ma naus osing a mes a binun kanen to tan nonom foiny ka iny faakouts mamam, mam te favaanan tsun iny Vurungan Rof, teeva? A saa te pon iny romi tsumam me Banabas na, to ma bibinun amam tana fuan a binun to, ito tan nonom moni tana binun an favaanan iny Vurungan Rof nane Krais? A sikia ta tsoiny puan te foiny oiny non ta isen ta ka tana foiny tsuan tan nainy te bibinun non ya tana binun tan vainy puan. A mes te reev non fua te toobing kan non tsunia ma agion fua tana fua tsunia to ayei, ge na mes te makok non fuainy siip an fuainy meme te toobing kan non tsunia ma nom kainy sus to. A sikia ma vainy tsun to te fakats fi ror nei aya, Vegiau Ten Gov tsue kan iny senviir ka to ayei. Sa tsue na ka koman a Faun to te kirkir iny e Moses,

“Nainy te faakouts non a kau a tsoiny tatagaa ot tsuan, to tan kip ravainy pempem nan rais, ayei ma kotskots vaare na nguen a kau ma ainy vaare ya tan nainy te binun fi non ya.” a 
Gov tsue fi nei tana saa Ayei gima fakats ir fuainy kau tsun.
10 Gov fakats faman rara tan nainy te tsue ya na ka to. Eye u man, Ayei fakats faman irara, tana saa Ayei tsue na ka to ma faatok rara Ya na vainy to te kakouiny ror puputaa ana ri na vainy to te agio ror tan fua to ayei ma ainy fatabin ari tana kainy ainy tana binun tsuri.

11 Nainy te tsue of amam ami tan Vurungan Rof nane Krais amam faarei ton tsoiny tatagaa ot tan tanun to, to te reev yan fua tan tanun tsunia. Kat fei amam kat a iring to te naano romam ami te faakouts maromam tana foka te komainy romam, ka iny faakouts mamam? A sikia ma ka na karap, teeva? 12 Mesapan to te fafaatsuts maromi ten Krais te famanat maromi ma faakouts rari tan foiny ta foka te komainy rori ma kaa ri ana ri te toobing tan kat a ka to. Jesan kan, te toobing ovei non tsumam mere, Sailas ai Timoti pon maromi ma faakouts mamam, teeva? Sa kainon to te toobing fi non ya te pon fi romam nei ami ma makok mamam, mam gima sogsog mami ma faan mamam ta foka te komainy romam ma kaa me. A sikia, rof tsun non tsumam ma govets a fo viir patang fifiisen me na sikia ta ka te komainy romam, kat non sa mam sing maamaa ir a vainy ta foiny mam te kat tap ir a vainy ma faamainy vaare rin Vurungan Rof nane Krais.

13 Eye mi nat em to te bibinun fi na vainy koman a saape ten Gov unya tana ngats fan tsian Jerusalem, ri nom to na kainy ainy tsuar poo fi me tana vainy to te fafaan fi naa ri tana fo fifaan tsuar ten Gov na aya. Ai tan nainy te bibinun ror a vainy tana binun tan tsoiny faakor, ri nom kainy ror ta fo pan nar venoo tana fo marei sensen. 14 Jesan kan a Tsunaun tsue of mamam, tan nainy te favaanan iny ror a vainy, Vurungan Rof nane Krais, ari ma nom kainy ta foka te komainy rori ma kaa me ten sei na mes to te nongoiny fi rorin Vurungan Rof.

15 Sai to tsonyo, nyo fakats fi rou nei te gim non ma rof tsonyo ma nom ta foiny, kainon to te toobing fi non ya tsonyo, nyo fakei rarori tatangin. Ana nyo sikia ma kirkir rou a foka to ma tanik ami am faan vatuanyo ta ka tana binun tsonyo tovei roman, a sikia. Nyo mat iny ves tsom evarou, vou nyo te see nonom ta ka tsumi, tana saa a fo fifaan te fakap non kat iny paparaa tsonyo tana binun ten Krais fifiisen me na sikia ta tafan nan. 16 Kainon to te favaanan fi ronyon Vurungan Rof nane Krais, nyo tsugainy tenoor mi rou ya, tana saa Krais tsue of vanyo ma kat fi nei aya. Ana ya tabuiny iring vavajia en to te gim fi ronyo ma kat ya, i tovei, nyo tabuiny nom a fasaraa faarei rou a tsoiny binun babainy a pisiin to te gim fi non ya ma kat a ka te tsue of non ya na tsoiny tatagaa ot tsuan.

17 To ma favaanan iny anyon Vurungan Rof tan koman tsonyo patsukan you, ai to te gim fi Krais ma tsue of vanyo Ya ma kat ya, nyo pon fi rou nei, te toobing ovei non tsuri na vainy ma foiny vanyo. Sana sikia ma kifon ya to tsonyo favaanan iny roun Vurungan Rof nane Krais, a sikia. To te tsue faamuan fi nyo, nyo favaanan iny rou Vurungan Rof, ayei na binun te faan vanyo Krais. 18 Ana saa kat ronyo, nyo te nom a tafan tsonyo tana binun tsonyo na? Nyo onot rou ma binun ana nyo te gima nom a tafan tsonyo, tana sanaan to ayei nyo kat rou a binun tana Tsunaun. Nyo sikia ma tsue of mami ma foiny vanyo faarei varonyo na amaraav, ai tan kat to aya, te kat fapaparei varonyo ana ayei kat faarei non a tafan tsonyo.

19 Ai to kan nyo gima nom a tafan tana binun tsonyo ge nyo sikia ma kaa iny tapuruur ma faakouts patsukainy anyo na tsivou, kainon te sikia fi non ya ta mes ma tagaa ot vanyo, sana nyo tanaf patsukan varou tan kaakaa, ma bibinun babainy of anyo na vainy, ai tan kat to aya, nyo onot rou ma ras fi naa na fokinai ma faaman ari ten Krais. 20 Tovei tan nainy te favaanan iny ronyon Vurungan Rof nane Krais tana taa Jiu, nyo vovou iny rou kat tana taa Jiu, ma ras anyo ri na taa Jiu ma faaman patsu ri ten Krais. Kainon tsonyo gima kaa fain a fo Faun te kirkir iny e Moses, tan nainy te favaanan iny ronyon Vurungan Rof nane Krais tana taa Jiu, tan nainy te pon rori ma manaats rari, nyo kan manaats rou fo Faun to ayei, ma ras kainy anyo ri ma faaman patsu ri ten Krais. 21 Jesan kan tan nainy te favaanan iny ronyon Vurungan rof nane Krais tana vainy sikia ma taa Jiu to te gima kaa ror fain a fo Faun, nyo kaa fiisen ramituari ana nyo vovou iny ton kat tsuri, ma ras kainy anyo ri er faaman kan to ten Krais. Sa sikia ma kat fi nei, nyo ngats fo faun ten Gov, tana saa nyo kaa rou faarei te tsue of fi vanyo Ya Krais ma kaa nyo, ai tana sanaan to ayei, nyo manaats patsu ton fo faun ten Gov.

22 Tan nainy te favaanan naa nyo tana vainy faason tsurin gima matsua, nyo sikia ma kat ta ka te pon iny rorin iring tana mes a fafaaman ma kat, ma onot anyo ma nai fafaakouts anyo ri, er arasan iny to na saf a sanaan ei na ma kat fapaparei ari Gov. Tana sanaan to ayei, nyo kat faarei rou a fo kinai faavot to te favaanan finy anyon Vurungan Rof nane Krais, ai tana fo sanaan to ayei, nyo onot rou ma faakouts ir a vainy ma faaman patsu ri ten Krais. 23 Ana nyo kat to na foka to ma nongoiny fo viir vainy u Vurungan Rof nane Krais, ana ra faavot a fokinai nai nom ror a fo mamatsiny ka to te tsue faman bus iny e Gov, ito tsuri te faamainy ror Vurungan Rof to te faan iny mi Ya tsumam ma favaanan iny.

24 Nyo komainy tsue tsuk iny rou a binun ten Krais, ra te nom tsuen man Tsunia, tana mes a sanaan kanen: u man mi nat em marom tan nainy te kookuar non a mes tan fabiibiu, kainon to te kaa fi minon yan vainy kokookuar kinai, sana isen tsun a mes nom non a tafan a rof tsuan. Sa faarei tsuiny rarorin vainy kokookuar to te kookuar fi rori tan fabiibiu te onot fi rori tan vovou iny a sanaan a rof, ami kan ma vaputs am kaa to, to te koman fi maromi Gov ma kaa, ai tana sanaan tsun to ayei mi onot rom ma nai nom a tafan a rof tsuam to te tsue faman bus iny e Gov. 25 Sai tovei tan nainy te komainy kookuar non a mes tan fabiibiu, ayei ma tagaa ot faarof iny a foka te ainy non ya, ge ma tagaa ot faarof iny a puan tana goros, ge ma tagaa ot faarof iny kat iny faparits vavis a puan ya. Fokinai vainy kokokuar ma vaputs to te komainy vaputs fi rori, er nom to na tafan a rof tsuar i tovei te kajiaa babainy enanon tan ta fo ar nainy tsun. Sana ra ma tagaa ot faarof iny a toto tsuar tana fo mamatsiny kat, ma nom ara na tafan a rof tsuar, ito na sikia ta fafakap nan. 26 Ayei na kifon a ka tsonyo vaputs rou nyo te kaa faarei te koman fi varonyo Gov ma kaa, sa faarei tsuiny non a tsoiny kokokuar tan fabiibiu to te kookuar fatoobing naa non tan fafakap nana pan, ana ayei te gima fapinpin iny a pan te kookuar naa non ya.

Sa faarei tsuiny kainy non mes a fifijuguur to te vaputs fi non ya tan juguur fi naa tana pan te komainy fatoobing non ya, sa kat kan fi non nei, nyo sikia ma kat ta ka, to tsonyo gima fakats faamuan irari.
27 Nyo buts fatatabiny rou a buev kainon to te saraa kamits fi ronyo puau, ma faarei anyo na tsoiny tatagaa ot tana toto nau ana sikia ma pua vanyo to te tagaa ot varonyo. Ito te gim fi ronyo ma kat fi nei, ai te onot non ma ruak, ito te ras fi naa ronyon mes a vainy ten Krais, nyo patsukan you tabuiny gima kookuar faarof naa ma nom anyo ta tafan ta rof tsiau.

Copyright information for `SPS