1 John 3

Guei Ten Gov

Tagaa yam, tan saf mangiir tsian ten Taman to aya tsura na! Mangiir tsian Tsunian karap, to sa koo raroran guei ten Gov—eye, man ovei, aran guei Tsunia fatoobing. San vainy vavaajets tana monaagits to gim to ma faarof rara faarei raror Guei ten Gov, tana saa ri gim kainy ror ma faarof iny e Gov. Fuainy vaatau tsonyo, aran guei Tsunia fatoo bingtovei roman, sai tabuiny arasan non, fei te nai mamatan fi rora ei. Sana ra nat ror tan nainy te ruak minon e Krais, ra ruak faarei kainy ror Ya, tana saa, ara nai tagei ror Ya faarei patsukainy non te kaa fi non Ya. A fokinai to te naano anaanos fiisen miror a faason ten Krais te tabin minon Ya ri nai tagei ror Ya, ri te nai ruak faarei mi Ya, ri te fataanis osing kat iring, faarei tsuiny kainy non te kat fi Krais te fataanis osing bus kat iring.

E sei na mes te aveto non ee, kaa busen tan ngats faun ten Gov; tana saa, kat aveto, ayein ngatsngats faun. Ami natem, Kraisruak me ma nom ravainy Ya na fo aveto tana vainy, an sikia tu aveto te kaa non Tsunia. E sei na mes to te kaa non koman e Krais ee, te gim non ma kat fatatabiny a fo aveto; sai ten sei na mes te kat fatatabiny non a fo aveto ee, te gima tagei Ya, ge ma natiny Ya.

Famanat vaare ta mes ma fagaug mami ya, fuainy guei tsonyo! E sei na mes te kat non kat tavaron ee, ayei na tavaron, faarei tsuiny kainy non e Krais a mes a tavaron. E sei na mes te kat fatatabiny non aveto ee, ayei na mes ten Vinasaar, tana saa, Vinasaar te kat faamuainy bus aveto tanik me tan tatanik. Guei Tsoiny ten Gov te ruak iny mes me tankat tsun to ayei, ma rurei ravainy Ya na fo binun ten Vinasaar.

E sei na mes te agiir me ten Gov ee, te gim non ma kat fatatabiny kat iny aveto, tana saa, u kat ten Gov kaa non koman ya; ana ayei te gima onot ma kat fatatabiny kat iny aveto, tana saa ayei te agiir me ten Gov. 10 Tovei roman ara onot ror ma natiny a ka to, e sein guei ten Gov ee, ai sein guei ten Vinasaar ee. E sei na mes te kaa non tana toto tan fo aveto to ee, ana ayei gima mangiir e vamuinyasiny a fafaaman tsunia, faatok iny non ayei sikia ma agiir me ten Gov.

Mangiir Isiseiny Mes

11 U vegiau te nongoiny ami tan tatanik ito: ara ma fimamangiir isiseiny mes. 12 Ara ma faarei vaare Kein to te tsugei e famuinyasiny tsuan; ayei na mes tana Vinasaar, ya tokoiny famat to famuinyasiny tsunia fatoobing. Kat fei sen Kein tokoiny famat ya ei? Tana saa, a fo kat te kat yan ngi'arapaar, san kat te kat e famuinyasiny tsunian tavaron. 13 To te tsugei fi maromin vainy vavaajets tana monaagits tovei, koma karian vaare yam, vamuinyasiny fafaaman tsonyo. 14 To te mangiir fi roran vamuinyasiny fafaaman tsura, te faatok rarora na ka, ara fataanis osing bus a mat a suu sa ra nom bus a toto na suu, sana mes a sikia tu mangiir ten vamuinyasiny fafaaman tsunia te kaa kane nanon tana mat a suu.

15 E sei na mes to te tsugei non e vamuinyasiny fafaaman tsuan ee, ayei na tsoiny fifitokon; ana mi natem a tsoiny fifitokon a sikia ta toto na suu aaven ya. 16 Ara nater tan mangiir to ayei; Krais fa'orovus iny a toto nan tsura. Ara kan ma fa'orovus iny a toto nar tan fuainy vamuinyasiny fafaaman tsura! 17 To te masun fi non a mes ana ya te tagei e vamuinyasiny fafaaman tsunia te aaruts iny non ta ka, sana ayei na sikia tu reesik tan vamuinyasiny fafaaman tsunia, kat fi non ya ma tsue ya na ka ei, ayei kaa minon mangiir ten Gov koman ya ei? 18 Fuainy guei tsonyo, u mangiir tsura, ma sikia on tan vegiau babainy tan pengot narara; ayei ma mangiir famanman ovei to te pokei faruak non ya tan kat.

19 Ara nat faman fi ror nei tan kat iny famamangiir isiseiny mes tsura, ara kaa faman er tan panaan tana man ten Gov, an fakats tsura te arasan, kainon to tan nainy te tsutsun rora matan a Tsunaun. 20 Sai te kaa miroran fakats nun ana ra te saraa fi nei ara te kat, kat iring, a Tsunaun nai sarei fatsian non ya, tana saa Ayei karap fafisfis pis iny non fakats tsura, Tsunia te natiny non a fo mamatsiny kat te kat rora an kifon fakats tsura. 21 Ai tovei, fuainy vaatau tsonyo, to te gim fi non fakats tsura ma fakaa rara tan vaatsuk, ara tsutsun faparits ror matan e Gov, 22 te faakats fi rora ra te rangats Ya, Ayei faan rarorana foka, tana saa, ara vovou iny rora fo tsuen parits Tsunia, ana ra te kat a ka te komainy non Ya. 23 An tsuen parits Tsunia te kat fi non tovei: ara ma faaman tana asangan a Guei Tsoiny e Jisas Krais, ana ra te fimamangiir isiseiny mes, faarei te tsue faparits of rara Jisas. 24 E sei na mes te manaats non tsuen parits ten Gov ee, ayei kaa non koman e Gov ai Gov te kaa koman ya. Ara nat fi ror nei, e Gov kaa non tsura: ana ra natiny ror ya tan Aaven Taabosto te faan iny Ya tsura.

Copyright information for `SPS