1 John 4

U Aaven Taabos Man An Aaven Gamgam

Fuainy vaatau, ami ma faa mainy vaare rari to te tsue ror a ka ari te nom vaanan to te poo fi me tan Aaven, ami ma tanaf tsom rari, ana mi te nat faarof iny ya te poo fi minon ten Gov ge na sikia. Vainy kinai te favaanan vavis iny ror vaanan gamgam te naa vavis er, ri saats vavis ton mamatsiny pan. Ami onot rom ma tagaa fanatnat iny Aaven ten Gov: ten sei na mes te tsue non a ka, “E Jisas Krais te ruak faarei me na mes faman,” te kaa minon Aaven Taabos to te poo fi me ten Gov, san ten sei na mes te faungis iny non e Jisas te ruak faman faarei me na mes ee, ayein sikia tu Aaven ten Gov, aaven to ayei te poo fi me tana Tsoiny Veer ten Krais; ami te nongoiny ya muan to te naa minon, ai tovei roman kaa busen tana monaagits tovei.

Sai to tsumin vainy fasito ten Gov, fuainy guei tsonyo, mi te faduen ir vainy kinai te favaanan iny vaanan gamgam, tana saa u Aaven to te kaa non tsumi te faakouts maromi ma faaroiny fo vaanan to te parits fafisfis iny non aaven te kaa non tan vainy vavaajets tana monaagits tovei. Ri tsue tsuk patsukainy ror a fo mamatsiny ka tana monaagits an vainy vavaajets tana monaagits tovei nongoiny rarori, tana saa arin fasito fatoobing iny tana monaagits to. Sana mam vainy to te nom men vaanan te poo fi me ten Gov. E sei na mes te nat faarof iny non e Gov ee, te nongoiny non vegiau tsumam; ai sei na mes a gima fasito ten Gov ee, gim kainy non ma nongoiny mamam. Tan kat to aya, ara onot ror ma inainy fanatnat iny saf Aaven man, an saf aaven gamgam na.

Mangiir Ten Gov An Mangiir Tsura

Fuainy vaatau, ara ma fimamangiir isiseiny mes, tana saa u mangiir to te poo fi minon ten Gov. E sei na mes te mangiir non a mesmes ee, ayei te agiir me ten Gov ana ayei kan nat faarof iny non e Gov. E sei na mes te gim non ma mangiir a mesmes ee, ayei sikia ma natiny e Gov, tana saa e Gov, Ayei fakifon iny non mangiir. To sen Gov faatok iny mangiir Tsunia tsura, sana Ayei faan iny me na isen tsun a Guei Tsoiny Tsunia tana vainy tana monaagits to, ma kaa mi ra na toto na suu i Tsunia tsun. 10 U kat iny mangiir a mesmes: ayein kat te komainy non e Gov. Ara ma fakats fi vaare nei ara te mangiir faamuainy e Gov, san e Gov te mangiir faamuainy rara to sana Ayei faan iny me na Guei Tsoiny Tsunia tsura ma pats ravainy Ya na fo aveto tsura tana koma seeve ten Gov.

11 Fuainy vaatau, tan kat Tsunia to aya, Gov faatok rara, Ayei te mangiir fiisok rarora, ana ra kan ma fimamangiir isiseiny mes. 12 A sikia ta isen ta mes ma tagei vaarik bus e Gov, sai to te fimamangiir fi roran isiseiny mes, Gov kaa non tsura an mangiir Tsunia te tamainy faarof non a koma rara.

13 Ara nater ara kaa er Tsunia, ana Ayei kaa en nato tsura, tana saa Ayei te faan bus iny men Aaven Tsunia tsura. 14 Ana mam tagei Towa ana mam tsue of to na mesapan, Tsunia te faan iny me na Guei Tsoiny Tsunia te faarei me na Tsoiny Fiisaup tana vainy tana monaagits tovei tana fo aveto ana mat a suu. 15 E sei na mes te tsue pokei iny non e Jisas Ayei na Guei Tsoiny ten Gov ee, Gov kaa non tsunia, ana ayei kaa non ten Gov. 16 To sana ra patsukaner nat ror ana ra faason ror tan mangiir te kaa minon e Gov tsura.

Gov, Ayei te fakifon iny non mangiir, ai sei na mes te kaa non tan mangiir to aya ee, kaa non ten Gov ai Gov kaa kan tsunia.
17 Aito te kaa rora koman e Gov, u mangiir Tsunia te tamainy faarof non a koma rara; tan kat to aya ra ongoor ror tan nainy vaatsuk, tana saa ra kaa faarei tsuiny e Krais tana monaagits to, Ayei te mangiir rara ana ra mangiir kainy Towa. 18 Sikia tu oraav tan mangiir; u mangiir ten Gov to, te fatamainy faarof non ya sa nom ravainy a fo mamatsiny oraav, tana saa u oraav te nom non a fasaraa. A mes te oraav non sikia non ma tamainy faarof u mangiir ten Gov to ayei.

19 Ara mangiir ror e Gov, tana saa e Gov mangiir faamuainy rara. 20 To te tsue non ta mes a ka, “Nyo mangiir rou e Gov,” sana ayei tsugei non e vamuinyasiny fafaaman tsuan, ayei na mes a gamgam, tana saa e sei na mes te gim non ma mangiir e vamuinyasiny fafaaman tsunia ee, to te natiny tagei non ya, te gim kainy non ma onot ma mangiir e Gov, to te gim non ya ma tagei. 21 Krais faan iny tsuen parits tovei tsura: E sei na mes te mangiir non e Gov ee, ma mangiir kainy e vamuinyasiny fafaaman tsunia.

Copyright information for `SPS