1 John 5

Vainy Faaman Te Fabiun Kat Tana Monaagits To

E sei na mes te faamainy non e Jisas, Ayei na Krais ee, ayei te agiir me ten Gov, ayei te faarei non a guei ten Gov; ai sei na mes te mangiir non a Taman ee, te mangiir kainy non a guei Tsunia. Ara nat ror, ara mangiir ror fuainy guei ten Gov tan mangiir Ya ana ra te manaats a fo tsuen parits Tsunia. Mangiir e Gov te faarei non, ara kat ror a ka te tsue iny non Ya ara ma kat, an tsuen parits Tsunia gim non ma parpaar tsura, tana saa fuainy guei te agiir me ten Gov te fabiun kat tana monaagits to. Kat iny fabiu tovei—faason ten Krais, ana ra te onot ma fabiun kat tana monaagits to te faason rora ten Krais. Sei te onot non ma fabiun kat tana monaagits to ee? A mes tsun te faaman non ten Jisas, Ayei na Guei Tsoiny ten Gov.

Gov Te Pokei Men Vegiau Tana Guei Tsoiny Tsunia

Jisas Krais Ayei na isen te naa me; an vegiau pokei mi Towa Tsunia na Guei Tsoiny ten Gov tan nainy te naa mi Ya fiisen men kat iny fapeenan me na aurom, ai tan nainy te tatsiiun rafatsiny Tsunia tana pagafuan. Ayei gim ma naa me fiisen me na aurom tsun, sai tana aurom ai tan rafatsiny kan. An Aaven Taabos patsukanen te pokei iny me na man nane Jisas Ayei na Guei Tsoiny ten Gov, tana saa Aaven Taabos Ayei na man. Te kaa minon fopis viir tsuefa'arasan nane Jisas a Guei Tsoiny ten Gov. Ayein Aaven Taabos, ana aurom an rafatsiny; ana ri na ina pis kaa miror sen fakats tsun. Ara te faamainy ror vegiau te pokei rora vainy. San vegiau te pokei non e Gov te man fafisfis pis non vegiau tana vainy. An vegiau te pokei bus iny e Gov to ayei, u vegiau nana Guei Tsoiny Tsunia. 10 To ten sei na mes te faamainynon a Guei Tsoiny ten Gov to ayei ee, kaa bus men vegiau to koman ya; san ten sei na mes te gim non ma faamainy e Gov ee, ayei te kat faarei non e Gov, a mes a gamgam, tana saa, ayei te gima faamainy vegiau te pokei iny e Gov tan kat tana Guei Tsoiny Tsunia. 11 Vegiau te pokei iny e Gov tovei: Gov faan bus iny a toto na suu tsura, ana toto to aya te kaa non koman a Guei Tsoiny Tsunia. 12 E sei na mes te kaa minon a Guei Tsoiny ee, ayei te kaa minon a toto to ayei: ai sei na mes te gim non ma kaa me na Guei Tsoiny ten Gov ee, ayei kan te gim non ma kaa me na toto to ayei.

13 Nyo kirkir of mamin vainy te faaman rom tana asangan a Guei Tsoiny ten Gov ma nat ami, ami kaa bus me na toto na suu. 14 Ara te ongoor ror e Gov ana ra te naa me matan Ya, tana saa, ara te nat ror Ayei te nongon rarora tan nainy te rangats rora Ya tan ta ka te vovou iny roran mangiir Tsunia. 15 To te nat fi rora nei, Ayei te nongon rarora te rangats rora Ya, ana ra te nat kan, ara nom famainy rora kaa to te rangats rora Ya.

16 Te tagei fi rom anyi vamuinyasiny faaman tsumanyi te kat non aveto, an aveto to ayei te gima mei naa ya tana mat a suu, anyi ma faakats of ya ten Gov, ai Gov te nai fainy ya na toto na suu. Kat to aya te naa of tsuiny non a vainy te gim ror ma kat aveto te gim non ma naa fi tana mat a suu. San te kaa minon aveto te naa fi naa non tana mat a suu, ana nyo gim rou ma tsue of mami ma faakats of ya ten Gov. 17 Fo mamatsiny kat iring, u aveto, ai sai te kaa minon aveto te gim non ma mei fi naa na mes tana mat a suu.

18 Ara te nat ror, ere sei te agiir me ten Gov ee te gim ror ma kat fatatabiny kat aveto, tana saa a Guei Tsoiny ten Gov te bei ot faarof rarori, ai Vinasaar te gima pets on rari.

19 Ara te nat ror, aran guei ten Gov, kainon a monaagits to te kaa non fain tatagaa ot tana Vinasaar.

20 Ara natiny ror a Guei Tsoiny ten Gov te naa ename ana Ya faan ratuaran fakats ma nat faarof iny ara na Gov a man. Ana ra kaa ror koman Ya, Tsunia na man, ana ra te kaa kan koman a Guei Tsoiny Tsunia, Jisas Krais. Ayei na Gov a man, ana toto na suu.

21 Fuainy guei tsonyo, ami ma fataanis osing a fo gov gamgam! Man ovei.

Copyright information for `SPS