a(Vadou 34.8)
b(Aisaia 28.16)
c(Vadou 118.22)
d(Aisaia 8.14)

1 Peter 2

A Fats Te Kaa Minon A Toto Tana Numaa Tana Tsunaun

Mi ma nom ravainy a fo kat iny aveto: ton koma iring iny a mesmes, ana vevegiau iny a gam, an kat mapam, an fitsufainy iny a mes a masun, an sisigan mes. Ami ma faarein guei meran, te iinyu fiisok ror ma sus, mi ma iinyu iny Vegiau Ten Gov to te faarei non a kainy ainy tana aave mami, iton vegiau taabos an saavits tan nainy te gogosias romi ya. Mi te fakats ya, mi nai karap fatsian emarom tana Tsunaun ai tana sanaan to ayei ami nai matsua emarom tana faaman to tana tou tabin me ten Krais ma saup fatabin rara Ya tana monaagits to te nai kaa fiisen mirora Ya tan mamatsiny nainy. U Vegiau Ten Gov te tsue na ka,

“Tovei roman, ami inainy fanatnat bus iny ka iny saavits nana Tsunaun tsumi.” a 
Taami yam tana Tsunaun, Ayei faarei non a isen a marats te kaa minon na toto, a vainy a kinai te tsugei Ya ri kat faarei Towa na mes babainy, sen Gov pisainy bus Ya ana Ayei na saavits fiisok matan e Gov. Ami kan, te faarei rom fo marats te kaa mirom toto. Gov komainy maromi ma faarei na pan tana saape te kaa non a Aaven Ya, tan kat to aya mi faarei nats rom tsoiny faakor, ma binun faarei ami ri am kat to na fo fifaan ten Gov, koman e Jisas Krais, Gov komainy fiisok non a fo fifaan to ayei, tana saa Vegiau Ten Gov te tsue na ka,

“Nyo pisainy bus a isen a fats a marats a saavits fiisok. Ai tovei Nyo fakei Ya faarei na fats a karap ovei tana ngats fan tsian iny Saion, ai sei na mes te faaman non Tsunia ee, te gim non ma nai rejiaf on nats.” b 
Ai to tsumi na vainy te faaman em ten Krais, Ayei na fats a saavits fiisok; sai to tsurin vainy vavaajets,

“A fats a marats to aya, tsoiny fatsun numaa te tsugei faarei Ya na iring, sai te ruak faarei na fats a karap ovei tana numaa.” c 
An mes karan nan Vegiau Ten Gov kan te tsue na ka,

“A fats a marats to aya, te kat ror a vainy ri te tsukakab, ai te nai kat fagotsiny rari.” d 
Ri tsukakab ror ri te gotsiny tana saa ari gima faaman er manaats ton vegiau nane Krais to te tsue fi Gov muan te nai ruak nats non.

Sana mi gima faarei rari, Gov pisan bus mami, ana mi faarei ton vainy tan vun Tsunia fatoobing. Ana mi faarei rom tsoiny faakor tana Aatouf, mi faarei ton vainy Tsunian taabos fatoobing an fasito Tsunia. Gov pisan bus mami ma tsue pokaa iny fo kat rof te kat bus Ya tsumi. Tsunia te fikoo mami ma naus osing men kat tana uurup, ana Ayei fakei matuami tana arasan a saavits ovei Tsunia. 10 Tabuiny natiny romi Krais, mi faarein vainy babainy, mi gim kan to ma natiny a tagtag ten Gov, sin tovei roman, ami nom bus a tagtag Tsunia, amin vainy Tsunia fatoobing.

Tsoiny Binun Babainy Ten Gov

11 Nyo sing maromin fuainy vaatau tsonyo, ami faarei rom a vainy sikia ta fan ana min vainy sagoor tana monaagits tovei! Mi ma fataanis osing fo kat iny maging tan puainy mes to te fidaatsun minon a aave mami. 12 U kat tsumi tsun ma tavaron faarof me fapoopoan nar vainy vavaajets ai tan nainy te pon rori ma sak mami tu vegiau, ri fakats fatabiny ror fo kat tavaron tsumi, ana ri te nai fafaatouf a asangan e Gov tan nainy te tabin fatabin minon Ya.

13 Fauf yam a tsivom, fain fuainy tsunaun tan petoo te tatagaa ot iny ror a vainy tana saa mi komainy kat fapaparei rom a Tsunaun e Jisas Krais. Fauf yam a tsivom fain a tsunaun a tsigtsig tsuam tana gum fan tsumi am manaats kainy ton vegiau tsunia, 14 an fuainy tsunaun tana gamaman, to te jiats mi ya ma fasarei rari rin vainy kat kat aveto, ana ri te tsue faarof naa tana vainy te kat ror kat tavaron. 15 Koman ten Gov tovei, Ayei komainy maromi ma kat kat tavaron an kat tavaron to ayei te tsue tap raror vegiau nun tan vainy piou ma tomani ri. 16 Mi ma faarei tsuiny vainy uur, tana saa, u kat to aya, Gov komainy non ya, ito tan kat, kat tavaron, sai te gim non ma faarei mami te uur rom tan kat kat iring; a sikia, mima kaa faarei tsoiny binun babainy ten Gov. 17 Mi ma famaari na fo kinai, am mangiir to na fo vainy fafaaman, am oraav to Gov, am famaari ton tsunaun tana gamaman.

Mi Nai Saraa Kamits Rom Faarei To Te Saraa Kamits Fi Krais

18 Min isiseiny tsoiny binun babainy, ma fauf a tsivom fain tsoiny tatagaa ot tsuam, am famaari faarof towa, sikia ma tsunia tsun a tsoiny tatagaa ot a rof, a sikia, to tsunia kan a tsoiny tatagaa ot a peepeits. 19 Gov faparits maromi tan kat to aya, tan nainy te tsutsun fareits fi mi, mi saraa kamits to niman ya, kainon to te gim ami ma kat ta iring tana saa, ami natiny rom koman ten Gov to ayei te kat ami. 20 An saf tsue faarof na te nom romi ito te tsutsun fareits fi mi, mi saraa kamits to tan nainy te kat amin kat iring? Sai to te kat romin kat tavaron ana ri te kat fijior mami mi te tsutsun fareits am saraa kamits to, Gov paparaa fiisok iny non kat to aya. 21 Gov fikoo bus mami ma saraa kamits ami, tana saa, Krais saraa kamits of bus mami, ana Ya faatok matuami ma vovou iny amin kat Tsunia. 22 Ayei gima kat kat aveto: ana sikia ta isen ta mes ma nongoiny tu gam nguen Ya. 23 Tan nainy te tsue fifiiring ari Ya ana Ayei gim to ma fatanai rari; tan nainy te kat fatafisuan ari Ya, Ayei saraa kamits Ya gim to ma tsue faoraav rari, sana Ayei suu tsun iny a tsivon ten Gov a tsoiny vaatsuk a tavaron. 24 E Krais tsivon patsukanen to te ong fo aveto tsura puan Ya, to sana Ayei naa fi tana pagafuan, ma kaa faarei aran vainy mat tan aveto an aveto sikia to ta parits ana ra kaa faarei ton vainy toto ma kat aran kat tavaron. Ai tana fo tageev puan Ya, tsipaar fatabin pis matuami. 25 Muan mi faarein siip te nun osing a sanaan tsuri; sin tovei mi tabin fatabin emame sam vovou iny rom a Tsoiny Veis ana Tsoiny Bei Ot a rof tana fo aave mami.

Copyright information for `SPS