a(Vadou 34.12-16)

1 Peter 3

Muiny Mataa

Jesan kan tsumin isiseiny moun fanging ma fauf a tsivom fain a tsoiny fanging tsuam, ai to te gim fi non e natsiom ma faamainy vegiau ten Gov, ayei onot non ma faamainy a man ito te tagei fi non yan kat rof tsumanyi, sikia ma tan fo vegiau te tsue iny rom anyi, tana saa, ayei nai tagei tsuiny non e natsun ya te kat famaun fi non ya to ana ayei te famaari natsiony ana ayei te fatsiitsii Gov. Anyi ma kat fakaamos tsun vaare jiarasan, ito te siruk faarof finy rom anyin fo funuu nam, ge maagmaag fi rom anyi na fo maag te kat ari tan gol, ge tan vau men fo vau gengen tsumanyi, a sikia. Kifon kat fakaamos tsumanyi i tovei tan mamatan faarof, ma poo fi me tana man aave manyi, ana fo kaamos gengen to ayei gim ror ma kajiaa ravaa, sana koma tamee an aaven maun saavits fiisok non matan e Gov. Tan kat to aya, tsurin fo muiny taabos muan anaanos Ya ma faan rari na ka te tsue faman of rari Ya ma faan iny tsuri, ana ri te kat fakaamos fi nei aya, ri te fauf a tsivor fair natsior. E Sera te kat fi nei aya: ayei te manaats e Abraham ya koo towa na, “Tsunaun.” Tovei roman amin fuainy guei moun ten Sera to te kat romin kat tavaron mi kan ma oraav vaaren ngue poor.

Ami kan isiseiny tsoiny fanging, mi ma nat faarof iny moun tsuam te kaa faavot fifiisen fi mirom anyi ya, anyi ma famaari faarof ya tsunia na pua vegoo. Anyi ma kat fi nei tsunia tana saa, ami na fo kinai faavot nai nom rom a toto na suu faarei non a fifaan tsumi ten Gov. Sai to te gim fi rom anyi ma kat kat to aya, fo faakats tsumi gim non ma biny nats.

Saraa Kamits tan Kat Tavaron

Nyo fakap fi rou vegiau tsonyo nei: ami na fo kinai ma kaa men senviir fakats an reesik; mi ma mangiir a mesapan faarei vamuinyasiny fafaaman, am tagtag ratuari, am fauf to na tsivom mi te faakouts ir a mesapan. Mi ma biny vaaren kat iring fiisen men kat iring, ge mi ma biny vaaren tsue fiiring men tsue fifiiring, a sikia, mi ma biny fatabiny kat to aya tan fafaakats of rari ten Gov ma kat faarof rari Ya, tana saa, Gov tsue faman ma kat faarof mami tan nainy te fikoo mami Ya muan, 10 faarei non Vegiau Ten Gov te tsue na ka,

“E sei na mes te komainy paparaa minon a toto tsuan ee, ge ma tagei yan nainy rof tana toto tsuan, ma fataanis osing tsuen iring ana ya te faonot tana fo gam.
11 Ayei ma takopis osing kat iring ana ya te kat, kat tavaron; ayei ma sainy a aaverof ana ya te nom tap faparits iny ya,
12 tana saa, a Tsunaun matoong fasuu tsun non tan vainy tavaron ana Ya te nongoiny faakats tsuri tan mamatsiny nainy; sana Ayei veer non a vainy kat kat ror kat iring.” a 
13 Sei te kat fiiring maromi, to te parits romi tan kat kat rof ee? 14 Sai to kan, to te saraa kamits fi romi tan kat kat tavaron, paparaa tsian tsumi! Oraav vaare ir yam a vainy, ana mi te koma patang vaare rari. 15 Sana mi ma fa'atouf e Krais aave mami ma faarei Ya na Tsunaun a Taabos. Mi te kakoun ma biny ta mes te rangat fi maromi ri saf a kifon a tou naano anaanos tsumi tana tou tabin me ten Krais na. 16 Sana mi ma kat faraaraif mi te famaari rari, an fakats tsumi ma arasan faarof, ai to tan nainy te tsue fiiring maromi ri na mesapan, ge tsue vaaserere maromi, tan kat tavaron tsumi to te vovou fi romi Krais, ri nai rejiaf iny ror vegiau te kat ari tsumi, 17 tana saa, te rof fiisok non te saraa kamits fi romi tan kat tavaron te kat ami, to te koman fi non e Gov, sai te mamatan fifiiring ovei non to te saraa kamits fi romi tan kat iring te kat ami, 18 tana saa, Krais Ayei na mes a tavaron to te mat of a fo aveto tsumi na fo kinai vainy aveto tan sen tsun nainy, tan kat to aya, Ayei ras matuami ten Gov. Ri atsuiny famat a puan Ya, sana Ayei toto fatabin en tan aaven, 19 ai tana aaven Ya, Ayei naa fi enato sa favaanan tan fo aaven to te kaakaa tan kotskots. 20 A fo aaven to ari, u aaver a vainy to te gima manaats e Gov, tan nainy te anaanos faamo rari Ya, te kat finy e Noan ak. A tee vainy tsun te kaa koman ak onots a ina jian a mes to te saup fatabiny e Gov tan teisinuu. 21 An teisinuu to aya, faatok iny non kat iny fapeenan to te saup fatabin mami, sikia ma kat iny garus a fo bong tan puainy mes, san faakats naa ten Gov rangat iny ror kat iny anofe ravainy aveto an kat iny fataabos aaven, to te onot non ma saup fatabin mami tana tou tsun fatabin ten Jisas Krais tana mat Tsuan. 22 Krais naa fi en Gormirmir, ana Ayei kaa non tana pan iny fatsiitsii tan panainy matou ten Gov. Ana Ayei tagaa ot raror a fo morena ana fo aaven parits ana fokan reits.

Copyright information for `SPS