a(Vegiaun Nat 11.31)

1 Peter 4

Ara Ma Kaa Ra Te Kat A Binun Ten Gov

To sen Krais saraa kamits puan Ya, to sana mi kan ma parits patsukanem tan senviir fakats te kaa mi Ya, tana saa a mes te saraa kamits busen puan ya, te naus osing bus kat aveto tsunia. Tanik non roman ai te naa patsukanen naanaa, ami ma kaa vaare tan kat iny fakats iring iny fatsuiny koman parits tan puainy mes, sana mi ma vovou tsun iny koman ten Gov, tana saa ami fakap babainy tsuiny nainy kinai muan sam kat faareir vainy vavaajets te komainy fiisok fi rin kat iny tsikoor, an kat tan komainy kat aveto tan puainy mes, an kat iny jiu famafuu, an kat iny kat kainy guainy an kokorom, an kat iny jiu fapeepiou men jiun mafuu, an kat iny fafaatouf fo kaisa tan gov gamgam. Tovei roman rin vainy vavaajets karian iny kat to te gima natiny kat fatatabin pis amin kat iring, ito te gima mi ma sovaar ir vainy vavaajets to ana ri fijiar matuami. Sana ri nai tsutsun ror matan e Gov ri te pokei faruak fo kat te kat ari. Tsunia te kakoun en tan kat vaatsuk tan vainy te toto kaner raror an vainy te mat buser. To aya na kifon a ka, san Vurungan Rof nane Krais favaanan faamuan kan naa tana vainy tabuiny mat rori. U man, pua rari to te mater faarei tsuiny ror vainy aveto faavot mat ror, san aaver vainy to te faaman nai kaa fiisen miror e Gov.

Ara Ma Binun Fiisen Me Na Fo Fifaan Te Faan Rara Gov

Fafakap nan mamatsiny ka faavot te sisiruu ename. To sa mi ma fakats faarof, mi te tagaa ot faarof patsukan iny fakats an kat tsuam, mi te onot ma faakats. Mi ma mangiir famainy a mesmes, tana saa, mangiir rubas faavots non a fo aveton kinai tana mesmes. Pue yam a fo numaa tsumi tana mesapan mi te makok faarof rari ana mi te vegiau tsuk vaare rari. 10 Isiseiny mes tsumi ma tagaa ot faarof iny a fo fifaan tan Aaven Taabos te faan iny e Gov tsumi poo me tana koma ree'un Tsunia, faarei non fo viir fifaan karap kainy faakouts mes panainy vainy ten Gov. 11 E sei na mes to te nom fifaan tan favaanan ee, a nguen ya ma favaanan iny Vegiau Ten Gov fatoobing, ai sei na mes to te nom fifaan tan fafaakouts mes vainy kaner ee, ma faakouts fiisen me na parits te faan iny e Gov tsunia, tan kat to aya, Gov nom non asangan karap tana fo mamatsiny ka te kat romi tana asangan e Jisas Krais. A siinaiv ana parits a reits ma naa Tsunia tan mamatsiny nainy, a sikia ta fafakap nan! Man ovei.

Patang Me Na Saraa Kamits Tana Saa Amin Vainy Fafaaman Ten Krais

12 Fuainy vaatau tsonyo, koma karian vaare iny yam tanaf te faruak non saraa kamits tsumi, ya te faarei me na ka na foun te ruak fi non ya tsumi. 13 Mi ma mamagat, tana saa, ami te saraa kamits faarei tsuiny to te saraa kamits fi Krais, tan kat to aya, mi nai via tsitapuu mirom mamagat tsian tan nainy te tabin minon Ya fiisen minon Siinaiv Tsunia. 14 To te tsue fifiiring fi maromi ri, tana saa, ito tsun kan tana faason tsumi ten Krais, mamagat yam, ayei na kifon a ka san Aaven Taabos ten Gov, u Aaven kaa minon siinaiv, kaa non tsumi. 15 To te tokon mes fi romi, ge kabuts romi, ge mi kat rom a foka na fo iring, ge mi tsue kabuts rom a mesapan ana mi te saraa kamits, kat non tsonyo nongon mami te kat kat fi rom tovei. 16 Sai to te faarei romin vainy fafaaman ten Krais, mi te saraa kamits, rejiaf vaare yam, mi ma tsue faarof naa ten Gov, tsumi te kaa mirom a asangan e Krais. 17 Ito tan nainy te faaroiny non e Gov, u vainy fasito Tsunia fatoobing, arin vaamuan nar vainy to ari te naa faamuan ror tan vaatsuk. To te tanik non nei tsura, ai te nai kap naa tsurin vainy vavaajets to te gima manaats Vurungan Rof nane Krais te poo fi me ten Gov, an vaatsuk tsurin iring vavajia fiisok. 18 Faarei tsuiny kainy non Vegiau Ten Gov te tsue na ka,

“To te opaar fi non ya ma saup fatabin ir yan vainy tavaron, fei te kat fi ror vainy vavaajets iny e Gov an vainy kat kat aveto ei?” a 
19 To tsurin vainy te saraa kamits ror, tana saa Gov komainy rarori ma kat fatatabiny kat rof, ana ri ma faason patsukan ra naa tana isen to te fapogaar rari, Ayei tsun to ayei, onot rora ma faason naa Tsunia.

Copyright information for `SPS