1 Thessalonians 1

Anyo Pol ai Sailas ai Timoti, amam kirkir naa rom noun tovei te naa fi non tan gum nar vainy fafaaman tana ngats fan iny Tesalonaika, ito na vainy to te kaa ror koman ten Gov a Taman ana Tsunaun Jisas Krais.

Mam faakats of rom a koma ree'un ana aaverof ten Gov ma kaa fiisen mamimi.

Toto Ana Faason Tana Vainy Fafaaman Tana Taa Tesalonaika

Amam natiny tsue faarof rom ten Gov tan mamatsiny nainy tsumi faavot, ana mam natiny asang mami tana fo faakats tsumam tan mamatsiny nainy. Amam gima anofen mangiir tsian tsumi tana fo binun tsian ana faason na parits te faruak me na man ana mi suu iny ton fakats tsumi tan naano anaanos a tou tabin me tana Tsunaun tsura e Jisas Krais, mam tsue iny naa rom ya ten Gov, a Tamarara.

Vamuinyasiny fafaaman tsonyo, mam natem, Gov mangiir fiisok maromi ana Ayei pisan matuami, ma fasito mami Ya, tana saa tan nainy te mei mi mam Vurungan Rof nane Jisas tsumi, ka te tsue of im yam sikia ma vegiau babainy sai te faruak me na parits ten Gov te sof mami, tana saa Aaven Taabos te sak a aave mami an Vurungan Rof nane Jisas te tsue of im yam, man ovei. Ana mi natem mato, tan kat tsumam tan nainy te kaakaa fiisen mamimam ami, te faakouts mami ma kaa fatavaron me tan nainy te pokei iny amam vaanan man naa tsumi. Ana mi vovou iny ton kat tsumam an kat tana Tsunaun; to te paparaa fi romi tan nainy te saraa kamits fi romi, tana saa ami te nom vaanan man fiisen me na mamagat to te poo fi me tan Aaven Taabos, kainon tsuri to te tsugei rora Tsunaun te naa miror er fakamits matuami. Tan kat to aya, mi faarei rarom a sanaan tan vainy fafaaman tana gum fan iny Masedonia, ai tana gum fan iny Akaia te onot rari ma vovou iny, tana saa vaanan tana Tsunaun poo ising minon ngue mami te saats vavis a fo mamatsiny pan, sikia ma tana gum fan iny Masedonia ai Akaia tsun, san vaanan nana faason tsumi ten Gov te saats vavis a fo mamatsiny pan, to sana sikia pis tu vegiau te kat romam. A vainy to ari te tsue tsuk mami, te fafasung finy ami mam, te vavis mimam tsumi, ai to kan te takopis osing amin fo kaisa mi takopis fi to ten Gov, mi faarei ton tsoiny binun ten Gov a toto ana man, 10 ana mi te anaanos a Guei Tsoiny Tsunia te of fi minon Ya Gormirmir—e Jisas, to te fatoto fatabiny e Gov, ana Ayei saup fatabin ratuara tana koma seeve ten Gov to te naanaa minon.

Copyright information for `SPS