1 Thessalonians 4

U Gumgum Te Kat Fapaparei Non E Gov

Fafakap nan ya, fuainy vamuinyasiny fafaaman tsonyo, ami nat faamuan bus iny kat iny fapaparei e Gov tana tou kaakaa tsumi, tana saa mi nat bus iny a fo faatsuts te faan iny amam tsumi to te poo fi me ten Jisas a Tsunaun. Ami kaa rom koman Ya, tan kat to aya, mam sing faparits maromi tana asangan e Jisas a Tsunaun ma vovou faarof fatatabin patsukan iny amin vegiau Tsunia. U koman tsian ten Gov tovei, ami ma taabos me am kaa fajesa osing ton kat iny tsikoor, an kat iny fipisui, an kat iny fifiinaum, tan kat to aya ami ma fanging isisen moun tsuam fatoobing ma vovou iny amin kat iny taabos an kat tavaron matar a vainy, ma gima kaa mimin kat iny fakats iring iny fatsuiny koman parits tan puan am faarei ton vainy vavaajets te gim ror ma natiny kat ten Gov an koman tsian Tsunia.

Ana mes pis a ka tan kat iring tovei, ami ma gam vaare am fipisui vaare miton moun tan mes vamuinyasiny tsumi, tana saa, a Tsunaun nai fasaraa fiisok maromi tan kat to aya to te vegiau of bus im yam muan.

Gov gima fikoo rara ma vovou iny kat iring to te via miror kat iny tsikoor, fipisui, an fifiinaum, sana Ayei komainy rarora ma taabos ana ra te kaamos me. E sei na mes te tsugainy non ma vovou iny a fo fifaatsuts to ee, ayei gim non ma tsugei vanyo, na mes babainy, san e Gov, to te faan iny non Aaven Taabos Tsunia tsura.

Nyo gim rou ma kirkir pis iny tu mes tu vegiau nan kat iny mangiir tsumi tana fo vamuinyasiny fafaaman. Ami patsukanem yam nom bus faatsuts nan ya ten Gov, tan kat iny famamangiir isiseiny mes tsumi. 10 Ana mi kat fatatabin fi emato to tana fo vamuinyasiny fafaaman tana fo pan faavot tana gum fan iny Masedonia. To sa mam sing maromin vamuinyasiny fafaaman ma vovou faarof fatatabin patsukan iny amin kat to ayei.

11 Ami ma kaa men koman tsian iny gum fatomani am makok to na foka tsumi patsukanem yam. Mi ma siiva patsukan of a puam tan faakouts a tsivom, faarei te tsue of im yam muan. 12 Tan kat to aya, mi nai kaa faarof emarom matar vainy vavaajets, ana mi te gima naano ta mes ma faakouts mami tan ta ka.

Tou Tabin Me Tana Tsunaun

13 Vamuinyasiny fafaaman tsonyo, amam komainy maromi ma natiny a man nar vainy to te mater, am reesik am onanun vaare to, faarei rarom vainy vavaajets to te gim ror ma naano er anaanos ton nainy tana tou tsun fatabin tana mat. 14 Ara te faamainy e Jisas mat ana Ya tsun fatabin pis to; to sana ra faaman ror ten Gov nai mei minon a vainy to te mat fiisen me na faason tsuar Tsunia te of fatabin fiisen miror e Jisas.

15 U faatsuts tana Tsunaun te tsue of maromiam to: aran vainy fafaaman to te toto farokot ror to tan nainy te tabin minon a Tsunaun te gim ror ma mumua ir vainy fafaaman to te mater, 16 tana saa Tsunaun patsukanen te of minon, poo fi minon Gormirmir fiisen men kuu tsian an tsuen parits; ana nguen a tsunaun tan morena; an tangis nana tsufing ten Gov. Ana rin vainy fafaaman ten Krais to te mater nai tsun fatabin faamuan pis ror; 17 ana ran vainy fafaaman to te toto farokot ror tan nainy to aya, ana Ayei nai ras fapaas rarora fiisen ramirori unya koroo ma tainytainy ara na Tsunaun korosuu ma kaa ovei fiisen mi ra na Tsunaun tan mamatsiny nainy. 18 Sai tovei, faparits ir yam a fokinai tana fo vegiau to.

Copyright information for `SPS