1 Thessalonians 5

Kakoun Of A Tou Tabin Me Tana Tsunaun

Vamuinyasiny fafaaman tsonyo, amam sikia ma onot ma kirkir of mami saf nainy ge farainy te nai ruak non a foka to tana tou tabin me ten Krais na, tana saa, ami patsukan a fokinai te nat faarof em tan nainy tabin me tana Tsunaun fakarian tsun minon faarei non a mes a kakabuts te naa fi minon ya tana voiny. Te tsue rora fokinai, “A fo mamatsiny ka te aaverof er tovei roman ana ra kaa faarof ror,” sen tsun an nainy iring tsian te ruak rari, ri gim ror ma aruwas on, te kat faarei non a kamits to te ruak non tana moun te kakoun non ma faagiir. Sana min vamuinyasiny faaman tsonyo gim rom ma kaa tana uurup, to ma gima karian on iny amin nainy to tan tabin me tana Tsunaun, te faarei non na tou naa me tana mes a kakabuts, tana saa, ami na fokinai vainy, ton vainy tana arasan ana min vainy tana nuaf. Aran sikia ma vainy tana voiny gen vainy tana uurup. To sa ra ma faarei vaare na mes a pan goros tsun ror; ara ma kaa iny tagun tsun an fakats tsura te arasan me. Ito tana voiny a vainy mata goros ror; ai to kan tana voiny, a vainy jiu famafuu ror. Sana ran vainy tana nuaf, ra ma fakats fa'arasan. Ara ma nom kat iny faason an kat iny mangiir faarei non kon nana puaan, ana ra ma kookof iny kat iny naano anaanos a tou tabin me ten Jisas ma saup rara Ya ma faarei ara ya na sapou nana puaan. Gov gima pisan rara ma nai saraa kamits of a koma seeve Tsunia, sana Ayei komainy saup fatabiny rarora ma nom ara na toto to te poo fi me ten Jisas Krais a Tsunaun tsura te mat of rara, tan kat to aya, ara nai kaa fiisen miror Ya, kainon te toto fi rora ge te mat fi rora tan nainy te naa minon Ya. 11 Tan kat to aya mi ma faparits ir isisen tsumi, am faakouts matuamin isisen ma karap me na faason tsumi faarei te katkat fi romi tovei.

Fafakap Nana Fo Mar Vegiau Ten Pol

12 Mam sing maromin fuainy vamuinyasiny fafaaman, ma famaari faarof ir tsoiny mumua to te bibinun ror tan favaanan fapoopoan namami ito na vainy, Gov te pisan rari ma faatok mami er faatsuts matuami. 13 Faatok ir yam kat iny fatsiitsii faarof an kat iny mangiir tana saa, tana fo binun te kat ari. Mi te kaa fatatabin me na aaverof fapoopoan namami.

14 Mam tsue faparits of maromin fuainy vamuinyasiny, tsue faparits of ir yam vainy karous, am faparits ratuarin vainy fafaaman te gima ongoor ror ma faonot kan vaare ri, am faakouts ratuarin vainy to te gagaar miror a faaman, am anaanos faamo mito na fokinai. 15 Tsue tap ir yam, kat rom tsumi biny ta iring ten sei na mes te kat fifiiring maromi ee, sana mi ma koma rof iny a mesmes tsuam tan mamatsiny nainy.

16 Ami ma mamagat fatatabin, 17 am faakats fatatabin to, 18 am tsue faarof fatatabin naa to Tsunia tana fo mamatsiny ka. Ayei na ka te komainy fiisok non e Gov tsumi, tsumi te kaa rom koman e Krais Jisas.

19 Ami ma tis famote vaaren Aaven Taabos; 20 Am tsue vasuar iny vaare to na fo vaanan to te poo fi me ten Gov te pokei iny rora vainy i na tsumi. 21 Tanaf tsom yam fo mamatsiny vaanan: am makuts faarof to na foka na fo rof, 22 am fataanis osing to na fo mamatsiny kat iring.

23 Mam sing rom ten Gov, Ayei na kifon a aaverof ma fataabos mami faavot, ana Ayei te makuts faarof a aave mami ana koma mami ana pua mami. Ana Ayei te kat mami am fataanis osing to na fo iring, onot non te naa minon a Tsunaun tsura Jisas Krais. 24 Gov, to te fikoo mami, nai kat non ya, tana saa, Ayei na mes te makuts faarof patsukainy non Vegiau Tsunia.

25 Vamuinyasiny fafaaman, ami ma faakats of kan mamam.

26 Tan nainy te vaaguam faavot romi, nagat niman yam fifiisen men isiseiny mes tana sanaan to te faatok iny non kat iny fimamangiir fiisen men mangiir ten Krais.

27 Nyo tsue faparits of maromi tana asangan a Tsunaun, ma gogosias amin noun tovei te naa fi non tana gum nar vainy fafaaman.

28 Mam faakats of rom a koma ree'un tana Tsunaun tsura Jisas Krais ma kaa fiisen mamimi. Man ovei.

Copyright information for `SPS