1 Timothy 2

Faatsuts Nan Kat iny Fafaatouf

Vaamuan nana ka ma kat anyi to, nyi ma tsue of ir vainy tan gum nar vainy fafaaman tsuam ma faakats of arin fuainy vainy ten Gov. Ri ma rangats Ya ma faakouts rari ri, ai to kan tana foka te aaruts iny rori; ai to kan tan tsue faarof naa ten Gov. Faakats of ir fuainy gotouf ana ri kan a fo tsunaun, ai to kan tsuri te kaa miror gumgum ma faakouts rari Gov ma kat arin kat rof, tana saa tan nainy te kat rori na binun a rof ana ra faavot te kaa iny tomani ana aaverof fiisen men kat tavaron ten Gov an kat iny taabos Tsunia. Te rof fiisok non tan faakats of ir vainy faavot, kat to ayei te kat fapaparei fiisok non e Gov a Tsoiny Fiisaup tsura, Gov komainy fiisok non a vainy faavot ma saup fatabin ana ri te naa me er nat faarof iny to na man, tana saa, kaa tsun minon a isen a Gov, ana mes a ka, te kaa tsun minon a isen a mes to te tsutsun of non a vainy ten Gov, a mes to ayei e Krais Jisas, to te fa'orovus iny a toto Tsuan ma pats Ya na vainy faavot ma kaa mi ya na aaverof fapoopoan nane Gov ana vainy. Ka to aya faatok iny non a ka tan nainy tsunia fatoobing, Gov te komainy ma saup fatabin ir vainy faavot, ai tan kat to ayei Gov pisan vatuanyo, nyo faarei to na amaraav ana tsoiny fifaatsuts tana vainy sikia ma taa Jiu, ma favaanan iny anyon vaanan nana man an vaanan nana faason ten Krais. Nyo sikia ma gam rou, nyo tsue iny rou a man!

Nyo komainy rou fo tsoiny fafaaman faavot tan mamatsiny fan ma faakats, iton tsoiny te tap er ra naa ten Krais ana ri te faakats ri te faarua fi naanaa fo nimar jias u sikia tu aveto ma faakats fiisen miri na sikia ta peits an tu vatsitsien.

Nyo komainy kainy rou moun, u muiny fafaaman ma fakats vaaren vau, ri te faatok vaare iny a fo puar ari ma kat fanatnat tana fo vau tsuri to te vavau rori; ri ma fakaaras gengen vaare, ge pous gengen vaare me na fo gol pous vakiri ana fo ngip gengen, ana ri te vau vaaren vau foiny nan ya nai jias, ka iny kat famamarof tsun rari. 10 Sana fo kat a fo rof tsuri ma faarei me na fo vaun rof tsuar, an kat to ayei te tamainy non kat tana fo muiny fafaaman to te pokei miror kat iny fafaatouf tsuri ten Gov. 11 Muiny fafaaman ma nom fifaatsuts ri te tomani ana ri te kaa fair fuainy tsunaun tsuri. 12 Nyo gim rou ma famanat ir fuainy muiny fafaaman ma faatsuts ari tana gum nar vainy fafaaman ge ma tagaa ot ir fuainy tsoiny; ari ma tomani, 13 tana saa, e Adam te tapogaar faamuan me ai Ivi vovou mito. 14 Sikia ma Adam to te faamainy gam ten Satan, a moun te faamainy gam ten Satan, ana ya ruak iny muiny kat kat aveto mito. 15 Ai Gov faan iny to na kamits an kat iny saraa kamits tan moun to te faagiir fi rorin guei, sana Ayei nai saup fatabin non a fo aave rari to te faason fatatabin rori Tsunia ana ri te kat fanatnat, ri te taabos me matan e Gov fiisen men kat iny mangiir a mesmes.

Copyright information for `SPS