1 Timothy 3

Fuainy Tsoiny Mumua Tan Gum Nar Vainy Fafaaman

U vegiau tovei man ovei: E sei na mes te pon non ma faarei na tsoiny mumua tan gum nar vainy fafaaman ee, ayei pisainy a binun a saavits fiisok. A tsoiny mumua tan vainy fafaaman ma kaa vaare me ta iring, ayei ma kaa tsun me na isen a moun, ana mes a tatagaa ot faarof iny kat tsuan patsukanen, ana mes a katkat fanatnat, ana mes a katkat, kat tavaron onots non a vainy ma nongoiny ya, ayei ma koma rof ir vainy sagoor numaa tsuan, ana ayei te onot ma faatsuts, ayei ma faarei vaare na mes a jijiu famafuu ge na mes a toptop babainy, sana ayei ma koma tamee ana ayei ma fatsitsien vaare me na mesmes, ayei ma mangiir fiisok vaare na painy moni, ayei ma tatagaa ot faarof iny a numaa iny guei tsunia, ana ya te kat ir fuainy guei tsunia ma famaari faarof ari ya, ana ri te manaats vegiau tsunia, tana saa, a mes, to te gim non ma natiny tatagaa ot faarof iny a numaa iny guei tsunia, kat fi non ya, ya te tatagaa ot faarof ir gum nar vainy fafaaman ten Krais ei? Ayei ma faarei vaaren a mes a see tatakopis osing aveto tsunia, kat non sana ayei via men kat iny kat faatok ana ayei te naa fi tan senviir vaatsuk faarei non a Vinasaar, muan. Ayei na mes ma tavaron me an vainy vavaajets ma famaari ya, tan kat to aya, vainy vavaajets gim ror ma tsue kabuts iny ya, kat non sana Vinasaar to ayei ras fagotsiny naa ya tana vavaatsu tsunia.

Fuainy Tsoiny Tatagaa Ot Tan Gum Nar Vainy Fafaaman

Jesan kan tan fuainy tsoiny tatagaa ot tan gum nar vainy fafaaman ma kaa men kat tavaron an kat man, ari ma jijiu famafuu vaaren wain ge ari ma fafatsing painy moni vaare, ari ma nom tap faparits tsun fiisen men fakats arasan tan fafaatsuts ten Krais to te faason tsun rora tsunia. 10 Fuainy tsoiny tatagaa ot kan, a vainy ma tanaf faamuainy tsom rari, nainy te fabiu rorin tanaf to ayei, ana ri te see bibinun. 11 Moun tsuri kan ma kaa men kat tavaron ana ri te tsue kabuts vaare, ana ri ma kat famaun, ri te gam vaare tana fo mamatsiny ka. 12 A tsoiny tatagaa ot tan vainy fafaaman ma kaa tsun me na isen a moun, ana ya te tagaa ot faarof ir numaa iny guei faavot tsunia. 13 Tsurin vainy tatagaa ot to ari to te kat rora binun a rof, ri kaa miror asangan rof ana ri te ongoor ma tsue pokaa iny a faason tsuri ten Krais Jisas.

Kifon Vegiau tan Kat ten Gov te Faarei Non A Ka na Man Ovei.

14 Te kirkir finy ronyon noun tovei tsumanyi, nyo komainy naa mirou tovei tsun ana nyo te tagaa manyi tana fo mar nainy. 15 Sai to te vegits ronyo, u noun tovei nai tsue fanat of maromin saf a sanaan ma kaa ra na, koman numaa iny guei ten Gov ito na gum nar vainy fafaaman ten Krais tana Gov te kaa minon a toto, an vainy fafaaman ten Krais to te faparits ror a man ana ri te bei tap iny a man. 16 Man ovei, a man nana faason ten Krais to te pokei bus iny e Gov, a ka na karap fiisok:

Krais te tapogaar faarei me na mes tsun,
An Aaven Taabos pokei mi Towa, Tsunia na Tsunaun,
An Ayei kaa miton gumgum kookop raror fo morena.
A vainy te vovovou iny Ya favaanan vavis iny Towa tana vainy a sikia ma taa Jiu,
Ana mes a vainy tana monaagits faamainy Towa,
Ana Ayei tabin fatabin enato tana pan iny fatsiitsii Tsuan unya Gormirmir.
Copyright information for `SPS